OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ ANONYMNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Soutěžní podmínky

Soutěžní zadání

Soutěžní podklady jsou dostupné po registraci

Zadavatel
městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Sekretář soutěže
Ing. arch. Karin Grohmannová
e-mail: grohmannova@ccea.cz

Ceny a skicovné
1. cena: 900 000,- Kč
2. cena: 600 000,- Kč
3. cena: 400 000,- Kč
skicovné: 3 x 200 000,- Kč

Odevzdání soutěžních návrhů v II. fázi

15:00 SEČ, 17. 8. 2018

Soutěž je:

 • mezinárodní – EHP a Švýcarsko
 • s povinnou registrací
 • bez registračního poplatku
 • anonymní otevřená – pro autorizované profesionály
 • dvoufázová
 • projektová – na soutěž navazuje zakázka
 • odevzdání v 1. fázi pouze elektronicky

Gratulujeme těm, kteří postoupili do druhé fáze!

Všech těchto šest vyzvaných účastníků (stále anonymních) potvrdilo přijetí výzvy.

Omlouváme se všem ostatním – kterým žádná zpráva o výsledcích první fáze nepřišla. Ačkoli jsme to neoficiálně slíbili, vypořádat první fázi se nám nepodařilo kvůli parametrům veřejných zakázek nastavených zákonem. Kompletní dokumentace k soutěži bude všem účastníkům zpřístupněna po úplném skončení soutěže, tedy po uzavření druhé fáze soutěže. Věřte, že se budeme i nadále snažit tuto praxi zlepšit.

Děkujeme za pochopení.

Cíl soutěže

Nalezení a ocenění nejvhodnějšího řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. Projekt je výzvou hlavně proto, že v pražském veřejném prostoru dlouhou dobu žádná nová základní škola nevznikla. Městská část Praha 5 má představu „veřejné školy 21. století“ – školy otevřené moderním metodám výuky, která přinese inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídne zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví.

Zájemce o soutěž se pro získání všech podkladů musí registrovat zasláním emailu sekretáři soutěže. Registrace nezavazuje zájemce odevzdat návrh (viz odstavec 9.3 Soutěžních podmínek). První fáze soutěže se odevzdává elektronicky zasláním 3 souborů .pdf pověřené osobě (viz odstavce 6.1 a 9.4 Soutěžních podmínek)

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze soutěže je 4. 5. 2018, 17:00 SEČ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území je součást rozvojového území Smíchov City) je definováno ze severu i západu budoucí pěší zónou v kombinaci s městskými parky, čímž kompenzuje jistou bariéru tvořenou náspem železničního viaduktu při své jihovýchodní hraně. Z jihu pak bude sousedit s administrativně-komerční výstavbou, která je v současnosti rovněž zadána jinou soutěží. Součástí přemýšlení o nové škole je část pěší zóny přiléhající ke škole a park sousedící se školou na severu (dotčené území). Vzhledem k tomu, že obě veřejná prostranství jsou ve fázi, kdy se jejich návrh může upravit, dává smysl, aby se případně upravila ve vztahu k budoucí škole. Jediným příjezdem ke škole bude upravená komunikace spojující Radlickou a Nádražní ulici.

Podstatným limitem pro řešené území i samotný návrh školy je trasa budoucího železničního tunelu procházející pod jihovýchodní částí pozemku. Pro soutěž to znamená, že nad tunelem by neměla být navržena stavba školy. Nad tunelem je možno navrhnout sportoviště.

SMÍCHOV CITY

Smíchov City je developerský projekt Sekyra Group Real Estate – sahající od autobusového nádraží Na Knížecí po železniční Smíchovské nádraží. V oblasti Smíchov City a v dalších navazujících rozvojových lokalitách lze předpokládat v nejbližších letech dynamický stavební vývoj, který bude klást značné nároky na zajištění technické a zejména občanské infrastruktury. Aby městská část Praha 5 vyšla vstříc kapacitním nárokům v oblasti poskytování základního vzdělání, vyhlašuje tuto soutěž.

VIZE ŠKOLY

Nová škola má přinést inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídnout zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví. Jedná se o celkovou organizaci prostoru, nápadité řešení některých zejména specializovaných učeben nebo pojetí míst pro pobyt o přestávkách, v polední pauze, míst pro provoz družiny i klubů. Dále řešení kontaktu s venkovním prostředím – s veřejnými parky i se školním sportovištěm.

Budova by měla umožnit setkávání a společné akce celé školy v samostatné aule nebo v centrálním komunikačním prostoru, který bude k tomuto účelu variabilně využitelný. Budova by měla být vymyšlena i tak, aby přispěla k rozvoji komunitního života nové čtvrti, umožnila organizování odpoledních zájmových i sportovních kroužků a také pořádání akcí mimo rámec školy.  Pro sportovní kroužky i rekreační činnost by měla být v odpoledních a večerních hodinách plně využitelná i venkovní sportoviště.

Soutěžní zadání je podrobněji rozvedeno v soutěžním podkladu P.01

Zájemce o soutěž se pro získání všech podkladů musí registrovat zasláním emailu sekretáři soutěže. Registrace nezavazuje zájemce odevzdat návrh.
Viz odstavec 9.3 Soutěžních podmínek.

Zájemce se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu sekretáře soutěže: grohmannova@ccea.cz

Registrační e-mail, nejlépe s předmětem „ŠKOLA SMÍCHOV – REGISTRACE“ bude obsahovat následující údaje:

 • jméno (název) potenciálního účastníka
 • jméno kontaktní osoby
 • korespondenční adresu

Sekretář soutěže odpovědí na registrační e-mail registraci potvrdí a zároveň zájemci poskytne odkaz ke stažení zbývajících podkladů (odst. 5.2.2).

Dotazy lze v 1. fázi pokládat emailem sekretáři soutěže: grohmannova@ccea.cz,
v 2. fázi emailem pověřené osobě.

Zodpovídány budou ZDE na webu soutěže a také na profilu zadavatele.

1. fáze: Dodatečné informace 1-11

2. fáze
28. 6. 2018: Dodatečná informace 1
9. 7. 2018: Dodatečná informace 2
11. 7. 2018: Dodatečná informace 3
13. 7. 2108: Dodatečná informace 4

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena odesláním oznámení do Věstníku dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na profilu zadavatele. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Registrace

Zájemce o soutěž se pro získání všech podkladů musí registrovat zasláním emailu sekretáři soutěže. Registrace nezavazuje zájemce odevzdat návrh.
Viz odstavec 9.3 Soutěžních podmínek.

 1. fáze soutěže

Návrh se odevzdává elektronicky zasláním 3 souborů pověřené osobě.
Viz odstavce 6.1 a 9.4 Soutěžních podmínek.

Konečná lhůta pro odevzdání: 4. 5. 2018, 17:00 SEČ

Do 2. fáze se předpokládá postup 6 návrhů.

 1. fáze soutěže

Návrh se odevzdává fyzicky doručením na podatelnu městské části Praha 5. Předpokládá se rozsah 4 panely A1, 2 výtisky průvodní zprávy, digitální nosič a obálka „Autor“.
Viz odstavce 6.1 a 9.9 Soutěžních podmínek.

Konečná lhůta pro odevzdání: 17. 8. 2018, 15:00 SEČ

Soutěžní návrh

podrobněji viz bod 6 Soutěžních podmínek

1. fáze – elektronicky, tři soubory .pdf do 4. 5. 2018, 17:00 SEČ

Návrh se odevzdává elektronicky zasláním 3 souborů pověřené osobě.
Viz odstavce 6.1 a 9.4 Soutěžních podmínek.

1. pdf PLAKÁT pdf, 300 dpi, A2 horizontálně

hlavní grafické vyjádření návrhu = nadhledové perspektivní nebo axonometrické zobrazení návrhu celého areálu viditelně obsahující hlavní vstup

2. pdf SEŠIT – pdf, 300 dpi, A3 horizontálně, předpokládaný rozsah 15 stran

titulní stránka, anotace návrhu v rozsahu 500 znaků vč. mezer; popis zvoleného architektonického, provozního, urbanistického a dopravního řešení v rozsahu 4000 znaků vč. mezer; popis zvoleného konstrukčního a technologického řešení s přihlédnutím k efektivitě provozu v rozsahu 4000 znaků vč. mezer; situaci širších vztahů (1:1000), celkovou situaci areálu s půdorysem 1.NP a s vyznačenými vstupy a vjezdy (1:500); půdorysy všech dalších podlaží (1:500); 2 charakteristické řezy areálem (1:500); libovolně zvolené exteriérové zobrazení nejlépe popisující návrh; libovolně zvolené interiérové zobrazení nejlépe popisující návrh; vyplněnou tabulku bilancí základních ukazatelů stavby (podklad P.07).

3. pdf ID scan vyplněných a podepsaných dokumentů

podklad PP.01 Identifikační údaje, podklad PP.02 Čestné prohlášení, podklad PP.03 Nezávazná nabídková cena

2. fáze – fyzicky, anonymně do 17. 8. 2018, 15:00 SEČ na podatelnu MČ Praha 5

Požadavky a doporučení týkající se náležitostí soutěžního návrhu budou upřesněny ve výzvě k účasti v 2. fázi soutěže. Předběžně se bude jednat o 4 panely formátu A1, textovou část a nosič dat obsahujícího návrh v digitální podobě. Měřítko rozpracování návrhu se předpokládá 1:200.