[NMB]

NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA

ANONYMNÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ
O nejlepší návrh mezi sebou soutěžilo 14 týmů. Za tímto číslem se skrývá nejméně 56 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu odvedli více než 21 000 hodin práce na všech návrzích pro Masarykovo a Malé náměstí.

Zadavatel
Město Benešov

Sekretář soutěže
Ing. arch. František Novotný
e-mail: novotny@moba.name

Ceny a odměny
1. cena – 350 000 Kč
2. cena – 250 000 Kč
3. cena – 150 000 Kč
odměny –  50 000 Kč

Soutěžní porota

Michal Kohout
předseda poroty

Petr Hostek
místopředseda poroty

Jana Čechová
Radmila Fingerová
Ida Chuchlíková
Kateřina Šedá
Jiří Janďourek
Michal Schwarz
Jiří Švadlena

Harmonogram soutěže
21.02.2018     vyhlášení
15. 6. 2018     odevzdání
23. 6. 2018     zasedání poroty
13. 7. 2018     vyhlášení výsledků

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cena
Skupina / Marcela Steinbachová, Vít Holý / Praha, CZ

Autoři o návrhu
Dvě náměstí, dva radniční domy, dvě řady stromů. Prostor dvou náměstí je znovu celistvá a jednotná plocha, v jehož středu i po okrajích se nachází významné budovy. Umožnuje rozmanitý veřejný život pro různé věkové skupiny i zájmy. Je místem setkávání, odpočinku, her, místem kultury, oslav, shromažďování a obchodu, místem se stromy i bez. Nový dům v proluce, „levitující“ městská hala, doplňuje náměstí o lehký objem umožňující kryté akce. Zázemí k sálu tvoří sousední dům turistického centra.

Hodnocení poroty
Návrh vytváří přirozená ohniska sociálního života na náměstí (vodní prvek, zázemí kulturních i společenských akcí, městské trhy i prostor pro relaxaci pod stromořadím). Současně vytváří místa pro podobné aktivity i v druhém plánu (vnitroblok špalíčku). Návrh úspěšně sceluje dva dosud prostorově oddělené celky Masarykova a Malého náměstí. Dobře pracuje s rozmístěním stromů (dvojřada na západní straně náměstí s využitím stávajících lip, dvojřada na jižní straně Masarykova náměstí, stromořadí před poliklinikou na Malém náměstí). Stromy ze tří stran rámují celek obou náměstí a přirozeným způsobem ho sjednocují. Návrh pracuje logicky i s individuální automobilovou dopravou, kterou umisťuje přirozeně na obvod celku obou náměstí při poliklinice, jižní i severní straně. Parkování je umístěno logicky a kapacitně odpovídá. Porota doporučuje umožnit jednosměrný a kapacitně omezený průjezd do Vlašimské ulice jako počátku významné městské radiály. Návrh úspěšně využívá stávajících kvalitních prvků: dlažby před budovou radnice a tento motiv inteligentně rozvíjí formou mozaikových „koberců“ před jednotlivými budovami.

2. cena
Pavla Feistnerová, Anna Tomšejová, Klára Pavlištová, Tomáš Feistner; spolupráce: Jan Špilar / Praha, CZ

Autoři o návrhu
Vytváříme pobytové náměstí se zklidněnou dopravou a s ambicí stát se příjemným a praktickým městským centrem. Z roztříštěných a dopravou rozdělených kousků skládáme celistvou plochu, která do sebe zapojuje jak Malé náměstí, tak i budovu radnice a kostela, které jsou v současné době odtržené dopravou. Nově vzniklý prostor nazýváme Masarykovo náměstí. Náměstí je výhradním spojením Karlova se zbytkem města. Snažíme se tuto skutečnost podpořit a vytvořit nerušenou procházku z Karlova přes náměstí, Tyršovou ulicí až na Konopiště.

Hodnocení poroty
Návrh umožňuje široké využití plochy náměstí pro všechny požadované účely, což je z pohledu užitnosti návrhu klíčové. Návrh předkládá kvalitní a propracované řešení, v nadprůměrné grafické úpravě. Urbanisticky vhodně obnovuje velkou plochu tradičního náměstí se dvěma skupinami stromů v protilehlých rozích, čímž uvolňuje hlavní poledovou osu radnice-kostel a vytváří prostor pro programovou náplň. Toto řešení je velice silnou stránkou návrhu a porotu již na začátku hodnocení oslovil. Dalším kladně hodnoceným prvkem je otevření ulice Vlašimská do rohu Malého náměstí, naopak dopravně těžko obhajitelné je uzavření ulice Pod brankou.
Ve srovnání s návrhem, který získal 1. cenu, se výraznou slabinou jeví celkové řešení jižní část náměstí. Porota vyjádřila pochybnost o vhodnosti a reálnosti výškového členění zástavby proluky, tvarováni komunikace navazující na ulici Tyršova i formální ukončení „koberce dlažby“ před budovou spořitelny.

3. cena
gogolák + grasse / Ivan Gogolák, Lukáš Grasse; spolupráce: Pavla Janečková / Olomouc, CZ

Autoři o návrhu
Náměstí města Benešova je jedno a dvojaké, jak už název napovídá. Jak s ním pracovat? Náměstí města Benešova by mělo spojovat lidi, spojovat město, spojovat náměstí. Navrhujeme prostranství náměstí scelit pomocí práce s vnímáním celku náměstí – fyzickým i nefyzickým, orientaci a místy – charaktery náměstí a celoměstskými propojeními – vazbami náměstí. Reorganizací, otevřením vazeb a zjasněním celkové koncepce vytváříme místo pro lidi a jejich aktivity.

Hodnocení poroty
Porota v návrhu ocenila řešení prostor Masarykova a Malého náměstí jako jednoho celku při vytvoření svébytných nástupních prostorů (plácků) v rozích náměstí: radniční, muzejní, kostelní, sídlištní. Tento koncept však není dostatečně rozpracován. I když k tomu přímo nevybízí, návrh umožňuje pořádání rozmanitých kulturních aktivit v průběhu celého roku. Souvisejícím negativem je slabý popis návrhu, který zvolené řešení dostatečně nereprezentuje a nevysvětluje. Dopravní řešení je v rámci soutěže dostatečné; návrh začleňuje parkovací stání se stromy do jižní strany Masarykova náměstí i na východní stranu Malého náměstí. Stávající stromy na ploše Masarykova náměstí jsou z převážné části respektovány, pouze 9 stromů je navrženo ke kácení a 6 k výsadbě. Cílem kácení je otevření pohledu podélnou osou náměstí od radnice ke kostelu a výsadba stromů na „kostelním plácku“ vytváří příjemné prostředí pro posezení. Tento postup porota hodnotí kladně, ačkoli na Malém náměstí by stačila pouze řada stromů podél jeho východní fronty. Západní stromořadí prostor zbytečně rozděluje. Řešení proluky objektem pohyblivého „mezidomí“ je dle poroty odvážné, i když pravděpodobně obtížně realizovatelné a celý návrh zbytečně oslabuje.

Odměna
The Hong Nhung, Jan Poslušný; spolupráce: RCNKSK architekti, Adam Preisler / Praha, CZ

Autoři o návrhu
Řada náměstí v mnoha městech trpí četnými problémy, které plynou z nepochopení jejich archetypální podstaty. Jinak tomu není ani v Benešově. Původní volná plocha z doby před 16. stoletím úpí pod nekoncepčními historickými nánosy z dob následujících. Ty představují nekvalitní materiály povrchů z betonu či asfaltu, nevhodně umístěná či zcela špatně zvolená zeleň a špalíček domů, který z původní a jasné figury vytvořil náměstí dvě. Jedno větší a druhé s potenciálem spíše širší ulice, než malého náměstí. V současné chvíli nemají jednotlivé prvky ve veřejném prostoru jednotnou a ucelenou koncepci a vytvářejí tak pouze bariéry, které oslabují a tříští ducha místa bývalého “velkého” náměstí.

Hodnocení poroty
Návrh přinesl mnoho zajímavých podnětů pro řešení předmětu soutěže, nicméně v porovnání s oceněnými návrhy nedosahuje potřebných kriteriálních kvalit. Porota od samého začátku oceňuje zástavbu proluky, respektování původní stopy členění špalíčku a reálný přístup a ohleduplnost ke stávajícímu stavu, za což porota odměnila návrh. Porota vnímá disproporci v kvalitě řešení Masarykova a Malého náměstí, přičemž levá strana Masarykova náměstí je koncepčně řešena úspěšněji. V rámci Masarykova náměstí oceňuje porota otevření průhledu na budovu radnice a uvolnění prostoru pro variabilní řešení využívání náměstí. Jako nevhodné se jeví protažení dlažby z Masarykova náměstí do prostoru špalíčku. V případě malého náměstí se jeví nevhodně odhalená fronta domů v prostoru před poliklinikou a naopak velmi sevřený prostor východní části špalíčku. Diskutabilní se jeví absence zeleně na Malém náměstí. Pobytové schodiště v jižní části náměstí není přesvědčivé svojí proporcí, měřítkem a absenci stínu.

ATELIÉR POLÁČEK / Jiří Poláček, Michaela Taušová / Praha, CZ

Design4function / Ondřej Lovíšek, Vendula Hladíková / Praha, CZ

bauchplan ).( / Tobias Baldauf; spolupráce: Fernando Nebot Gomez, Felix Heinze, Wasim Deri, Tina Roj, Kay Strasser, Štefan Zifčák / Mnichov, DE

Ilex design / Josef Smutný, Jana Fišarová, Tereza Halenková, Emília Jarošová, Tomáš Pavlík, Barbora Smutná, Dagmar Tománková, Tadeáš Vávra; spolupráce: Michal Horáček / Praha, CZ

MON NOM STUDIO / Adriano Ferrer Escayola / Praha, CZ

Jakub Klíma, Ivo Kratochvíl, Kristýna Schulzová / Praha, CZ

PLACEMAKERS CZ / Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Michal Říha; spolupráce: Jano Vyšný / Praha CZ

Barbora Čudková, Radka Špičáková, Michal Mihalčík, Maxim Turba, Miroslav Voldřich / Praha, CZ

PLURAL / Martin Jančok, Michal Janák, Eva Štrocholcová, Ruslav Dimov / Bratislava, SK

Vít Rýpar, Vladimír Sitta, Klára Třicátníková, Martin Smola / Praha, CZ
Návrh byl vyloučen ze soutěže. Podrobně viz protokol o průběhu soutěže.

CÍL SOUTĚŽE

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.

SOUČASNOST

Dnes chceme mít na náměstí koncerty, sledovat sportovní přenosy, mít tam trhy, pouť nebo jarmark. Také betonová dlažba na náměstí dosluhuje. Pro to všechno začíná být aktuální uvažovat o novém řešení náměstí jako celku, včetně přilehlých napojení na okolní ulice. Má to být prostor pro všechny, reprezentativní a trvanlivý. A to jak materiálově, tak koncepčně.

VYUŽITÍ

Občané Benešova jsou zvyklí se na náměstí scházet. Je to centrum kulturních akcí – jarmarků, festivalů, výstav, projekcí, vystoupení zájmových spolků… Během letních měsíců se na náměstí koná Benešov City Live, což je kulturní letní festival, kdy každé 3 večery v týdnu se na náměstí koná komornější hudební produkce (jazz, folk..) a občané si takové trávení letních podvečerů oblíbili. Dále se zde konají akce jako tradiční rozsvícení stromku (nyní je strom umísťován do šachty v mlatovém oválu) a také například stavění májky.

PROLUKA

Součástí návrhu bude i proluka mezi domy č. p. 228 a 230, včetně parcely č. 95. Protože sousední domy č. p. 230, 231 a 232 (včetně zástavby dvora) jsou v majetku města, je možné uvažovat i o realizaci pasáže mezi Masarykovým a Malým náměstím. Předpokládá se využití pro kulturní a společenské potřeby města. Možné jsou i přiměřeně velké komerční prostory.

HISTORICKÝ KONTEXT

Náměstí bylo založeno při rozvoji města jako tržiště pod vrchem Karlov. Leží na žulové vyvýšenině nad městem. Původně mělo rozměry asi 100 × 100 metrů, což je klasická velikost založených náměstí. Později došlo k vestavění špalíčku budov do prostoru náměstí. Tím se náměstí rozdělilo na velké a malé. Malé náměstí přišlo během minulého režimu o celou jednu svou stranu, která byla nahrazena budovou polikliniky. Velké náměstí bylo původně holým, rovným prostorem, který se plnil různými funkcemi – tak, jak je to na náměstí správné. Později přibyly po jeho obvodu lípy, které vytváří jakési podloubí a dělí náměstí na průchozí části po obvodě a centrální prostor, který byl postupně vyplněn. Nejprve záhony a sochou, později kašnou a především třemi elipsami, ve kterých jsou křoviny. Tento porevoluční zásah souvisel i se strachem z projevování minulého vedení státu a proto byl prostor pro shromažďování minimalizován. Po 20 letech dekorativní křoviny vytvořily až 3 metrové bariéry, které z náměstí vytvářejí nepřehledný dělený prostor. Také společenská poptávka se změnila.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

  • a) návrh řešení vymezeného veřejného prostoru tak, aby se stalo plnohodnotným reprezentativním centrem města Benešov
  • b) návrh řešení proluky mezi domy č. p. 228 a č. p. 230, včetně pozemku p. č. 95 tak, aby se stala aktivní součástí centra města a podporovala reprezentativní funkci centra.