Kulturák2 –  O budoucnosti kulturního a administrativního centra města Neratovice

OTEVŘENÉ VÍCEFÁZOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Výsledky soutěže

Město Neratovice vyzvalo architekty, aby hledali způsob, jak oživit místní Společenský dům, který v současnosti působí spíše jako symbol dob minulých, labyrint chodeb a funkcí. Cílem bylo spolu s architekty nalézt řešení a směr, kterým by se do budoucna mohl dům ubírat. Do soutěžníího dialogu se přihlásilo 25 týmů, z nichž se 16 účastníků odevzdalo myšlenkový koncept, z nichž odborná ve dvou kolech vybrala 4 týmy, které vyzvala k dopracování návrhu a ocenila je.


1. místo
OV-architekti, s.r.o.

Autoři o návrhu

Cílem návrhu je změnit tvář socialistického centra na současnou otevřenou radnici a kulturní prostor splňující dnešní požadavky, propojit dům v parteru s okolím (průchozí foyer) a zároveň propojit jednotlivé kulturní provozy uvnitř domu, přiblížit dům náměstí a změnit parter před dome, podpořit kvality původní architektury, v maximální možné míře zachovat původní výtvarně ucelené interiéry a novým obvodovým pláštěm změnit razantně charakter budovy a její vnímání veřejností.

Kulturní dům stojící na náměstí má potenciál stát se bodem a veřejným prostorem, který si obyvatelé budou spojovat s centrem města Neratovice. Rozměr trojúhelného parku před MÚ je příliš rozlehlý na to aby se stal náměstím, proto se soustředíme na dva prostory přiléhající KD. Vstupní piazzetta do MÚ a nově vytvořený vstupní prostor kulturního domu se stávajícími vzrostlými stromy.Na tyto intimnější veřejné prostory navazuje průchozí trojúhelníkový park v popředí, ze severní strany KD naopak park „romantický“.

2. místo
re:architekti studio, s.r.o.

Autoři o návrhu

Nenavrhujeme jen rekonstrukci Kulturáku. Sama o sobě není dlouhodobě udržitelná. Cílem návrhu je udělat z parku „náměstí Republiky“ centrum města. Některé modernistická schémata nelze opravit. Lze je pochopit, domyslet a vložením další vrstvy přidat do místa městské vzorce chování lidí. Zároveň přitom neztratit kouzlo modernistického snu – „života v zeleni“.

Uprostřed parku stojí nepřehledný a zvenčí uzavřený mnohofunkční kolos. Do Parku vkládáme otisk náměstí, řekněme plombu či pevný koberec, zpevněnou plochu. Původní vzrostlé stromy parku ponecháváme i na této zpevněné části. Bouráme centrální servisní část srostlice „Kulturáku“ a měníme typ prostoru. Z periferního na městský.

Vidím z domu na dům. Nepřesunuji se uvnitř labyrintu. Fyzická změna není tak radikální. Pracujeme s esencí a analogií městských prostorů a zásadně měníme pocit z centra Neratovic. Z knihovny je vidět „přes ulici“ na kavárnu, z kavárny na městský úřad a knihovnu. Rozhoduji se intuitivně na základě jednoduše viditelného, pozoruji, odpočívám, potkávám sousedy, chodím do divadla nebo do kina, vyřizuji běžnou agendu na radnici, vím, kde sídlí představitelé mého města.  Vzniká srozumitelný městský veřejný prostor. O modernistický sen se chceme opřít. Park a stromy okolo pevného koberce potřebujeme. Park zahušťujeme a navrhujeme intenzivnější kontrast mezi „městem“ a „přírodou“.  Ze všech domů Centra vidím nebo vnímám park, který těsně obklopuje pevné náměstí a tvoří s ním akord. Stále si mohu vybrat. Dům a jeho náplň neutáhnou po obvodu celý park pokračující řídkým městem. Nesnažíme se o nemožné. Tam, kde očekáváme a plánujeme děj, otevíráme dům, vlastně domy nového centra Neratovic na pevný koberec obklopený původním parkem.

3. místo
Ing. arch. Jakub Našinec

Autoři o návrhu

Kulturní dům spoluutváří 50 let identitu města. Přestavbou neměníme jeden objekt, ale dotýkáme se moderní historie. Snažíme se o to s respektem k předchozím stavebním etapám a úsilí předchůdců, i když s jejich východisky a prostředky nemusíme souhlasit. Proto navazujeme na architekturu jednotlivých budov a vnitřních prostorů a snažíme se jejich charakter doplnit a rozvinout. Bílá věž, skleněná podnož s mozaikovým kinem, cihlový společenský dům. Dřevem obložené interiéry s šedou podlahou.

Záměrně mluvíme o „domu“. Skleněná podnož se nemá vyvyšovat nad veřejným prostranstvím. Proto jsme navrhli podél fasád travnatý svah, tribunu nebo rampu, které otevřou Kulturní dům na náměstí. Rádi bychom odstranili dojem bariéry nebo hradby a uvnitř pocit stísněného bludiště.

Vytváříme propojený organismus. Jako se příchozí postupně orientuje na svém náměstí, zná jeho ulice a místa, bude se návštěvník postupně orientovat v Kulturním domě. Ne všechny provozy musí své umístění vyjádřit architektonickými znaky. Nedali jsme si za cíl důsledně oddělovat jednotlivé provozy a vnitřní uspořádání.  Žádáme uživatele i návštěvníky, aby se naučili spolupracovat a sdílet výhody i náklady objektu. Vidíme smysl v hledání způsobu společného užívání, ne v odděleném řešení dílčích požadavků.

Klíčem a katalyzátorem je vytvoření veřejného interiéru. Dostatečně velkého volného prostoru otevřeného aktivitám občanů, který umožní navštěvovat a užívat kulturní a administrativní centrum bez konkrétního záměru. Pasáž slouží jako komunikační trasa, páteř, umožní budově reagovat na změny, které neumíme předvídat. Bude to specifické veřejné prostranství, které obohacuje strukturu místa, živý interiér a samostatný architektonický objekt. Jeho charakter vznikne interakcí mezi uživateli, proto se bude neustále přetvářet a měnit.

4. místo
MgA. Ondřej Císler Ph.D.

Autoři o návrhu

Za hlavní nedostatek stávajícího stavu považujeme chybějící důslednou redefinici centrální instituce moderního středočeského města, její funkční zefektivnění a přepsání její ideologické konotace.
To vyžaduje transformaci stávajícího domu připomínajícího éru reálného socialismu do funkčního nástroje správy, místo kulturního života a aktivního odpočinku obyvatel města. Ačkoliv došlo k odstranění vnějších znaků minulého státního zřízení, přejmenování funkčních celků a změně ekonomie/správy/organizace institucí usídlených v domě, jeho stavební podstata zůstala celkem nezměněná a dále odráží převážně dobové postoje a potřeby, z nichž určitá část zanikla. Reakce na tento stav bude mít zásadní vliv na využitelnost domu do budoucna.

Hlavní úkol návrhu je možné definovat jako nabídnutí nové možnosti identifikovat se bezprostředně s touto bezpochyby nejdůležitější multi-institucí města Neratovic. Uživatelů, tj. obyvatel města, je dnes mimochodem přibližně stejný počet jako v době, kdy komplex vznikal. Dům zjevně není možné negovat či zlikvidovat, je potřeba ho přestavět, zpřístupnit, doplnit, harmonizovat. Potvrdit to, co je výtvarně kvalitní, vytěžit společný lidský základ, transcendující politický režim či sociální postavení. Stavět na vzdělání, kultuře, toleranci, poctivosti a sdílení.

Zadavatel

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
CCEA MOBA
+420 603 810 083
kovacevic@moba.name

Ceny a odměny

Celkem: 600 000,- Kč

Každý účastník, který byl vyzván k předložení nabídky a umístil se na 1. až 4. místě, získal cenu ve výši: 150 000 Kč

29.11.2017: Vyhlášení soutěžního dialogu

29.01.2018: Podání žádostí o účast

05.02.2018: 1. prohlídka Kulturáku2

12.02.2018: 2. prohlídka Kulturáku2

12.03.2018: Lhůta pro odevzdání myšlenkových konceptů

21.03.2018: Dialog s komisí

09.05.2018: Prezentace návrhů a ukončení soutěžního dialogu

30.05.2018: Lhůta pro podání nabídek

05.06.2018: Otevírání obálek s cenovou nabídkou, ukončení zadávacího řízení


Soutěžní dialog je pro město Neratovice cestou, jak vybrat dlouhodobého a spolehlivého architektonického partnera na zpracování návrhu revitalizace celého objektu a zvlášť jeho rekonstrukce.

Úloha pro účastníky je velmi komplexní vzhledem k velikosti samotného domu a také náročnosti programů, které se v něm setkávají. Zadavatel od uchazečů očekává, že představí udržitelný koncept zacházení se stavbami, které jsou dnes předimenzovaným pozůstatkem minulé doby. Stavba by měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který „Kulturní domy“ jen nezavrhuje, ale díky práci řady českých kunsthistoriků a badatelů v nich znovuobjevuje kvalitu, která byla doposud skryta za oponou emocí přímé zkušenosti.

Proto oslovujeme účastníky, aby předložili koncepční postup, v němž stanoví, jak by s tímto konkrétním domem zacházeli, a jaký architektonický, komunikační a vyjednávací proces by nastavili právě oni.

„Očekáváme od uchazečů představení nejen filozofie vlastního přístupu, ale také rozvinutí postupů a procesů, které budou účastníci rozpracovávat v návrhové etapě soutěžního dialogu v případě, že budou vyzváni k účasti v dalších fázích. Právě soutěžní dialog je formátem veřejné zakázky, který umožňuje postupné definování potřeb a požadavků zadavatele, jímž je město Neratovice.“ Organizátor soutěže

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHY