ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Zadavatel
Městská část Praha 7

Sekretář soutěže
Ing. arch. František Novotný
novotny@moba.name

Ceny a odměny
Celkově bylo v soutěži uděleno na cenách a odměnách 255 000 Kč

Soutěžní porota
Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr.,
Ing. arch. Zdeněk Kupec
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Mag. Arch., M.Arch.II Gabu Heindl
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM,
MgA. Patrik Hábl
Ing. Jan Hradil, Ph.D.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cenu ve výši 120 000,- korun získal NÁVRH č. 3

Hlavatí architekti / Ing. arch. Josef Hlavatý; spolupráce: Lenka Hlavatá – Praha – Česká republika

Autor o návrhu:
Naším záměrem revitalizace ulice Františka Křížka je vytvoření příjemného funkčního veřejného prostoru, který bude dobře sloužit jak rezidentům, tak ostatním návštěvníkům. Celou ulici vybavujeme pravidelně vysázenými stromy, které poskytnou stín v horkých letních dnech, zútulní řešený prostor a umožní umístění předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren. Předprostor tří nejdůležitějších institucí (Bio Oko, ZŠ Františky Plamínkové a ZŠ Letohradská) rozšiřujeme a akcentujeme skupinami stromů odlišného druhu. Tyto předprostory budou vybaveny lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši. Průběh celé ulice je navržen jako jednosměrný. Díky tomu dosáhneme jednotného uličního profilu po celé délce řešené ulice. Po obou stranách jednosměrné komunikace umisťujeme podélná parkovací stání.  

Účastník:
Ing. arch. Josef Hlavatý, Šmeralova 18, Praha 7

Autor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Stanovisko poroty:
Návrh má vysokou úroveň zpracování hlavního konceptu i detailu a je téměř připraven pro realizaci. Návrh důsledně naplňuje všechny doporučené manuály veřejných prostorů. Piazzetta před BIO OKO je velmi dobře řešena. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby. Použitím standardních materiálů a řešení je návrh velmi dobře realizovatelný a udržovatelný. Návrh přináší zajímavou myšlenku zjednosměrnění před BIO OKO a dává více prostoru pěším uživatelům.

Podrobně viz Protokol o průběhu soutěže, Hodnocení soutěžních návrhů – Zápis z hodnotícího zasedání.

2. cenu ve výši 70 000,- korun získal NÁVRH č. 2

Tomáš Kopecký, Jan Hájek – Praha – Česká republika

Autoři o návrhu:
Revitalizace je zaměřena na sjednocení prostoru ulice a na potvrzení významu jedné z hlavních os Letné. Zaměřujeme se také na zobytnění ulice – nejen vysázením stromů. Je kladen důraz na interakci obyvatel. Návrh přináší prostory, se kterými lze dále pracovat. Cílem je vytvořit další přirozené cetrum Letné.

Účastník:
Jan Hájek, Tychonova 43/5, Praha 6

Autoři:
Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Jan Hájek

Stanovisko poroty:
Programatický koncept návrhu porota označuje jako velmi zajímavý. Rozhodnutí učinit prostory před BIO OKO a Základní školou Františky Plamínkové rozdílné ve vizuálním vyjádření od zbytku ulice z nich dělá speciální prostory. Řešení soliterní zeleně dodává kvalitu veřejnému prostoru a vytváří identity různých míst v ulici. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby. Koncept dopravně technického řešení je hodnocen kladně.
podrobně viz Protokol o průběhu soutěže, Hodnocení soutěžních návrhů – Zápis z hodnotícího zasedání.

3. cenu ve výši 40 000,- korun získal NÁVRH č. 6

Unhary s.r.o. / Hana Sýkorová, Jan Linhart, Jan Procházka

Autoři o návrhu:
Návrh vytváří osu spojující všechny požadavky s letenským charakterem. Mění několik zažitých zvyklostí směrem k otevřenému sdílenému prostoru. Zklidnění dopravy před školami a kinem stejně jako redefinice parkování přispívá k bezpečnějšímu pohybu pěších i vozidel. Místa k sezení jsou umístěny v kulturních a klidových zónách. Oživení ulice zajišťují umělecké artefakty. Sloupky nahrazují nevhodné zábradlí a stromořadí zlepšuje prostředí města. Charakter podtrhuje převaha povrchů z kamenné dlažby.

Účastník:
Hana Sýkorová, Františka Křížka 736/26, Praha 7; Ing. arch. Jan Linhart (Unhary s.r.o.), Františka Křížka 736/26, Praha 7; Jan Procházka, Husova 639, 398 11 Protivín

Autoři:
Hana Sýkorová, Jan Linhart, Jan Procházka

Stanovisko poroty:
Porota oceňuje nápad využít umělecké prvky jako markery identity jednotlivých prostorů, zejména vstupu do parku. Návrh přináší vyšší stupeň zklidnění celého řešeného prostoru. Koncept zeleně je funkční a účelný. Navržená diference rychlostí jednotlivých zón umožňuje snazší využití veřejného prostoru pěším uživatelem. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby. 

podrobně viz Protokol o průběhu soutěže, Hodnocení soutěžních návrhů – Zápis z hodnotícího zasedání.

Odměnu ve výši 25 000,- korun získal NÁVRH č. 5

MONNOM STUDIO / Adriano Ferrer Escayola – Praha – Česká republika

Autor o návrhu:
Hlavním cílem návrhu je poskytnout lepší veřejný prostor při zachování počtu stání. Protože ulice je úzká, prostoru pro každého uživatele není dostatek. Výsledkem je dlouhá ulice plná aut a špatné podmínky pro chodce. Abychom to vyřešili, navrhujeme změnu celé ulice na jednosměrku a optimalizujte parkovací plochu. Jakmile budeme mít více veřejného prostoru, můžeme zlepšit části před kinem, školou a divadlem. Namísto uspořádání funkcí v dlouhé ose, vygenerujeme sekvenci prostorově ortogonálních os.

Účastník:
Dipl. Arch. Adriano Ferrer Escayola, Vinařská 1174/6, Praha 7

Autor:
Dipl. Arch. Adriano Ferrer Escayola

Stanovisko poroty:
Tento projekt obdržel odměnu pro některé podněty a nápady, které by mohly způsobit kýženou změnu současného stavu, zejména za přerušení a přesměrování provozu v lokalitě, i když místo s vyloučením automobilové dopravy by mohlo být vybráno citlivěji.
podrobně viz Protokol o průběhu soutěže, Hodnocení soutěžních návrhů – Zápis z hodnotícího zasedání.

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

Smyslem a cílem soutěže a následně nové podoby ulice Františka Křížka bylo nalézt v této složité urbanistické situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích obyvatel, jednotlivých veřejných institucí,  provozovatelů i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst rezidentů.

Ulice by se tak měla místo nepřívětivého koridoru parkujících automobilů stát osvěžujícím a příjemným místem k pobytu, ze kterého budou benefitovat místní obyvatelé.
Zároveň je třeba v úseku škol vytvořit místo umožňující bezpečný pohyb dětí, u kina „Bio OKO“, případně i divadla „Alfréd ve dvoře“ vytvořit odpovídající předprostor kulturní instituce.

Soutěž byla zahájena odesláním oznámení do Věstníku dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na webových stránkách zadavatele – http://www.praha7.cz. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady byly dnem vyhlášení dostupné na webu soutěže
www.cceamoba.cz/novauliceprosedmicku
a na webu profilu zadavatele:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=234