NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES

OTEVŘENÁ ANONYMNÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
“O nejlepší návrh nové základní školy mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Za tímto číslem se skrývá nejméně 450 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu odvedli 145 000 hodin práce.”

Zadavatel
Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES

Sekretář soutěže
Ing. arch. Karin Grohmannová
e-mail: grohmannova@ccea.cz

Ceny a odměny
Celkově bylo v soutěži uděleno na cenách a odměnách 1 750 000 Kč.

Soutěžní porota
Ing. arch. David Hlouch
předseda

Ing. Eva Šmoldasová
místopředsedkyně

M.A. Dorte Kristensen
Ing. arch. Kateřina Vídenová
Ing. arch. Adam Halíř
Ing. Josef Řehák
Ivana Dubská
Tomáš Rychta

Vyhlášení soutěže: 14. 12. 2017
Odevzdání návrhů: 26. 3. 2018
Zasedání poroty: 3.–4. 4. 2018
Vyhlášení výsledků: 26. 4. 2018

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cena

PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada

 

Autoři o návrhu
Návrh si klade za cíl vytvořit nové srdce a symbol pro komunitu dobrovolného svazku obcí LOŠBATES. Je proto koncipován jako otevřený „klášter“, jehož členitá multifunkční ambitová chodba propojuje čtyři programově odlišné části do jednoho objemu obklopeného malým lesem. Tento prostor je flexibilní vizuálně i funkčně. Slouží jako vstup, chodba, krytý venkovní prostor, místo setkávání, neformální třída a mnohem víc. Oproti tradičnímu pojetí ambitové chodby v klášterech je tato chodba otevřená a propustná, rámuje centrální dvůr, který je na rozdíl od volných rajských dvorů klášterní typologie naplněn stromy, jež jsou polapenými fragmenty blízkého lesa. Dvůr je záměrně velký. Cílem je rozmazat hranice mezi figurou stavby a terénem. Dvůr funguje jako zelený nárazník a nástroj klimatické kontroly pro vnitřní prostor, který ho obklopuje. Rozprostřením budovy a vnesením přírody dovnitř ve velkém měřítku se silueta stavby stane měkčí a přátelštější. Toto zjemnění také poskytuje blažený pocit z rozsáhlosti a otevřenosti. Škola nemá žádné slepé uličky. Pohyb v ní sestává ze smyčky – propojeného obvodu, který generuje pocit kontinuality a nekonečnosti. Dovoluje dětem a návštěvníkům volný pohyb celou budovou v nelineárních / nepřímočarých cestách a podporuje pocit návaznosti vizuálním propojením přes vnitřní dvůr.

Hodnocení poroty
Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání zadavatele. Architektonický výraz je přiměřený nové instituci, která tvoří společné zázemí pro čtyři obce. Porota oceňuje symboliku samostatných objektů propojených ambitem kolem společného dvora, díky kterému urbanistické členění celkového objemu stavby na menší hmoty a celky vyznívá příznivě. Zapojení velkých objemů tělocvičen do území je citlivé. Objem stavby v podzemním podlaží (zejména parkovací stání a komunikace) může být optimalizován, a to bez významného vlivu na dispoziční řešení provozu školy. Jižní a západní fasády objektu, orientované k individuálním bytovým domům, drží maximální výšku dvou pater. Přístavba počítá s objemem nad tuto úroveň; je ovšem orientována na sever k lesu a na východ ke sportovnímu areálu, takže negativně neovlivní stávající zástavbu.
Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

2. cena
Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šorm, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeć / Praha, Česká republika

Autoři o návrhu
Uprostřed drobné zástavby Louňovic vzniká nový školní areál. Neuzavíráme jej zcela, měl by sloužit i veřejnosti. Budovy stavíme na hrany pozemku a uprostřed vytváříme nový veřejný prostor – park s hřišti je zároveň předprostorem školy i sportovišť, v jeho východní části umísťujeme sad a výukovou zahradu. Markýza a přesahy střech chrání před slunečním zářením i deštěm. Umožňují dětem pohyb „suchou nohou“ mezi zastávkou autobusu a školou a mezi školou a sportovní halou. Markýza vymezuje vstupní prostor a umožňuje různé režimy využití parku. Při jejím uzavření průsvitnými panely získává škola další chráněný venkovní prostor.
Nový přístup ke vzdělávání dětí vyžaduje svébytnou architektonickou formu. Navrhujeme školu atriovou přízemní, bez bariér, školu, která umožní dětem učit se i trávit přestávky venku a zároveň v bezpečí jejich zdí. Neuzavírá se však sama do sebe. Areál je umístěný v krásném prostředí na hraně lesa, škola je s ním v maximálním vizuálním kontaktu, otevírá se též do nového parku s hřišti a sadem, který využije i veřejnost.

Hodnocení poroty
Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání zadavatele. Autoři velmi dobře propracovali dispoziční řešení školního provozu: plošně dostatečné, zároveň ovšem úsporné, logické a funkční. Projekt přináší vyvážený a umírněný architektonický výraz. Diskutabilní měřítko lineárního působení severní a jižní fasády je zřejmě ovlivnitelné podpořením členění na část prvního a druhého stupně.
Návrh dobře reaguje a navazuje na sousedící les a atraktivní přírodní prostředí. Porota doporučuje se dále zabývat otázkou situování lineární „hradby“ parkovacích stání při jižní hraně areálu.

3. cena
Emanuele Baglieri, Maria Flaccavento, Serafino Sgarlata, Vania Santangelo, Giorgio Pluchino / Ragusa, Itálie

Autoři o návrhu
V přírodním prostředí ovlivněném lesy a jezery je účelem nové školy být v harmonii s okolím. V rámci celého komplexu jsme se rozhodli udržet nízkou výšku budov, abychom zachovali vizuální prostupnost a vztah s krajinou ve všech směrech.
Pěší cesta, která se nachází na nižší úrovni, funguje jako hlavní spojení různých vstupů do budov. Velká zelená plocha na vyšší úrovni je navržena jako sportoviště, hřiště a místo pro trávení volného času. Školní kampus je křížen interiérovou cestou, podél které jsou umístěny přízemní prostory, krytá náměstí, v přímém kontaktu s otevřeným prostorem. Návrh školy poskytuje prostory striktně vyhrazené aktivitám spojeným s vyučováním, zatímco severní část komplexu obsahuje veřejná zařízení, jako jsou tělocvična, hřiště, umělecká škola a aula. Dva totemické prvky – budovy tělocvičny a auly – obklopené zelení se během noci promění v lucerny, čímž se stávají orientačním bodem pro celé území.

Hodnocení poroty
Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a zadavatele. Porota oceňuje čitelné a funkční urbanistické členění na pás hřišť a zeleně u lesa, dále na společnou střední servisní a komunitní zónu a jižní kompaktní jednopodlažní zástavbu s dvorky určenou pro výuku. Příznivě působí intimní atmosféra učebních prostor, která současně přináší dostatečnou variabilitu pro uplatnění moderních trendů výuky. Koncept obytné „ulice“ uvnitř areálu poskytuje nový živý veřejný prostor obci, současně je pak zdařilou urbanistickou reakcí na místní kontext. Jasný a přívětivý koncept školního kampusu, který ovšem zejména svojí členitostí v místních klimatických podmínkách přinese řadu otázek; zejména celkově méně příznivý poměr podlažních ploch a ochlazovaného pláště budov.
Porota doporučuje se dále zabývat provozně obtížnějším propojením tělocvičny, auly a jídelny s komplexem učeben a upozorňuje na nižší míru adaptability konceptu v případě rozsáhlejšího zásahu do počtu a velikosti učebních prostor.

Mimořádná odměna

OVO Grąbczewscy Architekci / Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch / Katovice, Polsko

Autoři o návrhu
Vytvořit školu pro nás znamená vytvořit budovu, která sama o sobě bude experimentem, otevřenou strukturou napomáhající tvořivému objevování. Místo anonymní, typické, monotónní struktury, navrhujeme budovu, která je prostorově bohatá, překvapující, což simuluje zvědavost, myšlení a tvořivost.

Hodnocení poroty
Porota udělila návrhu mimořádnou odměnu, protože ji zaujal svou výjimečnou prostorovou koncepcí a klastrovou prací s vnitřním programem školy. Přestože působí jako rozdrobené pavilonové schéma, ve skutečnosti se jedná o velmi kompaktní, promyšlený a měřítkem přiměřený návrh. Vzhledem k nárokům na stavbu a údržbu, jej ovšem porota nemohla doporučit k realizaci.

Návrh č. 1
Orkun Özüer, Kerem Çinar, G. Rabi a Evkaya, Kota Architects, Güven Özer, Ramazan Zeytün, Habib Kopuz,Evrim Karaman / Istanbul, Turecko
Návrh č. 2
Nepublilkováno na základě žádosti účastníka.
Návrh č. 3
M2AU / Norbert Obršál, Václav Mihola, Kateřina Miholová, Jan Kubát, Linda Boušková, David Helešic / Brno, Česká republika
Návrh č. 4
Anh Dung Pham, Le Hung Nguyen, Dinh Quang Trinh, Bao Thu Nguyen / Paříž, Francie
Návrh č. 5
MIAssociates / Oladimeji Odusote, Nnamdi Akubuiro, Adeoye Bammeke, Ope Ariyibi, Purity Okonkwo, Emmanuel Oyebanjl / Lagos, Nigérie
Návrh č. 6
JCPCDR Architecture / Jean-christophe Petillault Champetier de Ribes, Julie Soulat, Laurent Menabe, Antonín Hebert / Paříž, Francie
Návrh č. 7
acre – Alliance for Critical Regionalism
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 8
LaiaLab / Gabriel Muñoz Moreno, Rafael Garcia-Monge Pozo / New York, NY, USA
Návrh č. 9
Space4Architecture (S4A) / Michele Busiri Vici, Clementina Ruggieri, Pino Pavese,
Matteo Biasiolo, Junfei Pei, Kenneth Mitchell, Callum O’Connor / New York, NY, USA
Návrh č. 10
Studio MADe
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 11
Ing. Miloš Kott – IPK / Miloš Kott, Tereza Machková / Praha, Česká republika
Návrh č. 12
Návrh získal 1. cenu
PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada
Návrh č. 13
Adc Casanueva / Jose Antonio Casanueva Alvarez, Maria Edel Casanueva Ovies / Oviedo, Španělsko
Návrh č. 14
BLANKPAGE (OFFSHORE) / Bejrút, Libanon
Návrh č. 15
Sabeel Alhandasah / Fuad Altahat, Ashraf Altahat, Saeed Kokash, Muneer Al-Bayati, Nadia Da’as / Ammán, Jordán
Návrh č. 16
Cédric Thomas, Tetsuya Kawano, Garance Wen Qian Zhu / Paříž, Francie
Návrh č. 17
Studio Boito Sarno / Matteo Sarno, Andrea Boito / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 18
INDO / Marcin Mikos, Jacek Michalik, Weronika Lubaś, Ewelina Turek, Ewelina Kuciel, Ktarzyna Tomżyńska / Krakov, Polsko
Návrh č. 19
Tiago Pinto Alves Sá, Barbora Srpková, Jan Kudlička / Matosinhos, Portugalsko
Návrh č. 20
Guangzhou Pingshi Architectural Design / Jianfeng Wang, Fei Li, Wenqing Yan, Zhengming Li, Ruidong Xing / Kanton, Čína
Návrh č. 21
SSA
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 22
F A S(t) / Alexander Ryabskiy, Ksenia Kharitonova, Alexandra Pshenitsyna, Gregory Suzdalev, Vsevolod Tsytsylin,
Alexander Vider / Moskva, Rusko
Návrh č. 23
EARQUITETOS / Estevan Barin, Bruno Cassol, Jenifer Vescia / Santa Maria, Brazílie
Návrh č. 24
Enelo CZ / Jan Rolinc, Ivo Stejskal, Luděk Šimoník, Ladislav Odstrčilík / Brno, Česká republika
Návrh č. 25
T.A.R.I.-Architects / Marco Tanzilli, Claudia Ricciardi / Řím, Itálie
Návrh č. 26
MPN +PARTNERS, Environmental Design Solutions / Hanoj, Vietnam
Návrh č. 27
Al-Fareeq Consultants / Mustafa Mezughi, Nadya Gabril, Amir Abukhreis, Abdal-Motaleb Shakshuki, Fadwa Mezughi, Munder Abukhreis, Mohamed Elghadi / Tripolis, Libye
Návrh č. 28
fi(G) Architecture / Arshad Iqbal, Juliana Giraldo Sanabria, Valentina Fantini / Birmingham, Velká Británie
Návrh č. 29
JDAP Design – Architecture – Planning / Avishkar Bharati, Enid Gomez, Nikhil Sawant, Shivani Narvekar, Shubam Chandiwade, Jude D’Souza / Bombaj, Indie
Návrh č. 30
davin tanasa + associates / Pontianak, Indonésie
Návrh č. 31
atelier –Apsis / Claude Boullevraye de Passillé, Janette Vaquet, Elvire Nordor / Montréal, Kanada
Návrh č. 32
PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI / Jan Seyček, Jaroslav Kašpar, Petr Kašpárek / Praha, Česká republika
Návrh č. 33
PRÁCTICA / Jaime Daroca Guerrero, José Mayoral Moratilla, José Ramón Sierra Gómez de Léon, Santiago Estepa, Raúl Cristobal Brito, Alonso Rosa, Kelvin Ho / Madrid, Španělsko
Návrh č. 34
Arsen Kljyan, Gevorg Bezrjyan / Jerevan, Arménie
Návrh č. 35
FRÁNEK ARCHITECTS / Zdeněk Fránek, Martina Hamrová ,Tereza Horňasová, Libor Šenekel, Vojtěch Marek, Norbert Walter / Brno, Česká republika
Návrh č. 36
Latitudine53 Team / Alecsandru Vasiliu, Ana-Dora Matei, Elena Trifan, Madalina Musca, Bogdan Profir, Raluca Popovici / Bukurešť, Rumunsko
Návrh č. 37
Denys Iudin / Kyjev, Ukrajina
Návrh č. 38
DK architects / Grigory Daynov, Irina Aleksandrova, Roman Mavrin, Aleksey Lisovoy, Timur Storozhuk / Jaroslavl, Rusko
Návrh č. 39
Akira Yamanaka Architect / Akira Yamanaka, Mathias Aouizerat / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 40
Architects of Invention, DSA Engineers, Enegenuiti, HED Landscape, TTP Consulting / Nikoloz Japaridze, Elena Cruz Alcami, Simon Gatehouse, Anton Khmelnitskiy, Davit Tsanava, Nicholas Polo, Paul Grimes, Simon Elgar, Daniel Fenton / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 41
Dmitry Velichkin, Nikolai Golovanov / Moskva, Rusko
Návrh č. 42
Yanko Aleksandrov, Liudmila Aleksandrova, Plamen Peev, Magdalena Mihaylova, Yoanna Emilova, Andrey Ognyanov, Anton Gorolomov, Galin Dimitrov, Alphan Arman / Sofie, Bulharsko
Návrh č. 43
23 Architecture + Guy Stansfeld Architects / 318 Studio / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 44
Návrh obdržel 3. cenu
Emanuele Baglieri, Maria Flaccavento, Serafino Sgarlata, Vania Santangelo, Giorgio Pluchino / Ragusa, Itálie
Návrh č. 45
VODA architekti / Jiří Macháček, Filip Horatschke / Liberec, Česká republika
Návrh č. 46
homostudio / Jiří Gulbis, Mirka Gulbisová, Martin Lapšanský, Iveta Nekulová, Vladimír Cvejn, Květa Slavíčková / Jemníky, Česká republika
Návrh č. 47
UBICUO Studio / José María Calvo Martínez-Aldama, Francisco Blázque García / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 48
Design Cooperative / Quaid Doongerwala, Shilpa Ranade Aashna Agarwal, Kushal Saraiya, Manisha Hegde, Vanshika SHah, Neeti Thakker, Suresh Sawant / Bombaj, Indie
Návrh č. 49
Valeria La Greca, Maria Rosaria Oliva / Santa Domenica Talao, Itálie
Návrh č. 50
SUPERSPACE / Sinan Gunay, Nurhayat OZ / Istanbul, Turecko
Návrh č. 51
Studio MADe
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 52
Roldán Antonio Mendoza Yépez
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 53
Atelier 17 / Sara Brandão, Nuno Castro Caldas / Lisabon, Portugalsko
Návrh č. 54
KOLABORATORY / Radek Kolařík, Lada Kolaříková, Martin Štrouf, Petr Uhlíř / Praha, Česká republika
Návrh č. 55. Sloučeno s návrhem č. 79. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 56
Grulich architekti, KT ING / David Grulich, Markéta Grulichová, Aleš Tuček, Petr Moschner, Hana Poláková / Odolena Voda, Česká republika
Návrh č. 57
ARIS ARCHITECTS / Alberto Corrado, Francesca Zalla, Giacomo Infelise / Bergamo, Itálie
Návrh č. 58
James Mak, Jongwon Na, Lewis Bailie / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 59
OPTA + ANIMA / Gaurav Sardana, Anton Bashkaev / New York City, NY, USA
Návrh č. 60
De Architekten Cie. / Pero Puljiz, Alexander Petrounine, Vlatka Markovic / Amsterdam, Nizozemsko
Návrh č. 61
atelier H3T architekti / Jiří Ksandr, Vít Šimek, Štěpán Řehoř, Darina Bartková, Martina Kubešová, Alexander Kachalov, Nikola Tomková, Karel Harazim, Romana Turečková, Zuzana Bečvářová, Petr Filip / Praha, Česká republika
Návrh č. 62
Paul Gutierrez Salgado / Oviedo, Španělsko
Návrh č. 63
Manuel Leira, Lourdes Carretero, Julio de la Fuente, Giulia Consentino / Madrid, Španělsko
Návrh č. 64
NIMJA TEAM / Juan Pedro Camps, José Ignacio Correa, Andrés Bruzzesse, Manuel Zapata, Nikola Karabcová, Daniel Luic Camps / Montevideo, Uruguay
Návrh č. 65
SOA architekti / Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Oliver Kažimír, Irena Vojtová, Savka Marenic, Ján Vyšný / Praha, Česká republika
Návrh č. 66
Sergey Kuliev / Moskva, Rusko
Návrh č. 67
OAOB Arquitectura / Belén Valencia Martínez, Alejandro Cirugeda / Madrid, Španělsko
Návrh č. 68
SGHA Studio Georges Hung Architects / Georges Hung, Uly Lam, Gianfranco Galagar / Hong Kong, SAR
Návrh č. 69
PRESENT Architecture / Andre Guimond, Evan Erlebacher, Harry Lam / New York City, NY, USA
Návrh č. 70
Ondrej Palenčar, Miloslav Meixner / Brno, Česká republika
Návrh č. 71
OCA / Luis Bellera Fernandez de la Cruz, Bernardo Garcia Morales, Hernan Lleida Ruiz / Barcelona, Španělsko
Návrh č. 72. Sloučeno s návrhem č. 48. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 73
Mahmoud Mohamed Mahmoud Riad / Káhira, Egypt
Návrh č. 74
Marani Architects / Vincent Robert Marani, Tomáš Prímus, Lucie Hanzlíková, Tullio Polisi / Praha, Česká republika
Návrh č. 75
Yu-nin Tang, Chun-Chung Leung / Hong Kong, SAR
Návrh č. 76
KABINET VOSKHOD / Anastasia Kotenko, Mikhail Emontaev, Mikhail Labazov / Moskva, Rusko
Návrh č. 77
Han Yang, Sehyeon Kim / Singapur, Singapur
Návrh č. 78
Totalstudio / Michal Kontšek, Zuzana Kovaľová, Tomáš Tokarčík / Bratislava, Slovensko
Návrh č. 79
Design Factum / Belfiore Bologna, Sinead Elis / Christchurch, Nový Zéland
Návrh č. 80
ting / Štěpán Toman, Katarina Valičková, Idil Kücük, Jitka Dvorská, Daniel Kolský / Praha, Česká republika
Návrh č. 81
Účastník neodevzdal obálku autor
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 82
UPI-2M / Ivan Periša, Vedrana Moslavac, Paula Žinić, Berislav Medić / Záhřeb, Chorvatsko
Návrh č. 83
Studio Design Center / Kartik Chakradhar, Bhavana Isvi, Roshan Sanjeev / Hajdarábád, Indie
Návrh č. 84
Gebhard Luca Davide
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 85
Návrh získal 2. cenu
Michaela Kloudová, Monika Habrová, Petra Hrubešová, Jan Šorm, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková / Praha, Česká republika
Návrh č. 86
Hideyuki Kishimoto, Jiin Yi Hwang / Hjógo, Japonsko
Návrh č. 87
Michal Kubíček, Petr Muller, Martin Postupa, Jana Zdráhalová, Josef Kocourek, Radmila Fingerová, Jana Fišarová / Praha, Česká republika
Návrh č. 88
AGI Architects Sapin / Joaquin Pérez-Goicoechea, Pablo Sanchez de Vega, Lucía Azurmendi, Gustavo Abelenda, Loreto Garcia, Daniel Muñoz / Madrid, Španělsko
Návrh č. 89
Christoph Ganslmeier, Andrzej Baginski, Christian Höller / Innsbruck, Rakousko
Návrh č. 90
Marco Ferri, Ruba Margieh, Saidu Umar / Vancouver, Kanada
Návrh č. 91
Petr Sova / Praha, Česká republika
Návrh č. 92
GORGONA / Vladimir Prodan, Victor Burminschii, Sergiu Ursu, Inna Crivaia, Vera Sirgii / Kišiněv, Moldávie
Návrh č. 93
Georgia Zagara, Mladena Ahmetovic Stemberger, Sanjin Stemberger / Larisa, Řecko
Návrh č. 94
Greenstyle Architecture / Todor Todorov, Svilen Todorov, Rada Todorova / Dubaj, Spojené arabské emiráty
Návrh č. 95
Zdenka Šedivá / Bratislava, Slovensko
Návrh č. 96
Ronald Gálik, Ivan Gálik, Machal Hajduk, Kateřina Sejbalová / Veľký Grob, Slovensko
Návrh č. 97
Kurokawa Architect / Putnam Valley, NY, USA
Návrh č. 98
at DESTYL / Martin Poledníček, Jakub Sedlák, Anna Synková, Radek Eis, Stanislav Janíček / Praha, Česká republika
Návrh č. 99. Sloučeno s návrhem č. 13. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.
Návrh č. 100
Nele Architecture and Planning / Vinay T S, Bhargav V, Manu S Kashyap / Bengalúru, Indie
Návrh č. 101
2×1 Architects / Hakan Evkaya, Kutlu Inanç Bal, Cansu Dinç, Betül Vakvak, Yasemin Kiliç, Serhat Çakir, Mehmet Cemil Aktaş, Pinar K. Aktaş / Ankara, Turecko
Návrh č. 102
Anna Serena Esposito, Mario Imperato, Dinaur Schiano di Cola / Neapol, Itálie
Návrh č. 103
Studio FKM / Fadil Foondun, Camille Mesnard, Junkwang Kim / Bordeaux, Francie
Návrh č. 104
Jose Gad Peralta Iglesias, Juan Ignacio Alvarez Monteserín Lahoz, Jorge Lopez Hidalgo / Madrid, Španělsko
Návrh č. 105
NAZA ARQUITECTURA Y DISEÑO / Nazareth Gutiérrez Franco, Pablo Manteca Martín, Leandro Morillas Romero, Pérez-Barja / Madrid, Španělsko
Návrh č. 106
Jakub Gondorowicz, Wojciech Hryszkiewicz, Michał Pisarski / Lodž, Polsko
Návrh č. 107
Ferran Iglesias Escuder, Chantal Marfà Barril / Barcelona, Španělsko
Návrh č. 108
New Office Works / Yi Pong Tse, Evelyn Huei Chung Ting / Hong Kong, SAR
Návrh č. 109
ATELIER SAEM / Michal Procházka, Monika Kaifošová, Šárka Bockschneiderová, Jan Cyrus, Vítězslav Jurák, Radek Sláma, Lenka Škapová, Martin Vychodil / Praha, Česká republika
Návrh č. 110
toprojekt / Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, K. M. Zielinska-Dabkowska, Pushkraj Tambdey, Marta Gawin, Wojciech Ciepliński, Ryszard Loreńczyk, Marek Lis, Joanna Wawrzyniak, Anna Wawrzyniak, Józek Marzec, Borzena Marzec, Marzie Moazenie / Rybnik, Polsko
Návrh č. 111
Outline Architecture Office / Sorin Diaconescu, Cristina Barna- Diaconescu, Traian Cimpeanu / Bukurešť, Rumunsko
Návrh č. 112
Vítězslav Nový, Ondřej Vik, Lukáš Darda, Jakub Czapek / Brno, Česká republika
Návrh č. 113
Denise Dih, Serdar Öztürk, Ole Klingemann / Innsbruck, Rakousko
Návrh č. 114
STJS STUDIO / Sebastien Saint-Jean, Michael Chan Wing Luk, Kenneth Wong / Hong Kong, SAR
Návrh č. 115
Návrh obdržel mimořádnou odměnu
OVO Grąbczewscy Architekci / Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch / Katovice, Polsko
Návrh č. 116
ABTB (Timur Bashkaev’s architectural bureau) / Timur Bashkaev, Ilya Kantor, Vasilii Patov, Maksim Vasilev / Moskva, Rusko
Návrh č. 117
Boyarsky Murphy Architects / Nicholas Boyarsky, Nicola Murphy, Massimiliano Ros, Alex Cisneros, Helene Henault / Londýn, Velká Británie
Návrh č. 118
PEEKplan Architects / Paul Esombi Ekema, Bernhard Weyres-Borchert / Hamburk, Německo
Pokud jste v seznamu návrhů nenalezli účastníka, byl soutěžní návrh doručen po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů a nebyl do soutěže zařazen. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.

Svazková základní škola je snem a přáním všech obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí LOŠBATES. Architektonická soutěž o návrh je druhým krůčkem k jejímu vzniku. Tím prvním je spolupráce obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec, Svojetice, které LOŠBATES vytvořily. (Babice již součástí svazku nejsou, obec se rozhodla svou situaci řešit jinak.)

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Stavba nové školy je investicí, která nemá v bohaté historii našich obcích obdobu. Přesto, že jsme malé vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. století, která bude umožňovat moderní výuku a inspirovat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a takovou, která umožní komunitní využití a bude sloužit všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí. Navržené řešení by mělo respektovat zvolený více jak 2,5 ha stavební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter obce Louňovice. Uspořádání budov a ostatních staveb musí být takové, aby umožňovalo případné budoucí rozšíření školy na 3×9 tříd.