Cílem zadavatele je vytvoření rezidenčního areálu o přibližně 1 200 – 1 300 bytech s variabilními komerčními prostory v parteru při ulicích Olšanské a Jana Želivského a dále, dle uzavřené smlouvy s Prahou 3, zřízení mateřské školy, kterou následně investor bezúplatně převede do vlastnictví městské části.

Zadavatel klade důraz na vytvoření hodnotného veřejného prostoru se zelení na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského a parkové zeleně při ulici Jana Želivského a na jižní straně lokality (směrem ke hřbitovu).

„V této exponované lokalitě určitě stojí za to vytvořit architektonicky něco velmi zajímavého, ale nové byty zde zároveň musí být cenově dostupné a prakticky řešené. Dnes již nefunkční telekomunikační věž na tomto místě byla v době svého vzniku nejvyšší stavbou v tehdejším Československu, což tuto lokalitu, podle mého názoru, přímo předurčuje k vytvoření souboru unikátně řešených výškových staveb, které by se mohly stát novým přirozeným centrem této perspektivní části Prahy. Na otázku, zda sem skutečně patří ambiciózní výškové stavby (třeba i nová nejvyšší budova v zemi) nebo bude vhodnější držet se spíše stávající výšky zástavby (do 78 metrů), by měla odpovědět tato úloha a následná veřejná diskuze.“

Dušan Kunovský
zakladatel a předseda představenstva CENTRAL GROUP

společnost CENTRAL GROUP vyhlašuje OPEN CALL na účast ve workshopu na návrh rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA
OPEN CALL a ZADÁNÍ
PODKLADY

Zadavatel
Central Group a.s.

Tajemník
Ing. arch. František Novotný
+420 222 222 521
senior@cceamoba.cz

Skicovné
8 x 300 000,- Kč

Po odevzdání návrhů v 2. fázi

workshop je
mezinárodní, bez omezení na EU
bez registračního poplatku
dvoufázový
v 1. fázi odevzdáte pouze elektronické portfolio
ve 2. fázi odevzdáváte kompletní návrh

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze je
31. 10. 2018, 17:00 SEČ

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
28. 2. 2019, 17:00 SEČ

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze je
31. 10. 2018, 17:00 SEČ

Účastníci zasílají portfolio formátu A3 s orientací na šířku o dvanácti stranách (formát pdf, rozlišení 150 DPI). e-mailem s předmětem „CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA, Návrh“ na e-mailovou adresu senior@cceamoba.cz.
Viz odstavec 7.1 Open callu.

Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení zadání (dotazy) pouze písemně na emailovou adresu tajemníka senior@cceamoba.cz s předmětem „CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA, Dotaz“. Vysvětlení bude s textem žádosti bez identifikace účastníka zveřejněno na tomto webu.
Viz odstavec 6.2 Open callu.

DOKUMENT OTÁZKY A ODPOVĚDI

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je 28. 2. 2019, 17:00 SEČ
Účastníci odevzdávají návrh – 8 panelů formátu B1 a sešit návrhu fyzicky na adrese organizátora
MOBA studio s.r.o.
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Viz odstavec 7.2 Open callu.
Porota
Zadání

Cílem je architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky. Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše  definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (všeobecně smíšené využití). Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Cílem je navrhnout nové rezidenční stavby s ca 106 000 m² hrubých podlažních ploch (HPP), což zhruba odpovídá objemu nadzemních staveb současné zástavby na pozemku. Maximální využití HPP vnímá zadavatel jako optimální.

Požadavkem zadavatele je zpracovat návrh dvou variant: V první variantě respektovat maximální výšku stávající zástavby, tedy do 78 m (dále „Varianta nižší“), a ve druhé variantě navrhnout stavby vyšší než 78 m (dále „Varianta vyšší“). U Varianty vyšší by výškové stavby měly být řešeny s unikátní architekturou a ve formě spíše více staveb tvořících komplex, než jen jako solitérní budova.

Území

Žižkov zažívá v posledních letech velkou transformaci. Z původně dělnické čtvrti se stává širší centrum s dobrou vybaveností, dostupností i infrastrukturou obecně. Sociální složení obyvatelstva se tedy proměňuje a lokalita je čím dál oblíbenější mezi středním a vyšším středním segmentem klientely.

Řešené území se nachází v místě významného dopravního uzlu na Žižkově, který se v budoucnu stane jeho novým centrem. Samotná lokalita na pozadí své historie přímo vybízí k metropolitnímu řešení zástavby vzhledem k tomu, že stávající budova CETIN byla v době svého vzniku nejvyšší budovou Československa.

V současnosti se na řešeném území nachází rozsáhlý technologický areál telekomunikačních staveb a kanceláří používaných původním vlastníkem. Je to technologická budova, která již neslouží svému účelu a vzhledem k extrémně vysokému množství azbestu v konstrukcích je plánováno odstranění budovy a její nahrazení novou výstavbou dle návrhu z této otevřené výzvy. Technologie Cetin bude přesunuta do podzemního objektu v severovýchodní části pozemku.