ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Soutěžní Podmínky

Soutěžní Zadání

Soutěžní Podklady

Zadavatel
Městská část Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Mgr. Janem Čižinským – starostou
Tel.: +420 220 144 001

Sekretář soutěže
Ing. arch. František Novotný
e-mail: novotny@moba.name

CENY A ODMĚNY
Celkově bude v soutěži uděleno na cenách a odměnách 270 000 Kč
1. cena – 120 000 Kč
2. cena – 70 000 Kč
3. cena – 40 000 Kč
mimořádná odměna – 40 000 Kč

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00, 19. 01. 2018

Soutěžní porota

Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr.,
radní pro rozvoj MČ Praha 7
Ing. arch. Zdeněk Kupec
Mag. Arch., M.Arch.II Gabu Heindl
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM,
radní pro dopravu a ŽPMČ Praha 7
MgA. Patrik Hábl
Ing. Jan Hradil, Ph.D.

DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽI

1. Vysvětlení ZD č.1 – 5 PDF
2. Procurement documents_additional information_1 – 5 PDF
3. C 4.1_FOTODOKUMENTACE UZEMI – PHOTODOCUMENTATION OF THE SITE ZIP
4. E 2_IDENTIFICATION OF THE PARTICIPANT DOCX
5. E 3_SWORN STATEMENT ON FULFILLMENT QUALIFICATION DOCX
6. E4_CESTNE PROHLASENI K UZAVRENI SMLOUVY DOCX
7. E4_SWORN STATEMENT AUTHORITY TO CONTRACT DOCX
8. Vysvětlení ZD č. 6 – 9 PDF
9. Procurement documents_explanation_no. 6 – 9 PDF

O SOUTĚŽI

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

Smyslem a cílem soutěže a následně nové podoby ulice Františka Křížka je nalézt v této složité urbanistické situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích obyvatel, jednotlivých veřejných institucí,  provozovatelů i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst rezidentů.

Ulice by se tak měla místo nepřívětivého koridoru parkujících automobilů stát osvěžujícím a příjemným místem k pobytu, ze kterého budou benefitovat místní obyvatelé.
Zároveň je třeba v úseku škol vytvořit místo umožňující bezpečný pohyb dětí, u kina „Bio OKO“, případně i divadla „Alfréd ve dvoře“ vytvořit odpovídající předprostor kulturní instituce.

Zadavatel dále uvádí, že investiční náklady stavby by neměly překročit 20 mil. Kč, bez DPH

POROTA SOUTĚŽE

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena odesláním oznámení do Věstníku dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na webových stránkách zadavatele – http://www.praha7.cz. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na webu soutěže
www.cceamoba.cz/novauliceprosedmicku
a na webu profilu zadavatele:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=234

Dobrovolná registrace účastníků soutěže
Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu:
novotny@moba.name
Registrační e-mail nejlépe s předmětem „FRANTIŠKA KŘÍŽKA – REGISTRACE“ bude obsahovat:
Název společnosti / jméno účastníka, Jméno kontaktní osoby, Korespondenční adresu, E-mailovou adresu, Telefonní číslo

Prohlídka soutěžního místa
Prohlídka řešené lokality, vzhledem k její veřejné přístupnosti a k charakteru předmětu soutěže, nebude organizována.

Vysvětlení soutěžních podmínek
Za podmínek uvedených v Soutěžních podmínkách v odst. 5.4 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek
do 10. 1. 2018
a to e-mailem, nejlépe s předmětem „FRANTIŠKA KŘÍŽKA – SOUTĚŽNÍ DOTAZ”
na adresu novotny@moba.name

Odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 7:30 hod. až 18:00 hod. v pondělí a ve středu, v době mezi 7:30 hod. až 15:00 hod. v úterý a ve čtvrtek, v době mezi 7:30 hod. až 14:00 hod. v pátek a v konečný den lhůty k odevzdání od 7:30 hod. do 14:00 hod.
na podatelně zadavatele na adrese:
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7,
170 00 Praha 7

Termín odevzdání soutěžních návrhů
Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty, je 19. 1. 2018 ve 14:00 hodin SEČ

Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 8. – 9. 2. 2018. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP SOUTĚŽE

 • Ideové řešení celé ulice
  včetně možnosti změny dopravního řešení s určením stěžejních a koncepčních bodů soutěžního návrhu, zejména
 • Návrh nových stromořadí
 • Úpravy dopravního režimu a režimu parkování
  Parkování může být v rámci návrhu upraveno, nemělo by však dojít ke snižování kapacity rezidenčních parkovacích stání. Případný úbytek parkovacích míst by měl být zdůvodněn.
 • Rozmístění a rozsah úprav veřejného prostoru k zajištění bezpečnosti uživatelů
  podrobně viz kapitola 6 Soutěžních podmínek
 • Urbanistický detail
  v podrobnějším měřítku by měli být zpracovány dva segmenty
  předprostor kina BIO OKO
  a předprostor ZŠ fr. Plamínkové
  v úseku mezi ulicemi Skalecká, Kostelní včetně vyřešení vstupu do Letenských sadů.
  V těchto detailních úsecích by měl být návrh rozpracován do podrobnosti návrhu uličního mobiliáře, jeho přesného rozmístění včetně materiálového řešení celého prostoru i včetně návrhu dopravního značení v daném místě.
  podrobně viz kapitola 6 Soutěžních podmínek
 • Popis návrhu
  V textové zprávě by měl být upřesněn popis navrhovaných úprav ulice, předpokládaný rozpočet, navrhované materiálové řešení, zvolený druh nově navržených prvků zeleně, charakter opatření zvyšujících bezpečnost před školami, bilance parkovacích stání.
 • Zákresy do snímků
  Na zákresech je vhodné zobrazit návaznosti na stávající zástavbu a demonstrovat užitnost návrhu v určených místech, tedy předprostor kina BIO OKO, pohled do ulice před ZŠ Letohradská
  viz podklad C 5 Fotografie pro povinný zákres
 • Orientační rozpočet
  Jako součást soutěžního návrhu by měl být odevzdán orientační rozpočet na revitalizaci ulice. Předpokládaný investiční rozpočet stavby je 20 mil. Kč.
  viz podklad D 1 Tabulka „Propočet investičních nákladů

SOUTĚŽNÍ NÁVRH
viz kapitola 6 Soutěžních podmínek

Soutěžní návrh musí obsahovat části:

 1. 1 panel formátu A1 na výšku (rozměr ca 594 x 841 mm, dále jen panel) obsahující doporučenou grafickou část návrhu (viz bod 6.2.1 Soutěžních podmínek);
 2. portfolio návrhu s doporučeným obsahem (viz bod 6.2.2 Soutěžních podmínek);
 3. obálku nadepsanou „Digitální část“ s doporučeným obsahem (viz bod 6.2.3 Soutěžních podmínek);
 4. obálku nadepsanou „Autor“ s doporučeným obsahem (viz bod 6.2.4 Soutěžních podmínek);