Kulturák2 –  O budoucnosti kulturního a administrativního centra města Neratovice

OTEVŘENÉ VÍCEFÁZOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PŘÍLOHY

Zadavatel

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
CCEA MOBA
+420 603 810 083
kovacevic@moba.name

Ceny a odměny

Celkem: 600 000,- Kč

Každý účastník, který bude vyzván k předložení nabídky a umístí se na 1. až 4. místě, získá cenu ve výši:

150 000 Kč

Datum podání žádostí a nabídek

Podání žádostí o účast do:

29.1.2018, 12:00 SEČ

Podání nabídek do:

16.5.2018, 12:00 SEČ

Dodatečné informace

11.1. 2018: Dodatečná informace 1

16.1. 2018: Dodatečná informace 2

22.1. 2018: Dodatečná informace 3-5

16.2. 2018: Dodatečná informace 6-7

Přílohy:

Stávající stav A.

Stávající stav B.

O soutěži

Soutěžní dialog je pro město Neratovice cestou, jak vybrat dlouhodobého a spolehlivého architektonického partnera na zpracování návrhu revitalizace celého objektu a zvlášť jeho rekonstrukce.

Úloha pro účastníky je velmi komplexní vzhledem k velikosti samotného domu a také náročnosti programů, které se v něm setkávají. Zadavatel od uchazečů očekává, že představí udržitelný koncept zacházení se stavbami, které jsou dnes předimenzovaným pozůstatkem minulé doby. Stavba by měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který „Kulturní domy“ jen nezavrhuje, ale díky práci řady českých kunsthistoriků a badatelů v nich znovuobjevuje kvalitu, která byla doposud skryta za oponou emocí přímé zkušenosti.

Proto oslovujeme účastníky, aby předložili koncepční postup, v němž stanoví, jak by s tímto konkrétním domem zacházeli, a jaký architektonický, komunikační a vyjednávací proces by nastavili právě oni.

„Očekáváme od uchazečů představení nejen filozofie vlastního přístupu, ale také rozvinutí postupů a procesů, které budou účastníci rozpracovávat v návrhové etapě soutěžního dialogu v případě, že budou vyzváni k účasti v dalších fázích. Právě soutěžní dialog je formátem veřejné zakázky, který umožňuje postupné definování potřeb a požadavků zadavatele, jímž je město Neratovice.“ Organizátor soutěže

Odborná komise

29.11.2017: Vyhlášení soutěžního dialogu

21.01.2018: Lhůta pro podávání dotazů

29.01.2018 do 12:00 SEČ: Podání žádostí

31.01.2018: Výzva k účasti v soutěžním dialogu

05.02.2018: 1. prohlídka Kulturáku2

12.02.2018: 2. prohlídka Kulturáku2

04.03.2018: Lhůta pro podávání dotazů

12.03.2018 do 12:00 SEČ: Lhůta pro odevzdání myšlenkových konceptů

19.03.2018: Dialog s komisí

20.03.2018: Výzva k účasti v II. fází soutěžního dialogu

01.05.2018: Lhůta pro podávání dotazů

09.05.2018: Prezentace návrhů a ukončení soutěžního dialogu

16.05.2018 do 12:00 SEČ: Lhůta pro podání nabídek

21.05.2018: Ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení je zahájeno v den zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na webových stránkách zadavatele http://www.neratovice.cz/.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v zadávacím řízení se soutěžním dialogem s odkazem na § 60 odst. 1 písm. b) ZZVZ, jelikož součástí plnění této veřejné zakázky je také návrh řešení. Zadavatel není schopen v současné chvíli definovat naplnění svých potřeb a posoudit možné aspekty především v rámci technických řešení.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na webu soutěže:

http://cceamoba.cz/kulturak-2/

a na webu profilu zadavatele:

https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050/zakazka/P17V00000027


Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se bude konat po odeslání výzvy k účasti v soutěžním dialogu a to ve dvou termínech 5. 2. 2018 a 12. 2. 2018. Zadavatel důrazně doporučuje zúčastnit se prohlídky místa plnění.


Podání nabídek
Nabídky obsahující cenovou nabídku včetně návrhu řešení mohou účastníci odevzdat osobně na adrese zadavatele:

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

a to na podatelnu v úředních hodinách:

PO a ČT 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00;
ÚT, ST, PÁ 7:30 – 12:00, 12:30 – 13:00;
a poslední den lhůty pro podání žádostí o účast pouze do 12:00 hod.

Předpoklad konce lhůty pro podání nabídek je 16. 5. 2018 v 12:00 SEČ.

Zadávací řízení se soutěžním dialogem bude dvoufázové. V první fázi odevzdávají účastníci tzv. Myšlenkový koncept. V druhé fázi účastníci podávají nabídku, jejíž součástí je cenová nabídka včetně návrhu řešení.


Myšlenkový koncept
Účastníci, kteří splní kvalifikační požadavky soutěžního dialogu, budou vyzváni k účasti v soutěžním dialogu. Zadavatel si vyhrazuje možnost snížení počtu řešení dle § 69 odst. 4 ZZVZ, resp. dle § 112 ZZVZ. Vzhledem k tomu, že na účastnících řízení nelze spravedlivě požadovat, aby v každé fázi předkládali celý architektonický návrh, rozhodl zadavatel, že účastníci řízení v rámci soutěžního dialogu předloží tzv. myšlenkový koncept, který bude pro účely hodnocení dále rozpracován do formy textové části architektonického návrhu (architektonický návrh vyjádřený v textové podobě). První myšlenkový koncept účastníci řízení předloží v uzavřené obálce poté, co budou provedeny obě prohlídky místa plnění. Přesný termín a způsob odevzdání bude zadavatelem upřesněn.

V myšlenkovém konceptu budou formulovány odpovědi a pohledy na zásadní koncepční otázky.

V prvé řadě:

  • Co autoři vnímají jako kvalitu kulturního a administrativního centra Neratovice?
  • Je kulturní a administrativní centrum Neratovice
  • nejdůležitější budova ve městě?
  • Jestliže ano, má nebo nemá být kulturní a administrativní centrum Neratovice i do budoucna nejdůležitějším objektem ve městě?
  • Jaké bude postavení kulturního a administrativního centra Neratovice za 20 či 50 let?

V druhé řadě:

  • Jak kulturní a administrativní centrum Neratovice rozumně provozovat?
  • Jaká je využitelnost kulturního a administrativního centra Neratovice?

Myšlenkový koncept bude předložen ve formě psaného textu o rozsahu minimálně 1800 znaků. Počet návrhů řešení bude snížen na maximálně čtyři nejlépe vyhovující myšlenkové koncepty, které postoupí do další fáze soutěžního dialogu.


Podání nabídky
K podání cenové nabídky využijí účastníci vzor, který je součástí zadávací dokumentace příloha č. 3. Náležitosti návrhu řešení budou blíže určeny ve výzvě k účasti v závěrečné fázi soutěžního dialogu.

Účastníci soutěžního dialogu mohout podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a její doplnění. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 3 pracovních dnů na profilu zadavatele a na stránkách soutěže http://cceamoba.cz/kulturak-2/.

Dotazy mohou účastníci posílat na email sekretáře soutěžního dialogu kovacevic@moba.name.