ŠKOLA SMÍCHOV

OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ ANONYMNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Soutěže se zúčastnilo 66 týmů z celého světa, což představuje práci více než 250 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří na návrzích nové školy odvedli společně zhruba 58 800 hodin práce.

Zadavatel
městská část Praha 5

Sekretář soutěže
Karin Grohmannová (CCEA MOBA)

Ceny a odměny
1. cena – 900 000 Kč
2. cena – 600 000 Kč
3. cena – 400 000 Kč
skicovné pro neoceněné finalisty – 3 x 200 000 Kč

Soutěžní porota
David Tichý (UNIT architekti) – předseda
Pavel Richter (starosta Prahy 5) – místopředseda
Anne Uhlmann (BUR Architekten)
Gianni Cito (Moke Architekten)
Boris Redčenkov (A69)
Kamila Amblerová (KA-architekti)
Ondřej Píhrt (S-O-A)
Zuzana Hamanová (Praha 5)
Vít Šolle (Praha 5)
Tomáš Homola (Praha 5)
Martin Damašek (Praha 5)

Vyhlášení soutěže: 14. 12. 2017
Odevzdání návrhů v I. fázi: 4. 5. 2018
Odevzdání návrhů v II. fázi: 17. 8. 2018
Zasedání poroty v I. fázi: 11.–12. 5. 2018
Zasedání poroty v II. fázi: 24. 8. 2018
Vyhlášení výsledků: 29. 8. 2018

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cena

Office Ou & Inostudio: Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Magdalena Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala / spolupráce Oliver Green / Toronto, Gliwice – Kanada, Polsko

Autoři o návrhu

Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé i o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální správcovství mezi studenty, také by měla být centrem komunity, která na sebe vzájemně působí se svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí různorodé příležitosti, jak se zapojit do světa, který je obklopuje.

Hodnocení poroty

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala.
Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena.
Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

2. cena

Škarda architekti / Václav Škarda / spolupráce Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Viktor Kirschner, Ondřej Šorm, Ondřej Hlaváček / Praha, Česká republika

Autoři o návrhu

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity.Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje. Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám.Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti.Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.

Hodnocení poroty

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání poroty. Návrh nabízí velice silné propojení s veřejným prostorem města. Urbanistické zpracování je velice komplexní a přínosné pro své okolí a snaží se nabídnout nové příležitosti užívání školní budovy. Porota oceňuje velkorysost velikostí tříd a učeben a pokus o racionální rozvržení vnitřního prostoru. Porota v 1. fázi oceňovala konzervativní přístup jako jednu z možností řešení školního provozu v kombinaci s odvážnějším objemovým konceptem. Tato forma „otevřené městské pevnosti“ může být odpovědí na otázku povahy moderní školní instituce a hrát roli symbolu místní komunity. Návrh ovšem nedoznal výraznějšího posunu mezi 1. a 2. fází a nenaplnil přesvědčivě tento potenciál konzervativní a zároveň velkorysé základní školy.
Dle názoru poroty je největší překážkou v návrhu ne zcela intuitivní pohyb a orientace v budově pro učitele, veřejnost a žáky, což se nejvíce projevuje v umístění vertikálních komunikací. Obdobně působí také uspořádání vnitřního dvora se systémem venkovních schodišť, jejichž využití není, s ohledem na bezpečnost vstupu do budovy i stálý dozor nad žáky, zcela jasné. Důsledné dodržování tektonického rázu fasády je v rozporu s objemovým řešením, které cílí na lehkost výrazu budovy. Umístění atletického oválu na střechu školy, které umožňuje svobodnější využití školního pozemku, považuje porota na jednu stranu za přínos návrhu, na druhou stranu však porotu nepřesvědčilo o jeho funkčnosti – zejména s ohledem na nedostatek stínu, zázemí pro sport a údržbu a nemožnost umístění značného počtu potřebných technologií, nebo alespoň jejich vyústění na střechu školní budovy.
Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako druhý nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k výraznému narušení konceptu.

3. cena

IND. [Inter.National.Design] / Teresa Papachristou, Felix Madrazo, Pablo Roquero, Arman Akdogan / spolupráce Alfonso Redondo Gomez, Marek Nosek, Kateřina Sojková, Martin Volf, Amaia Puras, Bezya Nur Öztürk, Alvaro Borrajo, Vittorio Perotti, Morgan Graboski / Rotterdam, Holandsko

Autoři o návrhu

Projekt se opírá o 2 návrhové směry. Obálka budovy maximalizuje svou stopu a je zarovnána s pěší cestou a parkem na severu. Nicméně obálka díky svému otevření v severním a jižním směru vytváří víc otevřený charakter školy. Tyto otevřené prostory slouží hlavním aktivitám: knihovna se sportovní halou na severu, přestávkový prostor a terasa na jihu. Přízemí je velmi propustné a napomáhá komunikaci školy s jejím okolím.

Hodnocení poroty
Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a poroty. Autoři návrhu předložili radikální řešení se silným názorem na to, jak má budova objemově a výrazově reagovat na své okolí. Návrh nabízí velice racionální přístup k hierarchizaci prostorů s ohledem na „veřejné/neveřejné“ a s ohledem na kontakt s okolním městem. Samotný návrh je dle názoru poroty poměrně striktní (až sterilní), což ne zcela odpovídá představě o cíleném charakteru v základní škole, ale koresponduje spíše s pojetím střední nebo vysoké školy. Porota oceňuje odvážnější koncept tvaru budovy, jejíž forma vytváří systém míst a prostorů při zachování racionálního vnitřního uspořádání a programové náplně. Tento koncept s sebou nicméně nese nízkou míru flexibility. V porovnání s ostatními oceněnými návrhy předložili autoři schematičtější řešení fasád, které po dořešení může výrazně změnit celkovou podobu školy. Za nejasné porota považuje řešení stínění budovy a zejména poměr prosklených a neprosklených ploch fasády.

Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako optimální. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že návrh může mít dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k významnému narušení konceptu, až po výrazném dopracování podle připomínek zadavatele.

Finalisté

Martin Neruda / spolupráce Jana Šťastná / Praha, Česká republika

Autoři o návrhu

Budoucí městská čtvrť sází na blokovou zástavbu proříznutou pěším bulvárem, který se v srdci území otevírá do parků. Zde se nachází místo pro školu vybízející k reprezentativní veřejné investici adekvátní svému významu. Kompaktní dům s krytým parterem vnese do veřejného prostoru novou kvalitu. Přízemí, sloužící mimo výuku veřejnosti, spojí školu společensky s městem. Interiér provazujeme s okolím skrze střešní terasu a venkovní ochozy. Návrhem areálu vytváříme přívětivý celek, který přispěje k rozvoji komunitního života nové čtvrti s předpokladem ekonomického provozu.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu ocenila jasný a srozumitelný systém fungování školy. Možnost případných budoucích úprav je pozitivem tohoto návrhu, jelikož zvolenou jednoduchou typologii lze dále rozvíjet. Dle názoru poroty návrh dosáhl fungujícího propojení veřejných prostorů a školy, ale jednotlivá podlaží a školní stupně spolu již komunikují poměrně slabě.
Autoři pracují s relativně striktním oddělením „světů“ prvního a druhého stupně (dva vchody, dvě schodiště, delegovaná patra), které ale ve výsledku spojuje atrii nesoucími s sebou řadu otázek, zejména akustické a provozní komplikace. Navrhovaná forma budovy s podélnými terasami kolem celého jejího obvodu, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou zejména ve vztahu k provozu školy diskutabilní. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách.
Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

ESC Architects / Tiago Sá & Alberto Cumerlato / Porto, Portugalsko

Autoři o návrhu

Škola hrou, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce; některé z nejznámějších děl Jana Ámose Komenského, které položily základy pro moderní pedagogiku. Inspirováni jeho inovativním způsobem myšlení věříme, že jedině současná architektura může sloužit současnému vzdělávání. Kromě školy, nový Smíchov bude reprezentovat nový pražský maják vzdělávání.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu považovala za slibnou zvolenou originální formu budovy. Objekt školy se sice umístěním velkoryse řešeného hlavního vstupu pro žáky „staví zády“ k veřejnému prostoru pěší zóny, ale nově nabídl alespoň sekundární vstup pro družinu a pro veřejnost do společenské a sportovní části školy přímo z pěší zóny. Hmotové řešení také přineslo pobytové terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas.
Forma návrhu představovala pro porotu v 1. fázi silný potenciál. Autoři však v 2. fázi nepředložili návrh, který by dostatečnou měrou reflektoval komentáře a doporučení poroty a forma budovy tak nepřinesla očekávaný užitek vnitřnímu řešení školy. Řešení komunikačních jader spolu s chodbami limitních šířek není pro porotu zcela přesvědčivé a nepřispívá k jednoduché orientaci a pohybu žáků, učitelů a veřejnosti v budově.
Z pohledu energetického konceptu, investičních a provozních nákladů a nároků na potřebnou technickou vybavenost je návrh dle názoru poroty podhodnocen (nedostatek ploch pro gastro, technologie i sklady). Nepřesvědčivé je také umístění a velikost komunikačních a technologických jader budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje kvalit oceněných návrhů.

TRI.ŠTRNÁSŤ architekti / Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar, Matúš Ivanič; spolupráce Tomáš Babka, Hana Skljarzska, Martin Burgr, Rastislav Ildža / Prešov, Stará červená voda – Slovensko, Česká republika

Autoři o návrhu

Labyrint světa a ráj mysli – Nová škola v samotném srdci moderní čtvrti Smíchov City zaujímá výsadní postavení na hlavním pěším bulváru se vstupem v ose parku. Stavba doplňuje městskou strukturu typickým tvarem kompaktního bloku s vnitřním dvorem. Přesto se neuzavírá sama do sebe, ale komunikuje s okolím systémem výukových teras nejen vizuálně, ale také funkčně. Tradičně pojatá hmota se propisuje do současného pojetí funkčního provozu, který reflektuje moderní potřeby vzdělávání svou rozmanitostí, podnětností i adaptabilitou.

Hodnocení poroty

Návrh přináší velkorysou vstupní halu – vnitřní „veřejný“ prostor. Školní budova urbanisticky zapadá do svého okolí a její celkový výraz generuje pocit sounáležitosti s komunitou. Dalšími pozitivy jsou dle názoru poroty vytvoření adekvátního, viditelného hlavního vstupu a společné terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas. Oddělení prvního a druhého stupně je jasné a čitelné.
Programové řešení náplně školy a organizace prostoru však dle poroty nevytváří dostatečně silné vazby prioritních funkcí, ani žádoucí propojení vnitřního a vnějšího provozu školy. Orientace a pohyb v budově mohou být pro učitele, veřejnost a žáky nesnadné (až matoucí) – zejména moment, kdy je hlavní pohyb žáka mezi výukou, volným časem a sportováním veden po třech různých interiérových schodištích a chodbách nebo přes venkovní terasy a točitá schodiště. Toto komplikované řešení demonstruje dle poroty nedostatečné porozumění chodu školy.
Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

Návrh č. 1
MON NOM STUDIO / Adriano Ferrer Escayola / Praha, Česká republika

Návrh č. 2
Návrh postoupil do II. kola.
Martin Neruda; spolupráce Jana Šťastná / Praha, Česká republika

Návrh č. 3
OUTLINE ARCHITECTURE OFFICE / Sorin Diaconescu, Cristina Barna-Diaconescu / Bukurešť, Rumunsko

Návrh č. 4
SADAR + VUGA d. o. o. / Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Maja Omerzel, Nina Vidič Ivančič, Aleš Pajk; spolupráce: Energy concept: dr. Miha Praznik / Ljubljana, Slovinsko

Návrh č. 5
AKF Architektur Kollektive Favorit / Arch. Mag. Carl Schäffer; spolupráce: Philipp Rudigier, Ronny Wiesner, Johannes Schwaninger / Vídeň, Rakousko

Návrh č. 6
Gebhard Luca Davide, Rezvanipour Pantea; spolupráce: De Carli Maela, Sapigni Valeria / Milán, Itálie

o

Návrh č. 7
archislužba.cz / Lukáš Pecka, Ivana Smětáková; spolupráce: Iveta Křížová, Adéla Hajšmanová / Brno, Česká republika

Návrh č. 8
BRAHIMAJ ARCHITECT / Ermal Brahimaj; spolupráce: Paolo Luciano, Luca Dolmetta, Silvia Rizzo, Giulio Massetani / Savigliano, Itálie

Návrh č. 9
Tiago Filipe Sales Passos, spolupráce: Miguel Silva / Matosinhos, Portugalsko

Návrh č. 10
Návrh postoupil do II. kola.
ESC Architects / Tiaho Sú, Alberto Lumerlato, Filippo Lorenzi / Porto, Portugalsko

Návrh č. 11
Architektonické studio Gama s.r.o. / Zbyšek Stýblo / Praha, Česká republika

Návrh č. 12
OMS ACHITECTURE STUDIO / Yinda Yu, Mao Chen, Xiao Liu / Hangzhou, Čína
Návrh č. 13
Bread studio Ltd / Mui kui chuen paul, Agnes hung oi kee, Benny lee chiu ming / Hong Kong

Návrh č. 14
Návrh získal 1. cenu
Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala; spolupráce Oliver Green / Toronto, Gliwice – Kanada, Polsko

Návrh č. 15
arch_feel / Veronika Rechová, Karel Rech / Praha, Česká republika
Návrh č. 16
Ateliér Velehradský, s.r.o. / Tomáš Velehradský / Brno, Česká republika

Návrh č. 17
KKS / Antti Keskinen, Marcus Kujala, Samuli Summanen / Helsinki, Finsko

Návrh č. 18
Matus Pajor / Helsinki, Finsko

Návrh č. 19
WrongOffice / Giulia Cosentino, Paolo Tringali / Madrid, Španělsko

Návrh č. 20
MVRM Architects / Rita Fonseca Martins, Marck Vrieling; spolupráce: Artur Patuleia, Vrieling Bouw Engineering B.V. / Amsterdam, Holandsko

Návrh č. 21
Miguel Amado Arquitectos LDA / Rosário Ribeiro, Miguel Amado; spolupráce: Ana Joao Santos, Francesca Poggi, Joao Copio, Miguel Ribeiro Amado, Rita Lemos, Sofia Ornelas Neves, Alvaro Manso, Jose Carlos Branco, Rui Vicente, Bruno Pessoa, Joao Rabasqueira / Barreiro, Portugalsko

Návrh č. 22
SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o. / Míčka, Aleš Nedvídek, Tereta Drahošová, Matěj Siebert, Roman Talaš / Praha, Česká republika

Návrh č. 23
Nowak and Nielsen / Aleksander Nowak, Mathias Sønderskov Nielsen; spolupráce: Micki Aaen Petersen, Flemming Vedel Eriksen / Polsko, Dánsko

Návrh č. 24
STROMBRO AB / Daniel Fagerberg, Le Song, Cecilia Valdivia / spolupráce: Valeria Corea, Marco Caminiti / Stockholm, Švédsko

Návrh č. 25
Bardakhanova Champkins Architects / Irina Bardakhanova, Nicholas Champkins, Sofya Chebotareva / Tallin, Estonsko

Návrh č. 26
Eirini Xanthopoulou, Iraklis Romanopoulos/IRIX, Jonian Silaj / JUAJ, Borys Kozlowski / VO-LUME; spolupráce: Paulo Faleschini / Rotterdam, Holandsko

Návrh č. 27
Angelo Maria Salamone / spolupráce: Segio Randazzini / Scandicci, Itálie

Návrh č. 28
Federico Ennas / Janov, Itálie

Návrh č. 29
Petr Sova, Jan Šorm / Praha, Česká republika

Návrh č. 30
Jolma Architects, TUPA architecture & Aarni Architects / Andrea Bonetti, Juuso Iivonen, Kasmir Jolma, Carlos Orbea, Vojtech Rudorfer, Tytti Turpeinen, Katerina Vlkova / Tampere, Finsko

Návrh č. 31
PL Studio, ctrl+n / Michat Sokolowski, Agnieszka Lanko, Patryk Zurawski / Varšava, Polsko

Návrh č. 32
MCA atelier / Miroslav Cikán, Pavla Melková; spolupráce: Radek Novotný, Vojtěch Ertl, Jakub Hendrych / Praha, Česká republika

Návrh č. 33
Návrh získal 2. cenu
Škarda architekti / Václav Škarda; spolupráce: Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Viktor Kirschner, Ondřej Šorm, Ondřej Hlaváček / Praha, Česká republika

Návrh č. 34
Filipe André Barbosa Gonçalves, David Monteiro, Joana Coutinho / Matosinhos, Portugalsko

Návrh č. 35
Miloš G. Parma; spolupráce: Zoltán Burkuš, Zdeněk Mencl / Praha, Česká republika

Návrh č. 36
Catarina Lopes / Lisabon, Portugalsko

Návrh č. 37
Václav Čermák, Václav Kolínský, Ondřej Šperl / Praha, Česká republika

Návrh č. 38
NEUHÄUSL HUNAL / David Neuhäusl, Matěj Hunal, Martin Hajný, Ivan Březina / spolupráce: Růžena Šenoldová, Václav Pošmourný / Praha, Česká republika

Návrh č. 39
Kava, spol. s.r.o. / Robert Seidl, Jan Novotný, Jan Karásek, Jakub Koňata, Jonáš Krýzl / Praha, Česká republika

Návrh č. 40
Claude Boullevraye de Passillé, Sylvain Boutet / Montreal, Kanada

Návrh č. 41
Peter Juhász, Daniel Bryša, Ladislav Müller / Brno, Česká republika

Návrh č. 42
BHM ARCHITECTS / London, UK

Návrh č. 43
Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička / Barcelona, Španělsko

Návrh č. 44
Oulu studio / Yuansheng Qiu, Mappy / Shanghai, Čína
 
Návrh č. 45
Richard Kilo, Matej Honč, Pavol Vadkerti, Marek Kľučár / spolupráce: Ľuboš Vyrúbal / Bratislava, Stupava – Slovensko

Návrh č. 46
Innes Associates / Londýn, Spojené království

Návrh č. 47
Alexandru Nacu, Georgi Georgiev, Giacomo Pelizzari, Jusin Park / Londýn, Spojené království

Návrh č. 48
BAKYTA s.r.o., A B.K.P.Š. spol. s r.o. / Róbert Bakyta, Marek Harčárík, Martin Kusý, Július Vass / Bratislava, Jarok – Slovensko

Návrh č. 49
Kuba & Pilař architekti s.r.o. / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Helena Hovorková; spolupráce: Jan Kopecký / Brno, Česká republika

Návrh č. 50
STUDIO UPd.o.o. / Toma Plejić, Lea Pelivan / spolupráce: Izvor Simonović Majcan, Stanislava Odrljin, Ana Lisonek, Filip Herljević / Záhřeb, Chorvatsko

Návrh č. 51
MAURICIO GONZÁLEZ ARQUITECTOS / Mauricio González Bello / Toledo, ES

Návrh č. 52
LUPA Studio / Tiago Botelho Alberto, Pedro Cunha, Gil Sousa Dias / spolupráce: Lufs Rodrigues, Rodrigo Raposo de Magalhaes, Joao Pedro Santos / Lisabon, Portugalsko

Návrh č. 53
KOGAA studio s.r.o., Ing. Leo Odstrcilik / Brno, Česká republika

Návrh č. 54
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI / Lukáš Ehl, Tomáš Koumar / spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Jana Vichorcová / Praha, Česká republika

Návrh č. 55.
Akira Yamanaka Architect / Londýn, Spojené království

Návrh č. 56
Boyarsky Murphy Architects, spolupráce: Nicholas Boyarsky, Massimiliano Ros, Helene Henault, Nicola Murphy / Londýn, Spojené království

Návrh č. 57
OCA Barcelona /Bernardo Garcia, Hernan Lleida / spolupráce: Ji Wonjun / Barcelona, Španělsko

Návrh č. 58
Návrh získal 3. cenu
IND. [Inter.National.Design] / Teresa Papachristou, Felix Madrazo, Pablo Roquero, Arman Akdogan; spolupráce Alfonso Redondo Gomez, Marek Nosek, Kateřina Sojková, Martin Volf, Amaia Puras, Bezya Nur Öztürk, Alvaro Borrajo, Vittorio Perotti, Morgan Graboski / Rotterdam, Holandsko

Návrh č. 59
Návrh postupil do II. kola.
TRI.ŠTRNÁSŤ architekti / Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar; spolupráce Tomáš Babka, Hana Skljarzska, Martin Burgr, Rastislav Ildža / Prešov, Stará červená voda – Slovensko, Česká republika

Návrh č. 60
Marek Přikryl, Martin Prokš / Praha, Česká republika

Návrh č. 61
AOC architekti / Josef Choc, Vojtěch Beran, Barbora Lopraisová, Filip Rašek, Ondřej Císler, Vojtěch Ružbatský / Praha, Česká republika

Návrh č. 62
João Carvalhais Parreira / spolupráce: Duarte Ramirez, Fabian Cabrera, Vasco Horta / Sintra, Portugalsko

Návrh č. 63
Delmulle Delmulle Architecten BVBA / Seger Delmulle, Radka Kuchařová, Diederik Vander Stockt, Denis Dujardin, Jiří Klokočka, Frank Delmulle / spolupráce: Denis Dujardin / Brusel, Belgie

Návrh č. 64
Studio Seilern Architects / Christina Seilern / Londýn, Spojené království

Návrh č. 65
Jay Tsai, Dimitrios Karopoulos, Kris Kiyoon Kil / spolupráce: Anirudh Dhawan, Rangel Karaivanov / Amsterdam, Holandsko

Návrh č. 66
HAAD studio – Jakub Křička, Romana Šteflová, Václav Stříbrský / Praha, Česká republika

CÍL SOUTĚŽE

Nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. Projekt je výzvou hlavně proto, že v pražském veřejném prostoru dlouhou dobu žádná nová základní škola nevznikla. Městská část Praha 5 má představu „veřejné školy 21. století“ – školy otevřené moderním metodám výuky, která přinese inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídne zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území je součást rozvojového území Smíchov City) je definováno ze severu i západu budoucí pěší zónou v kombinaci s městskými parky, čímž kompenzuje jistou bariéru tvořenou náspem železničního viaduktu při své jihovýchodní hraně. Z jihu pak bude sousedit s administrativně-komerční výstavbou, která je v současnosti rovněž zadána jinou soutěží. Součástí přemýšlení o nové škole je část pěší zóny přiléhající ke škole a park sousedící se školou na severu (dotčené území). Vzhledem k tomu, že obě veřejná prostranství jsou ve fázi, kdy se jejich návrh může upravit, dává smysl, aby se případně upravila ve vztahu k budoucí škole. Jediným příjezdem ke škole bude upravená komunikace spojující Radlickou a Nádražní ulici.

Podstatným limitem pro řešené území i samotný návrh školy je trasa budoucího železničního tunelu procházející pod jihovýchodní částí pozemku. Pro soutěž to znamená, že nad tunelem by neměla být navržena stavba školy. Nad tunelem je možno navrhnout sportoviště.

SMÍCHOV CITY

Smíchov City je developerský projekt Sekyra Group Real Estate – sahající od autobusového nádraží Na Knížecí po železniční Smíchovské nádraží. V oblasti Smíchov City a v dalších navazujících rozvojových lokalitách lze předpokládat v nejbližších letech dynamický stavební vývoj, který bude klást značné nároky na zajištění technické a zejména občanské infrastruktury. Aby městská část Praha 5 vyšla vstříc kapacitním nárokům v oblasti poskytování základního vzdělání, vyhlašuje tuto soutěž.

VIZE ŠKOLY

Nová škola má přinést inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídnout zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví. Jedná se o celkovou organizaci prostoru, nápadité řešení některých zejména specializovaných učeben nebo pojetí míst pro pobyt o přestávkách, v polední pauze, míst pro provoz družiny i klubů. Dále řešení kontaktu s venkovním prostředím – s veřejnými parky i se školním sportovištěm.

Budova by měla umožnit setkávání a společné akce celé školy v samostatné aule nebo v centrálním komunikačním prostoru, který bude k tomuto účelu variabilně využitelný. Budova by měla být vymyšlena i tak, aby přispěla k rozvoji komunitního života nové čtvrti, umožnila organizování odpoledních zájmových i sportovních kroužků a také pořádání akcí mimo rámec školy.  Pro sportovní kroužky i rekreační činnost by měla být v odpoledních a večerních hodinách plně využitelná i venkovní sportoviště.