[CNZ]

Cílem zadavatele je vytvoření rezidenčního areálu o přibližně 1 200 – 1 300 bytech s variabilními komerčními prostory v parteru při ulicích Olšanské a Jana Želivského a dále, dle uzavřené smlouvy s Prahou 3, zřízení mateřské školy, kterou následně investor bezúplatně převede do vlastnictví městské části.

Zadavatel klade důraz na vytvoření hodnotného veřejného prostoru se zelení na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského a parkové zeleně při ulici Jana Želivského a na jižní straně lokality (směrem ke hřbitovu).

„V této exponované lokalitě určitě stojí za to vytvořit architektonicky něco velmi zajímavého, ale nové byty zde zároveň musí být cenově dostupné a prakticky řešené. Dnes již nefunkční telekomunikační věž na tomto místě byla v době svého vzniku nejvyšší stavbou v tehdejším Československu, což tuto lokalitu, podle mého názoru, přímo předurčuje k vytvoření souboru unikátně řešených výškových staveb, které by se mohly stát novým přirozeným centrem této perspektivní části Prahy. Na otázku, zda sem skutečně patří ambiciózní výškové stavby (třeba i nová nejvyšší budova v zemi) nebo bude vhodnější držet se spíše stávající výšky zástavby (do 78 metrů), by měla odpovědět tato úloha a následná veřejná diskuze.“

Dušan Kunovský
zakladatel a předseda představenstva CENTRAL GROUP

společnost CENTRAL GROUP vyhlašuje OPEN CALL na účast ve workshopu na návrh rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA

OPEN CALL a ZADÁNÍ

PODKLADY

Zadavatel
Central Group a.s.

Tajemník
Ing. arch. František Novotný
+420 222 222 521
senior@cceamoba.cz

Skicovné
8 x 300 000,- Kč

Po odevzdání návrhů v 2. fázi

workshop je
mezinárodní, bez omezení na EU
bez registračního poplatku
dvoufázový
v 1. fázi odevzdáte pouze elektronické portfolio
ve 2. fázi odevzdáváte kompletní návrh

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze je
31. 10. 2018, 17:00 SEČ

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
28. 2. 2019, 17:00 SEČ

Zasedání poroty bylo odročeno. Porota znovu zasedne 5. 12. Rozesílání výzev předpokládáme po 17. 12. termín odevzdání 2. fáze bude náležitě upraven.

Datum hodnotícího zasedání poroty je stanoveno na 14. 11. 2018

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze byla
31. 10. 2018, 17:00 SEČ

Účastníci zasílají portfolio formátu A3 s orientací na šířku o dvanácti stranách (formát pdf, rozlišení 150 DPI). e-mailem s předmětem „CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA, Návrh“ na e-mailovou adresu senior@cceamoba.cz.
Viz odstavec 7.1 Open callu.

Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení zadání (dotazy) pouze písemně na emailovou adresu tajemníka senior@cceamoba.cz s předmětem „CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA, Dotaz“. Vysvětlení bude s textem žádosti bez identifikace účastníka zveřejněno na tomto webu.
Viz odstavec 6.2 Open callu.

DOKUMENT OTÁZKY A ODPOVĚDI

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je 28. 2. 2019, 17:00 SEČ
Účastníci odevzdávají návrh – 8 panelů formátu B1 a sešit návrhu fyzicky na adrese organizátora
MOBA studio s.r.o.
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Viz odstavec 7.2 Open callu.
Porota
Zadání

Cílem je architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky. Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše  definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (všeobecně smíšené využití). Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Cílem je navrhnout nové rezidenční stavby s ca 106 000 m² hrubých podlažních ploch (HPP), což zhruba odpovídá objemu nadzemních staveb současné zástavby na pozemku. Maximální využití HPP vnímá zadavatel jako optimální.

Požadavkem zadavatele je zpracovat návrh dvou variant: V první variantě respektovat maximální výšku stávající zástavby, tedy do 78 m (dále „Varianta nižší“), a ve druhé variantě navrhnout stavby vyšší než 78 m (dále „Varianta vyšší“). U Varianty vyšší by výškové stavby měly být řešeny s unikátní architekturou a ve formě spíše více staveb tvořících komplex, než jen jako solitérní budova.

Území

Žižkov zažívá v posledních letech velkou transformaci. Z původně dělnické čtvrti se stává širší centrum s dobrou vybaveností, dostupností i infrastrukturou obecně. Sociální složení obyvatelstva se tedy proměňuje a lokalita je čím dál oblíbenější mezi středním a vyšším středním segmentem klientely.

Řešené území se nachází v místě významného dopravního uzlu na Žižkově, který se v budoucnu stane jeho novým centrem. Samotná lokalita na pozadí své historie přímo vybízí k metropolitnímu řešení zástavby vzhledem k tomu, že stávající budova CETIN byla v době svého vzniku nejvyšší budovou Československa.

V současnosti se na řešeném území nachází rozsáhlý technologický areál telekomunikačních staveb a kanceláří používaných původním vlastníkem. Je to technologická budova, která již neslouží svému účelu a vzhledem k extrémně vysokému množství azbestu v konstrukcích je plánováno odstranění budovy a její nahrazení novou výstavbou dle návrhu z této otevřené výzvy. Technologie Cetin bude přesunuta do podzemního objektu v severovýchodní části pozemku.