Otevřená architektonicko projektová soutěž o návrh na řešení DOSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY & GYMNÁZIA TROJSKÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Zadavatel soutěže

MČ Praha 7 – Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7 – Troja
IČ: 45246858
Zplnomocněný zástupce zadavatele:
Ing. Tomáš Bryknar
starosta MČ Praha 7 – Troja

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
+420 222 222 521
yi@cceamoba.cz

Ceny a odměny
1. cena 275 000,- Kč

2. cena 200 000,- Kč
3. cena 100 000,- Kč
Odměny 50 000,- Kč

Soutěž je:

  • mezinárodní – EHP a Švýcarsko
  • bez registračního poplatku
  • projektová – na soutěž navazuje zakázka
  • odevzdává se elektronicky
Soutěžní úkol

Úkolem soutěže je optimalizovat stávající program a doplnit jeho kapacity dle potřeb provozovatelů. Důraz je kladen na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Každý z nich bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru. Kromě stávajícího pozemku č. 314/1 (s budovou pod č. 315) má škola nově k dispozici městský pozemek č. 294/1, na který je možné umístit provozy, které jsou na výuku navázány volněji (jídelna, aula, školní psycholog a preventista). O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části. Všechny navrhované provozy musí mít adekvátní sociální zařízení. Zadavatel počítá s investicí 50 miliónů Kč bez DPH. V této částce není zahrnuta cena vybavení interiéru. Při návrhu je nutné dbát i na poměr mezi návrhem a rozpočtem v rovině investiční i provozní.

Harmonogram

24. 7. 2018, 13:00 prohlídka lokality zájemci o prohlídku nechť se hlásí e-mailem s předmětem „TROJSKÁ-PROHLÍDKA“ na yi@cceamoba.cz

14. 9. 2018, 15: 00 SEČ konečná lhůta pro odevzdání viz záložka „ODEVZDÁNÍ” a bod 6.2 Soutěžních podmínek.

Registrace

Registrace je bezplatná, na jejím základě budou poskytnuty soutěžní podklady a nezavazuje k odevzdání návrhu. Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu cceamoba@cceamoba.cz s předmětem „TROJSKÁ – REGISTRACE”.
E-mail bude obsahovat:
Název / jméno účastníka
Kontaktní údaje kontaktní osoby: jméno, e-mail, korespondenční adresu a telefonní číslo

Registrací účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů*

Nezávislí členové
Markéta Zdebská
byarchitects.cz

Zakladatelka ateliéru BY architects absolvovala pracovní stáž v ateliéru Ing. arch Josefa Pleskota, spolupracovala s ateliérem M1 architekti. 2 semestry působila jako pedagog na ČVUT. Její práce byla mj. nominována na Českou cenu za architekturu 2017.

Štěpán Valouch (předseda)
ov-a.cz

Společně s Jiřím Opočenským tvoří od roku 2007 pod značkou ov-a. Absolventi FA ČVUT stojí za rekonstrukcí Spolkového domu ve Slavonicích nebo současnou podobou Vinohradského pivovaru.

Matěj Draslar
agps.ch

Absolvent ETH Curych se po studiích věnoval navrhování v Čechách a Švýcarsku. Roku 2013 nastoupil do AGPS architecture ltd., kde v současnosti vede tým zabývající se urbanismem a architektonickými soutěžemi. Vyučuje a přednáší na profesuře Marca Angélila na ETH Curych.

Martin Neruda (náhradník)
martineruda.cz

Absolvent FSV ČVUT a FA ČVUT, který má ve svém portfoliu několik studií školek, kulturních center a mnoho realizací rodinných domů a interiérů.

Závislí členové
Tomáš Bryknar (místopředseda)

Starosta městské části Praha 7 – Troja

Kateřina Tůmová

zástupkyně ředitele ZŠ Trojská

Radim Jendřejas (náhradník)

Ředitel Trojského gymnázia

Tomáš Drdácký (náhradník)

zástupce starosty městské části, předseda komise pro výstavbu a dopravu

Čechova škola se nachází na křížení ulic Na Kazance a Trojská v sousedství s usedlostí Kazanka. V současné době se v budově nachází první stupeň základní školy a osmileté gymnázium. Významným, památkově chráněným bodem areálu je pomník Jana Husa sochaře Viléma Amorta z roku 1926. Pozemek 294/1 využívá Sokol Troja jako autocamp.

Zašlete prosím své návrhy do 14. 9. 2018, 15:00 SEČ e-mailem s předmětem „TROJSKÁ-NÁVRH“ na cceamoba@cceamoba.cz (viz. Soutěžní podmínky, 6.2 Náležitosti obsahu a uspořádání návrhu).

PLAKÁT pdf, 300 dpi, A2 horizontálně:

hlavní grafické vyjádření návrhu = nadhledové perspektivní nebo axonometrické zobrazení návrhu zahrnující oba pozemky 314/1+315 a 294/1 (lze požít nadhledové fotografie z podkladu P.06 Fotodokumentace pro případný zákres)

SEŠIT pdf, 300 dpi, A3 horizontálně, obsahující:

titulní stránku;
anotaci návrhu v rozsahu 500 znaků vč. mezer;
popis zvoleného architektonického, provozního, urbanistického a dopravního řešení v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;
popis zvoleného konstrukčního a technologického řešení s přihlédnutím k efektivitě provozu v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;
situaci širších vztahů (1:1000)
celkovou situaci areálu s půdorysem 1.NP a s vyznačenými vstupy a vjezdy (1:500);
půdorysy všech dalších podlaží (1:250);
2 charakteristické řezy areálem (1:250);
libovolně zvolené exteriérové zobrazení nejlépe popisující návrh;
libovolně zvolené interiérové zobrazení nejlépe popisující návrh;
vyplněnou tabulku bilancí základních ukazatelů stavby (podklad P.07).

ID pdf = scan vyplněných a podepsaných dokumentů:

podklad PP.01 Identifikační údaje
podklad PP.02 Čestné prohlášení
podklad PP.03 Nezávazná nabídková cena

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů o zpracování údajů (dále jen „GDPR“)

Údaje budou zpracovány za účelem organizace Soutěže. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátorem, osobní údaje však pro Organizátora mohou zpracovávat i třetí strany uvedené v podmínkách soutěže. Tyto údaje budou zpracovány maximálně po dobu 10 let.

Registrací udělujete souhlas společnosti MOBA Studio s.r.o., se sídlem Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 IČ: 61459712, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28202 (dále jen „Organizátor“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto údaje a také osobní údaje potřebné pro registraci účastníků soutěže, bod 9.3 soutěžních podmínek; případně další osobní údaje uvedené v soutěžních dokumentech jako je: jméno/název všech autorů a spolupracujících osob, adresa, IČO, e-mailová adresa, datová schránka, telefon, číslo účtu.

Poučení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně tyto údaje jsou nutné pro běh Soutěže, a podle Nařízení máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Dále lze požadovat po zpracovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, dále výmaz těchto osobních údajů a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.