[KNL]

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

JEDNOFÁZOVÁ OTEVŘENÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
ZADAVATEL

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10
460 63 Liberec
IČO: 272 83 933
www.nemlib.cz

Organizátor soutěže:
konsorcium Havel, Holásek & Partners a MOBA

TERMÍNY

Vyhlášení soutěže: 15. 9. 2016

Odevzdání návrhů: 20. 1. 2017

Zasedání poroty: 14.–15. 2. 2017

Vyhlášení výsledků: 20. 2. 2017

POROTA

Petr Moos – místopředseda poroty
Petr Hrůša – předseda poroty
Petr Tulpa
Filip Galnor
Tomáš Hocke
Irena Šestáková
Miloš Pavlík
Boris Redčenkov
Magdalena Hlaváčková

Jaromír Baxa
Vít Příkaský
Jan Rais
Radek Suchánek
Jan Vondrák

O SOUTĚŽI

Díky jedinečnosti a významu KNL v poskytování urgentní specializované i ostatní zdravotní péče obyvatelům Libereckého kraje a v některých oborech (traumatologie, kardiologie, onkologie, neurochirurgie, perinatologie a jiné) i pacientům z jiných krajů, je naprosto určující a nezbytné, aby byl zahájen proces revitalizace a modernizace celého areálu KNL. V rámci soutěže o návrh hledá KNL  ideový záměr koncepce celého areálu nemocnice a následnou realizaci první etapy revitalizace a modernizace KNL.

Po dokončení této první etapy by měly nastoupit další tak, aby v horizontu cca 30 let vzniklo zcela nové uspořádání KNL, které bude odpovídat požadavkům moderní medicíny, podstatným způsobem zlepší prostředí a péči o pacienty a vytvoří kvalitní podmínky pro lékaře i ostatní zdravotní personál. Musí také dojít k podstatným úsporám provozních nákladů, které jsou v průběhu  životního cyklu objektu tou nejvýznamnější ekonomickou položkou.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cena

SIAL architekti a inženýři / Jiří Buček, Iva Matějovská, Filip Horatschke, Jan Duda, Libor Šenekel, Jiří Chmelík, Ondřej Košina, Josef Franc, Vít Šrámek, Liberec

Autoři projektu:

Vize rozvoje stávajícího areálu nemocnice počítá s koncentrací plošného rozvoje na lokalitu vymezenou ulicemi Kristiánova, Husova, Arbesova a Klášterní. Funkční plocha má dostatečný potenciál pokrytí nároků postupné transformace v moderní flexibilní nemocnici.
Urbanistický koncept areálu jsme založili na typické liberecké charakteristice zástavby, kterou tvoří jednotlivé stavby obklopené zelení – toto rozhodnutí podporuje i výrazná morfologie terénu areálu nemocnice se severojižní orientací staveb po vrstevnici. Samozřejmostí konceptu je vzájemná provázanost staveb zabezpečující vnitřní areálovou dopravu. Předpokládáme postupnou rehabilitaci areálu, ve kterém kromě výstavby nových pavilonů počítáme i s rekonstrukcí vhodných stávajících pavilonů. Zvolená půdorysná osnova areálu i Centra urgentní medicíny spojuje ekonomii a flexibilitu funkčních celků. Předností modulu je i výhodnost pro podzemní parkování v dalších etapách.

Hodnocení poroty:

Návrh je hodnocen pozitivně z technických, funkčních i provozních hledisek. Architektonicky je zřejmá jeho dominantnost, kterou však porota nevyhodnocuje problematicky, ale spíše jako nositele symboliky významu nemocnice. Porota vznesla několik připomínek k řešení dopravní obslužnosti a celkovým investičním nákladům. Zároveň však návrh shledává dostatečně flexibilní a snadno umožňující případné úpravy, což rovněž dokazuje kvalitu předloženého konceptu. Návrh efektivně a logicky využívá a uspořádává vnější i vnitřní prostory. Porota také shledala, že při jeho následném dopracování bude možné nalézt prostorové i materiálové úspory vedoucí k řešení vyhovujícímu finančním možnostem investora, aniž by byl ohrožen architektonický koncept návrhu. Také z pohledu výše provozních nákladů a nákladů životního cyklu je návrh hodnocen velmi pozitivně. Tento návrh porota shledala v rámci soutěže jako nejkvalitnější a doporučila jej tak k dopracování a realizaci.

2. cena

ATELIER PENTA / Jaromír Homolka, Jiří Pecha, Jan Sedlák, Tomáš Bačík, Dušan Lédl, Jihlava

 

Autoři projektu:

Krajská nemocnice Liberec představuje město ve městě.
I. etapa – Centrum urgentní medicíny (CUM) dotváří uliční frontu, prorůstá do Husovy ulice pasáží, ze které jsou hlavní vstupy do emergency a budoucí haly nemocnice. Objekt CUM v sobě zahrnuje celé spektrum prostor z pohledu hygienické čistoty. Z těchto důvodů jsou provozy seskupeny od spodních běžných prostor až po prostory čisté, jako jsou operační trakty a lůžka intenzivní péče. Samostatně jsou řešena lůžková oddělení na 5. a 6. nadzemním podlaží s možností výstupu na terasy
zelených střech.
Výstavba CUM jako úvodního objektu celé přestavby vyvolává i další potřeby nového řešení technických rozvodů, vnitřní dopravy. Pro tyto funkce jsou navrženy kolektory a podzemní chodby, které budou po etapách objekty postupně přepojovat. V závěrečné etapě dojde k uvolnění prostoru centrálního parku.

Hodnocení poroty:

Architektonicko-urbanistický koncept návrhu pro porotu představuje dobré a čisté řešení; fungovat však bude až ve finální fázi. Dopravní obslužnost, zajištění provozuschopnosti nemocnice po dobu rekonstrukce, stejně jako ekonomickou přiměřenost, ať už z investičního nebo energetického a provozního hlediska, použitých konstrukcí i materiálů porota hodnotila veskrze kladně. Vnitřní dispoziční řešení je navrženo logicky s důrazem na bezbariérovost a nekřížení provozů. Obzvláště pozitivně je hodnoceno propojení pavilonu D s celkem nemocnice, ačkoli diskutabilní zůstává dostatečnost osvětlení laboratoří. Porota vyhodnotila návrh celkově jako jeden z nejkvalitnějších, jehož nedostatky se dají dopracováním napravit.

3. cena

DOMY / Jan Topinka, Lukáš Haller, Michal Juha, Petr Uhlíř, Praha

 

Autoři projektu:

Jednotlivé etapy přestavby nemocnice tvoří nízkopodlažní monobloky s kompaktní podnoží, na které jsou příčně uložené lůžkové jednotky. Tyto monobloky jsou propojeny ve více úrovních do jednoho funkčního celku. Hranice bloků vytvářejí ulice, které navazují na historickou strukturu zástavby. Ty v severojižním směru se liší významem a oddělují dopravní funkce, koridory na ně kolmé jsou především spojovací a z hlediska veškerého provozu páteřní. Osa ulice U Novostavby je protažena celým areálem a mírně narušuje pravidelný rastr. Lůžkové jednotky ve druhém směru vymezují zahrady, které postupně z rostlého terénu v nejvyšším místě areálu přechází na střechy. Jednotlivé etapy jsou dimenzovány tak, aby postup výstavby v každém časovém bodě zachovával stávající provoz bez omezení a aby etapy bylo možné dělit nebo naopak slučovat. V cílovém stavu se areál nemocnice z kompaktního uspořádání rozpouští do rozvolněné vilové zástavby. Architektonicky kvalitní objekty a heliport budou zachovány.

add content here

Hodnocení poroty:

Porota u tohoto návrhu hodnotí pozitivně zvolený urbanistický a architektonický koncept, stejně jako navržené provozní a funkční řešení, zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu realizace první etapy a dopravní obslužnost. S ohledem na použité konstrukce i materiály je energetická náročnost návrhu přijatelná. Diskutabilní je v daném případě udržovatelnost fasády, ale stejně jako problémy z pohledu památkové péče se porotě jeví jako řešitelná. Dispoziční řešení je uvažováno logicky a unese dopracování a úpravy. Porota vyhodnotila návrh jako celkově jeden z nejkvalitnějších, jehož nedostatky, včetně nutnosti hledání investičních úspor, se dají dopracováním napravit.

Odměna

OBERMAYER HELIKA / Ondřej Míčka, Aleš Nedvídek, Tereza Drahošová, Tomáš Janeček, Josef Kříž, Jana Pražáková, Zdeněk Sůva, Petr Vašina, Praha

Autoři návrhu:

Moderní nemocnice není budova, ale živý organismus, který se neustále vyvíjí. Nemocnice má své srdce, urgentní příjem, které pulzuje bez ohledu na den či noc. Má hlavní tepnu, která zásobuje nemocnici, je nositelem energie a rozvádí ji po celém areálu. Má páteř, která je cestou pro pacienty i zaměstnance.
V návrhu je srdce, urgentní příjem, umístěno v krajním podélném objektu. Na něj postupně navazují další provozy propojené novou páteří vedenou středem nemocnice. Objekty na sebe vážou jako dva od sebe obrácené hřebeny, propojené středovou osou s polouzavřenými krajními bloky. Hlavní vstup je řešen z čtvercového náměstí se zelení. Pro plynulost provozu je příjezd sanitek řešen odděleně od zásobování a aut návštěvníků, které jsou směřovány do podzemních garáží.
Nemocnice je živý, vyvíjející se organismus, jehož funkci umíme ovlivnit jasnou koncepcí logistických toků. Nová Krajská nemocnice Liberec má předpoklad být funkčním celkem a zároveň příjemným prostředím pro pacienty i zaměstnance.

Hodnocení poroty:

Porotci hodnotili návrh jako funkčně i konstrukčně zvládnutý, nicméně urbanisticky fádní. Částečné výhrady má soutěžní porota k řešení dopravní obslužnosti: ačkoli vhodně využívá všechny tři vstupy – ulici Husovu, Jabloneckou a Kristiánovu, umístění čela parkovacího domu v ulici Jablonecké se jeví s ohledem na hustotu dopravy jako provozně nevhodné.

Odměna

SIADESIGN Liberec / Radim Kousal, Richard Černý, Marek Prchlík, Josef Trakal, Tomáš Rudolf, Jana Jachanová, Jana Růžičková, Liberec

Autoři projektu

Nemocnici nové generace ideálně vyhovuje architektonické řešení, které je založeno na principech „horizontálního modelu“ a „bioklimatického konceptu“. Jedná se o ortogonální prostorovou strukturu, která vychází z principů „lean design“ a je schopna absorbovat současné, očekávané, ale i neočekávané požadavky kladené na moderní zdravotní péči. Nemocniční „monospace“ prokazuje čitelnost a jasnost komplexních nemocničních programů a požadovanou flexibilitu, která odpovídá nepřetržitému vývoji medicíny, techniky a předpisů. Je to pravoúhlé plató uspořádané kolem dvorů a vrstvené do pater. Dovoluje dvojitou cirkulaci pro toky medicínsko-technické a toky pro veřejnost. Koncept využívá volných úrovní podlaží bez určení definitivní funkce. Nemocnice se stává celkem, kde hranice mezi medicínsko-technickými provozy a ubytováním mohou fluktuovat. Adaptabilita budovy vyhovuje systému jednotlivých oddělení s mobilní hranicí a s flexibilním lůžkovým oddělením a nebo je možné budovu adaptovat na funkční vícemodulární systém zdravotní péče se zcela sdruženým lůžkovým fondem, kde jednomu oddělení v nemocnici „nepatří“ ani prostor, ani lůžka, ani přístrojová technika.

Hodnocení poroty

Návrh pro porotu představuje zajímavý a neotřele zpracovaný architektonicko-urbanistický koncept. Jako přínosné je hodnoceno i řešení dopravní obslužnosti Krajské nemocnice Liberec z ulice Jablonecká. Zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu výstavby je ovšem diskutabilní, neboť není plně zachován provoz heliportu po dobu realizace první etapy. Otázky rovněž budila dostatečnost osvětlení ve spodních částech budovy a výhrady porotců zazněly také k výši investičních nákladů a energetické náročnosti provozu.

Odměna

di5 architekti inženýři / Petr Lošťák, Tereza Vaňková, Martin Votřel, Pavel Kabíček, Lucie Procházková, Praha

Autoři projektu:

Nemocnice může být svébytným elementem svým měřítkem a strukturou více či méně narušujícím organismus města – a vzhledem k její důležitosti je ono narušení zřejmě obhajitelné. Nemocnice může ale také s organismem města souznít a dokonce jej podporovat a stimulovat jeho správný vývoj. Problém rozdílného měřítka a odlišné struktury řešíme tak, že s jednotlivými objekty nemocnice nepracujeme jako s domy, ale jako s městskými bloky, které tvarujeme a umisťujeme tak, aby navazovaly na
okolní urbanistickou strukturu.
Mezi jednotlivými bloky vznikají jasně definované prostory kompozičně a prostorově navazující na okolní ulice. Toto řešení vytváří v areálu důvěrně známé a fungující archetypy (ulice, náměstí), dotváří okolní neúplné uliční prostory, posiluje jejich správné fungování a iniciuje budoucí dostavby okolních rozbitých bloků. Kompaktnost a intenzifikaci bez vytváření nedefinovaných ploch považujeme za základní principy udržitelného rozvoje měst.

Hodnocení poroty:

Dle názoru poroty se jedná o urbanisticky zajímavý městotvorný návrh, který by vhodně doplňoval stávající libereckou strukturu. Kladně bylo rovněž hodnoceno řešení dopravní obslužnosti a zajištění provozuschopnosti nemocnice po dobu realizace první etapy. Za nedostatečnou však porota považovala provozní a medicínskou funkčnost předloženého řešení, stejně jako komunikaci mezi jednotlivými provozy. Malokapacitní návrh by bylo možné dle názoru poroty upravit, ovšem za cenu výrazného navýšení finančních nákladů.

Kateřina Miholová, Norbert Obršál, Jan Kubát, David Helešic, Linda Boušková, Václav Mihola, Daniel Struhařík

Autoři projektu:

Návrh vnímá nemocnici jako součást města. Svou kompaktní formou vychází ze svého okolí – městské struktury, topografie. Prolomení bloku definuje nové veřejné prostory kolem hlavních vstupů. Ty procházejí dovnitř haly, která se stává centrálním bodem racionálně uspořádaného provozu.

Hodnocení poroty:

Porota ocenila zdařilou grafickou prezentaci. Samotný soutěžní návrh však zhodnotila jako výtvarně formální, který má zároveň mnoho neodpovídajících aspektů z pohledu technicky provozního, dopravního i z pohledu medicínského provozu.

Adam Rujbr Architects; Adam Rujbr, Michaela Foltýnová, Aleš Chlád, Vít Benda

Autoři projektu:

Roztříštěný areál koncentrujeme do funkčního celku, těžiště se posouvá blíže městu. Novostavbami uzavíráme blok domů přiléhající k centru Liberce. Uvolňujeme jižní část areálu pro pobytové zahrady na střechách parkovacích domů. Využíváme svažité konfigurace pro nástupy do různých podlaží bez nutnosti budování ramp. Areál je bezpečný a přehledný, pěší a automobilová doprava jsou odděleny. Centrum urgentní medicíny je dům kompaktního tvaru městského bloku. Systém vnitřních atrií na několika úrovních zajistí dostatek denního světla. Fasády jsou čistě bílé – bílá evokuje čistotu a dobře odráží světlo. Okenní otvory jsou převážně vertikálně orientované, jejich rozmístění je funkční v návaznosti na dispozice. Dispozice jsou přehledné s oddělenými transitními komunikacemi. Hospodářské zázemí s energocentrem jsou skryté, snadno dostupné a neruší. Jižní fasády jsou osazeny
fotovoltaickými lamelami pro snížení energetické náročnosti a ochranu proti hluku helikoptéry.

Hodnocení poroty:

Dle názoru poroty nejde o návrh, který by jednoduše umožňoval budoucí rozvoj Krajské nemocnice Liberec. Jako velice problematické se rovněž jevilo, že nezachovává plně provozuschopnost po dobu realizace první etapy modernizace nemocničního areálu.

Ivan Matys

Účastník nedodal digitální podklady.

Autoři projektu:

Návrh popisuje představu o konceptu založeném na dvou částech: mohutný regál – RAK o šesti podlažích naplněných medicínskými technologiemi s konstrukční výškou 4,5 m a přilehlých ramenech lůžkových a JIP oddělení s konstrukční výškou 3,0 m. Ve třech případech jsou ramena na shodné výšce se základním blokem, ve dvou případech na mezipatře. Čtyři základní hmoty vytvářejí čtyři ramena vnitřních komunikačních tepen areálu. Severojižní spojení mezi dvěma lůžkovými terasami protíná východozápadní stezka mezi sklánějícími se skleněnými štítovými fasádami hlavních objektů. Tento umělý, ale venkovní prostor navazuje ve vyšší východní části na původní přírodní reliéf terénu.
Ambicí II. etapy je vypořádání se s objektem přípravy stravy a stravováním zaměstnanců v suterénní a přízemní části objektu II. etapy. K této části přiléhá také kompletní energocentrum. V I. etapě je možné používat původní energetický zdroj, respektive na přechodnou dobu zřídit provizorní kontejnerovou technologickou nástavbu nad objektem lékárny. Tento krok umožní věnovat síly a prostředky především medicínské části stavebního programu I. etapy.

Hodnocení poroty:

Porota se shodla na tom, že daný návrh není přijatelný z mnoha aspektů – technických, provozních, lékařských, dopravních ani památkářských. Návrh naprosto nectí genetický kód řešeného území.

A.LT ARCHITEKTI; Peter Lacko, Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Adam Kekula, Tomáš Balej, Martina Svobodová, Jiří Šámal, Josef Stanko, Ondřej Hlaváček

Autoři návrhu:

Zadání přestavby Krajské nemocnice Liberec je velmi komplexní, ale v některých ohledech příliš nejasné a nejednoznačné. Nelze přesně odhadnout, kterým směrem se rozvoj/přestavba nemocnice v dlouhém časovém horizontu bude ubírat. Dali jsme si proto za cíl pojmenovat zásadní klíčová místa rozvoje areálu a definovat způsob regulace zástavby. Nastiňujeme možnou cestu přestavby, ve které je nutné ctít určitá pravidla, ale jinak je velmi flexibilní a otevřená. Některé kroky mohou akcelerovat rozvoj více, jiné méně. Doporučujeme být odvážným a najít způsob, jak co nejvíce odblokovat dnešní stav areálu.prováděných v dlouhém časovém horizontu.

Hodnocení poroty

Architektonické řešení návrhu dle názoru poroty neobstálo v konkurenci soutěže. Návrh zároveň vykazoval nedostatky jak z energetického hlediska, tak z pohledu památkové péče. Ve své první etapě rekonstrukce rovněž nepočítá se zachováním současného heliportu, což se jeví jako problematické.

KANIA; Lucie Vavrlová, David Kania, Bedřich Nečas, Radim Lazecký, Pavel Wrana, Petr Andrys, Jiří Ell, Ondřej Fabián

Autoři návrhu:

Studie se zabývá dostavbou a přestavbou nemocničního areálu v Liberci. Je navržen pětipodlažní objekt CUM se dvěma podzemními patry – Centrum urgentní medicíny –, který je spojený stavebně i funkčně s objektem Centra laboratorní medicíny a parkovacím domem. CUM obsahuje vstupní prostory, Urgentní příjem, centralizované operační sály, kardiocentrum, Oddělení anesteziologie, perioperační péče a intenzivní medicíny, Oddělení zobrazovacích metod, energocentrum, sklady, šatny, centrální sterilizaci a lůžkové stanice pro ortopedii, chirurgii, traumacentrum a kardiologii. Objekt je spojen krčkem s pavilonem D a je přímo napojen na pavilon A (zároveň na pavilony B, C a G). V pětipodlažním objektu CLM s jedním podzemním patrem – Centru laboratorní medicíny – je obsaženo Oddělení klinické biochemie, Oddělení klinické hematologie, Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie a Transfuzní oddělení. Heliport se zachovává a využívá pro Emergency.

Hodnocení poroty:

Návrh založený na výstavbě velkých bloků nebyl porotou hodnocen příliš kladně z pohledu urbanistického, ani z hlediska koexistence s libereckou památkovou zónou. K negativům jsou započítány rovněž vysoké provozní náklady.

Miluše Suchardová, Kateřina Cyhelská, Daniela Dočekalová, Jiří Palas

Autoři projektu:

Koncept navrženého řešení reflektuje současné trendy uplatňované při výstavbě moderních zdravotnických zařízení v západní Evropě. Jde o kompaktní budovu s čistými logistickými toky, jejichž cílem je oddělení významných tras pro pohyb urgentních, ambulantních a plánovaných pacientů, pohyb zaměstnanců a rovněž přesun materiálu a služeb v rámci celého areálu budovy napříč jednotlivými podlažími za účelem prevence omezení plynulosti všech proudů. Provozní a prostorové řešení, flexibilita a schopnost růstu jak 1. etapy, tak i celé nemocnice, jasně prokazují, že koncept horizontálního modelu nemocnice je ideální typologickou formou výstavby a rozvoje krajské nemocnice. Předložený návrh pracuje s vizí inovativního a uceleného nemocničního areálu s důrazem na jednoduchou orientaci v prostoru. Architektonické řešení je rezistentní a pružně reaguje na prostorové a provozní změny. Koncept bezprostředně naplňuje předpoklady nízkonákladového provozu a údržby, požadavky nejvyšší efektivity a formou monobloku rovněž všechna kritéria nejmodernějších zdravotnických zařízení.

Hodnocení poroty:

U soutěžního návrhu bylo shledáno jako problematické, že neřeší přechodnou variantu, kdy bude nutné provozně plynule přejít z prvního stupně rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec do další fáze. Návrh, který se sice z několika technických aspektů porotě jevil přijatelně, v konkurenci soutěže neobstál zejména z hlediska řešení medicínského provozu.

Václav Škarda, Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Miloslav Maxa, Renata Rudolfová, Milan Vávra

Autoři návrhu:

Moderní městská nemocnice je pevně zakořeněná v topografii na rozhraní kompaktního a zahradního města. Otevřená struktura areálu je založená na křížení dvou os: hrany kompaktního města a radiály spojující město s kopcem. Nové plochy prázdna a plna vytvářejí městskou strukturu v podobě nového náměstí, ulice a parku, doplněné o dvorky, plácek, uličku a vyhlídku. Kontextuální struktura a měřítko nových domů volně navazují na původní myšlenku „pavilonové nemocnice v parku“. 25 stávajících objektů je zredukováno na 7. Hlavní budova spojená v podzemí i nadzemí
s pavilony umožní efektivní provoz.
1. etapa: klidná budova „paláce zdraví“ reprezentující modernost, otevřenost a dlouhověkost má rušné náměstí a klidný vnitřní dvůr – koncepci příjemného, přátelského prostředí vnitřních i vnějších prostorů. Flexibilita a přehlednost dispozice s jasnou komunikační páteří umožní dobrou orientaci. Na každém podlaží je navržena velká oddychová terasa pro personál a pacienty.

Hodnocení poroty:

Předložený návrh v konkurenci soutěže dle poroty neobstál, zejména z pohledu medicínského provozu. Jako problematické se jevilo také ohrožení provozuschopnosti nemocnice, kdy po dobu realizace první etapy není zachován současný heliport.