KAMPUS ALBERTOV

OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Zadavatel: Karlova Univerzita v Praze

Organizátor soutěže: Center for Central European Architecture

Vyhlášení:  1. 9. 2015
Seminář: 16. 9. 2015
Odevzdání návrhů do I. kola: 15. 1. 2016
Odevzdání návrhů do II. kola: 21. 6. 2016
Zasedání poroty v I. kole: 22. 1., 12. a 13. 2. 2016
Zasedání poroty v II. kole: 28.6 a 25.7. 2016
Výsledky: 1. 8. 2016

O SOUTĚŽI

Předmětem soutěže je zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb – Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.

Do soutěže zaregistrovalo 190 subjektů, z nichž 33 odevzdalo své návrhy do I. kola. Byli mezi nimi také týmy z Holandska, Španělska a Slovinska. Na návrzích pracovalo v obou kolech více než 250 architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří odvedli zhruba 160 000 hodin práce.

1. cena

ZNAMENÍ ČTYŘ / ARCHITEKTI, Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar; spolupráce: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus

Praha, CZ

Hodnocení poroty:

Ve vítězném projektu porota vyzdvihuje zejména celkové urbanistické řešení, které inovativně využívá tradičních kompozičních principů. Rozčlenění obou výzkumných center na více objemů spojených prostornými atrii při zachování kompaktního výrazu přispělo k adekvátní tvaroslovné komunikaci s okolím. Atria, která protínají budovu, přejímají funkci „ulice“ a zároveň umožňují zajímavé průhledy jednak v rámci interiéru, jednak v rámci širších souvislostí kampusu. Velkým kladem návrhu je jeho celková propracovanost a naplnění požadovaného stavebního programu, které vypovídá o znalosti funkčních a provozních nároků obou staveb.

Vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit podle představ investora, a obsahuje v sobě mnohé kvality, které kompenzují problematickou výšku budov. Členové poroty investorovi doporučují redukci programu, která přinese vedle jiných pozitivních dopadů na výsledný projekt také odpovídající úpravu výškové dimenze obou objektů. Další doporučení směřuje k potřebě univerzálnosti dispozice při dopracování návrhu. Dořešena by měla být dořešena rovněž otázka proporce atrií ve vztahu k užitné ploše obou budov.

2. cena

Atelier M1 architekti, Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráce:  Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

CZ

Hodnocení poroty:

Porota v návrhu ocenila především univerzalitu půdorysu umožňující flexibilní transformace vnitřních prostor. Největší pozitivum interiéru obou výzkumných center představuje hlavní komunikační koridor s přilehlými atrii. Členové poroty se shodli, že tento princip s sebou nese kýžený potenciál vzájemného potkávání. Citlivý vnější výraz korespondující s okolní zástavbou je podtržen vhodným materiálovým řešením. Návrh zároveň prokazuje respekt k výškové hladině, jehož však bylo v případě Biocentra dosaženo za cenu zapuštění do terénu, což členové poroty vyhodnotili jako zřejmý nedostatek a předmět k následnému dopracování.

Další doporučení se týká nedostatečného odstupu objektu Biocentra od hranice sousedního pozemku, který je třeba přehodnotit. Porota dále upozorňuje na to, že u centrálních komunikačních prostor je třeba věnovat pozornost jejich výslednému charakteru a vazbám na hygienické zázemí. Při redukci programu, jež je porotou vyhlašovateli doporučena, má tento projekt velký potenciál k dalšímu rozvoji. Otázkou ještě zůstává vhodnost identického pojetí exteriéru obou nově budovaných výzkumných center.

Mimořádná odměna

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, DELTAPLAN, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; cooperation: Jan Lakaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček

Praha, CZ

Hodnocení poroty:

Členové poroty ocenili především netradiční přístup ke konceptu, komplexní a současně novátorský způsob řešení projektu, stejně jako výjimečně kvalitní a kultivovaný architektonický výraz. Z uvedených důvodů se usnesli, že návrhu bude udělena nejvyšší mimořádná odměna.

Jako problematické však bylo vyhodnoceno řešení zázemí stěžejních provozů, zejména laboratoří a zvířetníku. Dalším nedostatkem návrhu se ukázala být malá flexibilita vnitřního uspořádání budov neodpovídající možným budoucím požadavkům uživatelů a navýšení budovy Biocentra o jedno nadzemní podlaží.

Mimořádná odměna

AiD team, Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková; spolupráce: Jaromír Černý, Pavel Marek

Brno, CZ

Hodnocení poroty:

Autoři návrhu prokázali detailní obeznámenost s nároky stavebního programu, které se jim podařilo v maximální míře naplnit. Porota zároveň ocenila objem práce, který odvedli v druhém kole. Kvalitativní rozdíl mezi projektem předloženým v prvním a druhém kole byl v konkurenci ostatních návrhů nejmarkantnější.

Důsledného dodržení stavebního programu však bylo dosaženo na úkor dispozičních kvalit a petrifikace dosavadního laboratorního provozu vyústila dle členů poroty v architektonicky konvenční a neinovativní řešení.

Mimořádná odměna

MS plan, Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas

Praha, CZ

Hodnocení poroty:

V porovnání s ostatními projekty se autoři dobře vypořádali s výškovou hladinou okolní zástavby. Členové poroty se však shodli na tom, že návrh předložený v druhém kole charakterizuje výrazný pokles v architektonické kvalitě.

Vedle nelogických dispozičních detailů a členění fasády, které nereflektuje vnitřní uspořádání, porotu nepřesvědčil ani indiferentní architektonický výraz obou budov. Jako problematický byl vyhodnocen rovněž energetický koncept.

Mimořádná odměna

SIEBERT + TALAŠ, Mangado y asociados, Francisco Mangado Beloqui;
spolupráce: Geronimo Bolzan,  Juliana Damonte, Richard Kráľovič, Javier Perez Torrejon, Fernando Royo Naranjo, Nicola Cani, Juan Santorio

Pamplona, ES; Bratislava, SK

Hodnocení poroty:

Vzhledem k charakteru urbanistického konceptu, ve kterém členové poroty spatřovali výjimečný potenciál, byl tento návrh vybrán do druhého kola. Porotu oslovila především práce s veřejnými prostranstvími a jejich usouvztažnění k širšímu kontextu.

Rozpaky však vyvolalo architektonické ztvárnění jednotlivých budov a zejména nepropracovanost klíčových provozů výzkumných center. Za největší nedostatek návrhu byl označen minimální posun ve zpracování projektu mezi prvním a druhým kolem, který nereflektoval doporučení poroty.

1. Inženiring 4M: Boštjan Kolenc, Dragica Radić Damjanić, Tone Kišek, Marja Konečnik, Mojca Debevec, Mitja Drašler, Viktor Drašler / SI, Ljubljana

2. AiD team: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková, Jaromír Černý, Pavel Marek / CZ, Brno
3. Atelier 99, YUAR, Jiran a partner architekti, INTAR: Zdeněk Jiran, Lukáš Janáč, Jan Dvořák, Petr Máša, Marco Maio, Jiří Müller, Pavel Gregor, Josef Pirochta ,Jan Homolka, Zdeněk Hromádka, Greg Speck, Eliška Hurníková, Lucie Eisová, Tereza Soubustová, Miloš Kalousek / CZ, Praha, Brno
4. Tereza Březovská, Ondřej Císler, Josef Choc, Alexandra Jamnická, Filip Rašek, Jakub Hoffmann, Martin Kratěna, Markéta Poláčková, Richard Pozdníček / CZ, Praha

5. A.D.N.S. PRODUCTION: Martin Němec, Petr Dvořák, Radka Dosedlová, Barbora Báčová, Lukáš Hes, Bohuslav Šenkýř, Alexandra Pinaeva, David Zelenka, Hana Liškutínová, Tomáš Záhora, Roman Macháček, Pavel Němec / Cz, Praha

6. Eric Mesman, Ivo Jelínek / NL, Amsterdam

7. Vít Kándl, Luděk Přenosil, Ivan Šrom, Pavel Štěpán, Lubomír Benýšek, Jiří Petlach, Miroslav Praxl / CZ, Praha

8. EHL & KOUMAR ARCHITEKTI: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček / CZ, Praha

9. re:architekti: Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid, Tomáš Feistner, Zbyněk Ransdorf / CZ, Praha

10. ATELIER 6: Radek Šíma, Libor Čížek, Ondřej Moravec, Michal Nekola, Štěpán Braťka, Marek Bláha, Zdeněk Švanda, Michal Čermák, Jiří Weiser, Petr Bureš, Jan Chalupa, Petr Baxa, Lubomír Uhlík / CZ, Praha

11. Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek, Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun / CZ, Praha

12. Bogle Architects: Ian Bogle, Viktorie Součková / CZ, Praha

13. ATELIER 8000: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Petr Jakšík, Andrej Kacera, Tomáš Zavoral, Michael Vojtěchovský, Zuzana Tomková, Martin Sedmák, Dominik Pleva, Vit Hanold, Shota Pertenava, Zdeněk Sendler, Václav Malina / CZ, České Budějovice

14. Znamení čtyř – architekti: Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar, Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus / CZ, Praha

15. MS plan: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas / CZ, Praha

16. STUDIO AM: Jiří Košťál, Jana Chmelová, Tomáš Durdis, Alena Pichlová, Monika Bieliková, Martin Šmídl / CZ, Praha

17. Aulík Fišer architekti: Jan Aulík, Gabriela Králová, Jan Holub, Martin Ptáčník, Lucie Chroustová, Leoš Horák / CZ, Praha

18. JIKA-CZ: Radek Polívka, Jakub Novotný, Jiří Slánský, Kateřina Hon, Tomáš Medek, Jiří Vik, Jan Lemfeld, Jiří Kaplan, Roman Záhora, Jaroslav Pištora / CZ, Hradec Králové

19. ABM architekti: Petr Bouřil, Tomáš Vlasák, Václav Petrus, Barbora Blagoevová, Martin Burian, Andrej Dvořák, Lukáš Mrázik, Michal Pavlík, Pavel Suchý, Michaela Turková / CZ, Praha

20. Kuba & Pilař architekti: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký, Tereza Novotná, Dalibor Dvořák, Patrik Obr, Martina Pitáková / CZ, Brno

21. Ivan Ruller, Michal Sedláček, Miroslav Korbička, Petr Vrba / CZ, Brno

22. rala, mackovič architecture: Radek Lampa, Jan Mackovič, Tomáš Kroužil, Tomáš Cirmaciu, Tomáš Voříšek / CZ, Praha

23. SIEBERT+TALAŠ, Mangado y asociados: Francisco Mangado Beloqui, Geronimo Bolzan, Juliana Damonte, Richard Kráľovič, Javier Perez Torrejon, Fernando Royo Naranjo, Nicola Cani, Juan Santorio / SK, Bratislava; ES, Pamplona

24. A B.K.P.Š.: Robert Bakyta, Martin II. Kusý, Martin III. Kusý, Mária Michalič-Kusá, Pavol Paňák, Andrea Dilhoffová, Richard Kereškényi, Beáta Paňáková, Lukáš Radošovský, Martin Simonides, Július Vass / SK, Bratislava

25. ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová, Jana Matlovičová, Radoslav Kurucz, Jakub Zelenák, Veronika Paľová / SK, Bratislava

26. Tomáš Beránek, Michal Gabaš, Jan Jirsák, Eva Smažilová / CZ, Praha

27. Vladimír Pacek, Eliška Havlíková, Kateřina Fajkusová, Jan Lacina, Pavel Stříteský / CZ, Brno

28. Zdeněk Zavřel, Hana Seho, Petr Ulrich, Martina Urbanová, Marek Vilášek, Kryštof Vicherek / CZ, Praha

29. Pelčák a partner: Petr Pelčák, Michaela Brychtová, Pavel Dvořák, Jan Foltýnek, Jan Pech, Petr Uhrín, David Vahala, Miroslava Zadražilová, Josef Filipčík, Martin Glückselig, Ondřej Košina, Václav Malina, Jiří Sklenář, Pavel Vdovec / CZ, Brno

30. =ER=, CENTROPROJEKT GROUP: Radek Martišek / CZ, Praha, Zlín

31. ATELIER RAW: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Bořivoj Čapák, Tereza Hátlová, Nina Ličková, Richard Sukač, Vladimír Šobich / CZ, Brno

32. SIAL architekti a inženýři: Jiří Buček, Iva Matějovská, Helena Hlávková, Vít Šrámek, Josef Franc, Daniel Rück / CZ, Liberec

33. Grido, architektura a design: Peter Sticzay-Gromski, Juraj Kováč, Ján Majerský, Miroslav Marendiak, Peter Bohuš / CZ, Praha