SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Ostatní soutežní podklady jsou dostupné po registraci

Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu sekretáře soutěže:

novotny@moba.name

Registrační e-mail, nejlépe s předmětem „NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA, registrace“ bude obsahovat následující údaje: jméno / název účastníka, jméno kontaktní osoby, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo

Ceny a odměny
1. cena – 350 000 Kč
2. cena – 250 000 Kč
3. cena – 150 000 Kč
odměny –  50 000 Kč

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu
15. 6. 2018 v 14:00 hodin SELČ.

Odevzdání soutěžních návrhů na podatelně MěÚ Benešov, Budova A, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Soutěž je:

  • mezinárodní – pouze v českém jazyce
  • bez registračního poplatku
  • anonymní otevřená – pro autorizované profesionály
  • jednofázová
  • projektová – na soutěž navazuje zakázka
  • odevzdání návrhu pouze fyzicky

Zadavatel
Město Benešov

Sekretář soutěže
Ing. arch. František Novotný
e-mail: novotny@moba.name

Stáhnout PDF Dodatečné informace 04-01

Stáhnou DWG Dodatečně vydávaného podkladu k DI 04

Stáhnout PDF Dodatečné informace 03-01

Stáhnout PDF Dodatečné informace 02-01

Dodatečná informace č. 4

DOTAZ 4.1
Poskytnutý výřez situace v dwg je menší než požadovaná situace řešeného území v měřítku 1:1000. Ve “schématu rozložení výkresů a schémat na panelech” odpovídá zmíněná situace spíše měřítku 1:500. Má tedy být situace na plachtě v měřítku 1:000 a být řešena např. jako zákres do ortofota (vzhledem k tomu že k ní nejsou dwg podklady), a nebo je zde chyba v uvedeném měřítku?

ODPOVĚĎ
Ve schématu na straně 10 Soutěžních podmínek chyba není. Poskytujeme dodatečně vydaný podklad DI.4.dwg, který je podkladem pro zobrazení širšího území v měřítku 1:1000.

DOTAZ 4.2
2/ Poskytnuté podklady dwg v některých místech neodpovídají realitě. Například severní křídlo polikliniky je v reálu dost odlišné od podkladů. Máme brát dwg podklad jako závazný, nebo si dokreslit skutečný stav (např. podle ortofota) s tím, že to bude nepřesné a každý tým se v poloze polikliniky může lišit?

ODPOVĚĎ
Aktuálnější celkový podklad v dwg bohužel není k dispozici. Toto je tedy na uvážení soutěžícího. Zadavatel si je vědom možných odlišností jednotlivých soutěžních návrhů v těchto místech.

DOTAZ 4.3
V “požadavcích na vybavení veřejného prostoru ve spojitosti s veřejnými akcemi” je požadavek na 2 podia a 10 prodejních stánků. Je tím myšleno, že budou obě podia i stánky na náměstí současně při jedné akci? Je zamýšleno že na obou podiích probíhá hudební produkce zároveň?

ODPOVĚĎ
Při velkých akcích je třeba postavit toto vybavení (2 pódii a 10 stánků) zároveň. Nicméně s užíváním obou pódií najednou ve smyslu dvou souběžných hudebních produkcí není třeba v návrhu uvažovat.

Zadavatel v soutěžním zadání uvádí:
„Požadavky na vybavení veřejného prostoru ve spojitosti s veřejnými akcemi
Umístit dvě podia – ne však blízko sebe či vedle sebe. Nejlépe a nejpraktičtěji na protilehlé strany na délku náměstí (před budovou MěÚ a v prostoru u kašny).
Vytvořit prostor pro kvalitní dohlednost na pódia z co největšího prostoru náměstí.
16 x 12 m plus LED obrazovka, zachovat prostor před podiem pro cca 5.000 lidí
12 x 10 m (min. 8 x 6 m), zachovat prostor před podiem pro cca až 3.000 lidí“

DOTAZ 4.4
V požadavcích na “Parkování” je uvedeno: Je možné uvažovat i o přiměřené a odůvodněné redukci parkování… Je možné toto specifikovat přesněji? Například o kolik procent je možné kapacitu parkování snížit?

ODPOVĚĎ
Redukci parkování není možné procentuálně stanovit. Omezení parkovacích ploch je tedy na uvážení soutěžícího. Snížení počtu parkovacích míst je vhodné odůvodnit například v textové části návrhu.

DOTAZ 4.5
Bylo by možné blíže popsat provoz “ekovláčku”. Proč potřebuje na náměstí dvě zastávky? Je někdy na náměstí odstaven, nebo zde jen krátkodobě zastavuje? Mohou být zastávky situovány na Malém náměstí, nebo jsou vázány na Masarykovo náměstí?

ODPOVĚĎ
Provoz ekovláčku je flexibilní. Místa a počty zastávek je možné v rámci návrhu změnit. Zadavatel předpokládá, že trasa ekovláčku bude po realizaci rekonstrukce náměstí změněna, aby odpovídala novému řešení. Ekovláček nebude v budoucnu na náměstí odstavován.

Dotaz 1-5 přijat dne 15. 5. 2018, ve 13:24 hodin CEST
Odpověď 1-5 zveřejněna dne 21. 5. 2018

Dodatečná informace č. 3

DOTAZ
Dotaz s ohledem na bod 4 – Soutěžních podmínek
– zda se soutěže mohou účastnit zhotovitelé (případné jednotlivé osoby) některého z podkladů soutěže (podkladů po registraci, mimo obecné jako je ortofotomapa apod.)?
– zda se soutěže může účastnit zhotovitel jiné dokumentace pro město Benešov přímo navazující na řešené území?
dotaz přijat dne 14. 5. 2018, v 8:26 hodin CEST

ODPOVĚĎ
Bod 4 Soutěžních podmínek mimo jiné uvádí:
„Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
b) samy, ani nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených v dokumentu PP.01 „Identifikační údaje“ (součást identifikační části návrhu dle odst. 6.1.1. c), a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
b.1) se bezprostředně nezúčastnili přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže;“

Tímto nejsou dotčeny osoby, které spolupracovali nebo zhotovovali dokumenty, které byly později na základě rozhodnutí zadavatele a poroty použity jako soutěžní podklady.

Zadavatel uvádí že:
soutěže se mohou účastnit zhotovitelé (případné jednotlivé osoby) některého z podkladů soutěže P.02 – P.10, pokud se nepodíleli na tvorbě dokumentů Soutěžní podmínky a P.01 Soutěžní zadání;
soutěže se může účastnit zhotovitel jiné dokumentace pro město Benešov přímo navazující na řešené území.
odpověď zveřejněna dne 15. 5. 2018

Dodatečná informace č. 2

DOTAZ
V zadání je návrh řešení proluky mezi domy č. p. 228 a č. p. 230, včetně pozemku p. č. 95. Pozemek p. č. 95, ale není ve vlastnictví města – je tedy předpoklad, že bude využíván samostatně nebo ho lze propojit s náměstím, případně s uvažovanou pasáží mezi malým a velkým náměstím?

Jaké využití má nyní prostor dvora, kterým by pasáž vedla? Případně čím jsme v těchto prostorech limitováni? Je možné tyto prostory navštívit? (nyní nejsou veřejně přístupné)

dotaz přijat dne 5. 4. 2018, v 11:20 hodin CEST

ODPOVĚĎ
Zadavatel nemá jasný názor na budoucí funkci proluky a forma využití prostoru proluky je na rozhodnutí soutěžícího. Pozemek p. č. 95 není v současnosti v majetku města, ale město s jeho majitelem jedná a v rámci soutěže lze počítat s jeho zastavěním, či jiným využitím. Lze tedy uvažovat i o pasáži mezi malým a velkým náměstím, navazující domy i dvůr v majetku města jsou. Využití je limitováno pouze stávající okolní výstavbou, územním plánem a ostatními standardními předpisy. V současnosti je pozemek p. č. 95 nevyužitý. Pozemek bohužel není přístupný.

odpověď zveřejněna dne 9. 4. 2018

Dodatečná informace č. 1

DOTAZ
U nároží kostela sv. Anny se nachází komunikace. V podkladech je uvedena dokumentace rekonstrukce Tyršovy ulice – posledním místem před náměstím, které je zahrnuto v řešení, je zpomalovací pruh (zvýšení nivelity). Je nutné toto řešení zachovat tak, jak je navrženo v této dokumentaci nebo je případně možné tento prvek posunout o kousek dále od náměstí a za ním zúžit profil komunikace?

dotaz přijat dne 5. 4. 2018, v 11:20 hodin CEST

ODPOVĚĎ
Úprava v současně navrženém řešení Tyršovy ulice je možná. Je třeba mít na paměti, že proveditelnost takové změny závisí na prostorových nárocích pro konkrétní úpravu a Zadavatel k ní bude přistupovat s ohledem na přínosnost a náročnost takové změny.

odpověď zveřejněna dne 9. 4. 2018

CÍL SOUTĚŽE

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.

POROTA

CÍL SOUTĚŽE

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.

SOUČASNOST

Dnes chceme mít na náměstí koncerty, sledovat sportovní přenosy, mít tam trhy, pouť nebo jarmark. Také betonová dlažba na náměstí dosluhuje. Pro to všechno začíná být aktuální uvažovat o novém řešení náměstí jako celku, včetně přilehlých napojení na okolní ulice. Má to být prostor pro všechny, reprezentativní a trvanlivý. A to jak materiálově, tak koncepčně.

VYUŽITÍ

Občané Benešova jsou zvyklí se na náměstí scházet. Je to centrum kulturních akcí – jarmarků, festivalů, výstav, projekcí, vystoupení zájmových spolků… Během letních měsíců se na náměstí koná Benešov City Live, což je kulturní letní festival, kdy každé 3 večery v týdnu se na náměstí koná komornější hudební produkce (jazz, folk..) a občané si takové trávení letních podvečerů oblíbili. Dále se zde konají akce jako tradiční rozsvícení stromku (nyní je strom umísťován do šachty v mlatovém oválu) a také například stavění májky.

PROLUKA

Součástí návrhu bude i proluka mezi domy č. p. 228 a 230, včetně parcely č. 95. Protože sousední domy č. p. 230, 231 a 232 (včetně zástavby dvora) jsou v majetku města, je možné uvažovat i o realizaci pasáže mezi Masarykovým a Malým náměstím. Předpokládá se využití pro kulturní a společenské potřeby města. Možné jsou i přiměřeně velké komerční prostory.

HISTORICKÝ KONTEXT

Náměstí bylo založeno při rozvoji města jako tržiště pod vrchem Karlov. Leží na žulové vyvýšenině nad městem. Původně mělo rozměry asi 100 × 100 metrů, což je klasická velikost založených náměstí. Později došlo k vestavění špalíčku budov do prostoru náměstí. Tím se náměstí rozdělilo na velké a malé. Malé náměstí přišlo během minulého režimu o celou jednu svou stranu, která byla nahrazena budovou polikliniky. Velké náměstí bylo původně holým, rovným prostorem, který se plnil různými funkcemi – tak, jak je to na náměstí správné. Později přibyly po jeho obvodu lípy, které vytváří jakési podloubí a dělí náměstí na průchozí části po obvodě a centrální prostor, který byl postupně vyplněn. Nejprve záhony a sochou, později kašnou a především třemi elipsami, ve kterých jsou křoviny. Tento porevoluční zásah souvisel i se strachem z projevování minulého vedení státu a proto byl prostor pro shromažďování minimalizován. Po 20 letech dekorativní křoviny vytvořily až 3 metrové bariéry, které z náměstí vytvářejí nepřehledný dělený prostor. Také společenská poptávka se změnila.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

  • a) návrh řešení vymezeného veřejného prostoru tak, aby se stalo plnohodnotným reprezentativním centrem města Benešov
  • b) návrh řešení proluky mezi domy č. p. 228 a č. p. 230, včetně pozemku p. č. 95 tak, aby se stala aktivní součástí centra města a podporovala reprezentativní funkci centra.
Soutěžní zadání je podrobněji rozvedeno v soutěžním podkladu P.01

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena odesláním oznámení do Věstníku dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na profilu zadavatele. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na webu soutěže
www.cceamoba.cz/namestimestabenesova
a na webu profilu zadavatele:
ezak.benesov-city.cz

Vysvětlení soutěžních podmínek
Za podmínek uvedených v Soutěžních podmínkách v odst. 5.3 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek
a to e-mailem, nejlépe s předmětem NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA – SOUTĚŽNÍ DOTAZ
na adresu
novotny@moba.name

Odevzdání soutěžních návrhů
Dle bodu 9.6 Soutěžní podmínek: ” Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 8:00 hod. až 17:00 hod. v pondělí a ve středu, 8:00 hod. až 14:30 hod. v úterý a čtvrtek, 8:00 hod. až 14:00 hod. v pátek a v konečný den lhůty odevzdání od 8:00 hod. do 14:00 hod. na podatelně statutárního města Benešova na adrese: Město Benešov, Podatelna MěÚ Benešov, Budova A, Masarykovo náměstí 100, Benešov”

Termín odevzdání soutěžních návrhů
Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty, je 15. 6. 2018 v 14:00 hodin SELČ.

Hodnotící zasedání poroty
Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

Soutěžní návrh viz bod 6 Soutěžních podmínek