Otevřená architektonicko projektová soutěž o návrh na řešení DOSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY & GYMNÁZIA TROJSKÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Zadavatel soutěže

MČ Praha 7 – Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7 – Troja
IČ: 45246858
Zplnomocněný zástupce zadavatele:
Ing. Tomáš Bryknar
starosta MČ Praha 7 – Troja

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
+420 222 222 521
yi@cceamoba.cz

Dotazy
“TROJSKÁ-DOTAZ” na senior@cceamoba.cz

Registrace
„TROJSKÁ – REGISTRACE” na cceamoba@cceamoba.cz

Odevzdání
„TROJSKÁ-NÁVRH“ na cceamoba@cceamoba.cz

Ceny a odměny
1. cena 275 000,- Kč

2. cena 200 000,- Kč
3. cena 100 000,- Kč
Odměny 50 000,- Kč

Soutěž je:

 • mezinárodní – EHP a Švýcarsko
 • bez registračního poplatku
 • projektová – na soutěž navazuje zakázka
 • odevzdává se elektronicky


Dodatečné informace 10, 10. 9. 2018
Dodatečné informace 9, 5. 9. 2018

Dodatečné informace 8, 30. 8. 2018
Dodatečné informace 7, 27. 8. 2018
Dodatečné informace 6, 22. 8. 2018
Dodatečné informace 5, 15. 8. 2018, bod 57 3D model
Dodatečné informace 4, 10. 8. 2018
Dodatečné informace 3, 2. 8. 2018
Dodatečné informace 2, 30. 7. 2018, bod 47 geodetické zaměření budov (dwg)
Dodatečné informace 1, 24. 7. 2018

 1. 7. 2018,– 21:26 SELČ

1             Dejte nám prosím vědět, zda můžeme očekávat registrační číslo nebo registraci.

                Registrační čísla v této soutěže nejsou přidělována. Účastníkům je potvrzena registrace e-mailem.     

2             Jsou prosím k dispozici CAD, 3D podklady nebo průzkumy školy a jejího okolí?

Odkaz na všechny podklady poskytované k soutěži dle bodu 5.2 Soutěžních podmínek dostanou účastníci v odpovědi na registrační e-mail.

3             Je stávající budova školy historická a může být její nějaká část odstraněna tak, aby se naplnil nový program školy.

Současná podoba školy sestává z několika stavebních etap (viz schéma 4.1 Soutěžního zadání), z nichž jsou některé historicky cennější než jiné. Při úvaze o odstranění je potřeba mít na paměti kvalitu dotčených stávajících prostorů a rozpočet Zadavatele.             

 1. 7. 2018 – 10:00 SETČ

4             Zaprvé, dostanu více informací po registraci?

                Ano      

5             Kromě toho, jaký je rozdíl mezi Soutěžením návrhem a Zadavatelem?

Soutěžní návrh je na architektonický návrh účastníka.

Zadavatel je Městská část Praha 7 – Troja (investor).

6             Dále, kdy mám odeslat Zadavatele?

Tato otázka po zodpovězení dotazu číslo 5 nemá význam.         

 1. 7. 2018 – 20:12 SETČ

7             Existuje prostorový program pro nový koncept? (Detailní požadavky)

Ano, bod 3.7 Soutěžního zadání.            

8             Smím zbořit část stávající budovy nebo je historicky chráněná?

                Budova není historicky chráněná.

9             Je možné stavět na parcele č. 315?

                Ano      

 1. 7. 2018 – 17:25 SETČ

10           Píši tento e-mail, protože bych rád věděl, zda se mohu soutěže účastnit či ne. Jsem autorizovaný architekt v USA, je těžké porozumět, co znamená „autorizovaný profesionál“ na vašem webu. Rád bych se vaší soutěže účastnil, prosím dejte mi vědět, zda je to možné.

Tato soutěž je otevřená profesionálům z EHP a Švýcarska. Pokud nejste autorizovaným profesionálem v žádném z těchto států, můžete se v rámci týmu spojit s autorizovanou osobou, která bude oficiálním účastníkem.                     

 1. 7. 2018 – 9:02 SETČ

11           Existuje DWG soubor s pozemkem 294/1?

V soutěžním podkladu P.02 Výřez z katastrální mapy s vymezením hranice řešeného území, základní technickou infrastrukturou a vrstevnicemi (dwg) je obsažen i pozemek 294/1.

 1. 7. 2018

12           Úprava znění Soutěžních podmínek

Změna obsahu sešitu návrhu, str 9

Úprava bodu 6.2 b) SEŠIT pdf

Odstavec 7:

Z původního znění

„Půdorysy všech dalších podlaží (1:250)“

se mění na

„Půdorysy všech podlaží (1:250)“.

Tzn. že Sešit návrh by měl obsahovat nejlépe půdorysy všech podlaží v měřítku nejlépe 1:250.              

 1. 7. 2018 – 10:22 SETČ

13           Můžeme se zúčastnit jako skupina autorizovaných architektů? Nebo musíme být právnická osoba?

                Ano, je možné účastnit se jako skupina architektů. Právnická osoba, pokud to bude potřeba, může být zřízena po skončení soutěže.    

14           Po rozhodnutí poroty bude první cena zadána zadavatelem k realizaci?

Ano, první cena bude zadána k realizaci zadavatelem.

15           Potřebujeme splňovat technické požadavky kromě těch uvedených v bodu 4.1 pro vstup do soutěže a jednání o smlouvě?

                Pro soutěž je třeba splňovat pouze profesionální požadavky. Uzavření smlouvy bude předmětem následujících jednání. Je možné, že se budete muset spojit s místními inženýry, ale na to je čas.            

16           Kde najdeme podklady a zadání?

                Soutěžní podmínky a zadání jsou zveřejněné na webových stránkách http://cceamoba.cz/souteze-competitions/trojska-skola/ a na profilu zadavatele.

Všechny další podklady jsou dostupné po registraci do soutěže dle odstavce 5.3. Soutěžních podmínek:

„5.3

Registrace účastníků soutěže*

Registrace je bezplatná a nezavazuje k odevzdání návrhu. Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu

pověřené osobě:

cceamoba@cceamoba.cz

Registrační e-mail s předmětem

„TROJSKÁ–REGISTRACE“

bude obsahovat:

Název / jméno účastníka

Kontaktní údaje kontaktní osoby:

jméno, e-mail,

korespondenční adresu a telefonní číslo“

17           Byla prohlídka místa povinná?

                Nebyla.

18          25. 7. 2018 – zápis z prohlídky školy 24. 7. 2018

                13:05 zahájení prohlídky

Paní Kateřina Tůmová, zástupkyně ředitele ZŠ, představila základní školu. Účastníci prohlídky prošli celým komplexem od vchodu gymnázia přes družiny k hlavnímu vchodu ZŠ, který se nachází v přístavbě tělocvičny. Pan starosta Tomáš Bryknar zde vysvětlil vývoj provozů a vstupů: Historicky se vstupovalo hlavním vchodem historické budovy. Po povodních došlo k přestavbě tělocvičny a vzhledem ke křížení provozů gymnázia a ZŠ byl vstup do ZŠ umístěn do přístavby nové tělocvičny. Zde dnes dochází ke křížení ZŠ a veřejnosti navštěvující tělocvičny. Dle slov pana starosty se současné řešení provozů může jevit jako krkolomné, ale funguje. Přáním zadavatele je provozy oddělit.

Tělocvičny (velká i malá) jsou kapacitně dostačující. Zadavatel si přeje zachovat stávající stav.

Šatny tělocvičen (umístěné v 1.NP pod velkou tělocvičnou), jsou kapacitně dostačující. Zadavatel si přeje zachovat stávající stav.

Nářaďovna podobné velikosti jako šatny u tělocvičen se nachází v 1.NP.

Vstup pro veřejnost do tělocvičny se nachází v úrovni 1.NP. Někteří uživatelé tělocvičny využívají vstup ZŠ, který je dostupnější, a tím si zkracují cestu do budovy, což není vhodné.

Jediné hygienické zázemí pro celé 1.NP je v přístavbě tělocvičny, kde se nachází i malá tělocvična, šatny a nářaďovna. Toto řešení není optimální.

Prohlídka dále pokračovala přes prostory ZŠ:

Současná maximální kapacita školy 130 žáků je dnes naplněna. Škola počítá s rozšířením na až na kapacitu 180 žáků.

Šatna ZŠ je nyní ve vstupní hale přístavby tělocvičny. Žáci sdílí skříňky po dvou. Je třeba, aby každý žák měl svou vlastní skříňku. Je třeba najít šatnám plnohodnotné umístění.

Hala ZŠ se nachází v centru dění. Přímo navazuje na třídy, čehož si škola váží. Hala nemá dobře řešenou akustiku.

Dle zadání by měla být navržena také tzv. Aula 2, což by měl být podobně velký prostor jako stávající hala; bude sloužit školním výstavám či projektovým dnům. Přáním zadavatele je, aby byla přímo navázaná na provoz ZŠ.

Družina o kapacitě požadovaných pěti tříd nemusí být dle slov paní zástupkyně umístěna sdruženě, protože žáky na prvním stupni je možné rozdělit na mladší a starší. V současné době se družina nachází ve třech prostorech v 2.NP, v menší učebně ústící do haly 3.NP a jako družina se používá také jedna kmenová třída. Současný stav není optimální.

Sborovna a pedagogické centrum jsou zřízeny provizorně. Pro tyto dva prostory mají soutěžící najít vhodné umístění.

Ředitelna a PC učebna byly dostavěny dodatečně a měli by být lépe napojeny na provoz školy.

Soutěžící by měli vedle stávajících 5 navrhnout nové, odborné učebny (5×20 žáků), které budou výhledově sloužit jako kmenové třídy.

Prohlídka dále pokračovala do haly gymnázia, kde pan ředitel Radim Andreas představil gymnázium a jeho chod:

Obsazenost tříd je 24-25 žáků, návaznost na ZŠ je jednoznačná a důležitá (na pětiletou ZŠ přímo navazuje osmileté gymnázium, žáci ZŠ mají ekonomickou výhodu, pokud se rozhodnou pokračovat studovat na tomto gymnáziu). V současné době má gymnázium detašované pracoviště a pronajímá si prostory v budově přes ulici. Přáním zadavatele je všechny provozy sjednotit. Učebna ekologie, výtvarná učebna a prostor pro psychologa-preventistu by měli být umístěné například na pozemek 294/1. Uvažovaná budoucí kapacita gymnázia je 300 žáků.

Z hlavního vchodu uživatelé vstoupí po schodišti do haly gymnázia, na kterou navazuje sekretariát školy. Tuto vazbu vnímá provozovatel velmi pozitivně.

Sekretariát dispozičně i kapacitně dostačuje.

Třídy se nachází okolo haly. Kapacitně vyhovují.

Kabinety v 2.NP vznikly zmenšením tříd, vstupuje se do nich přes třídu. Každý kabinet má mít svůj vlastní vchod z chodby nebo haly. Kabinety nemusí být umístěné sdruženě.

Šatna byla zřízena místo nejméně osluněné třídy u hlavního vchodu. Žáci sdílí skříňky po dvou. Je třeba, aby každý žák měl svou vlastní skříňku. Soutěžící mají za úkol najít šatnám plnohodnotné umístění.

Místnost psychologa v přístavbě, kde probíhá také intenzivní výuka českého jazyka pro rusky hovořící žáky, je vhodné přesunout na pozemek 294/1.

Jídelna se nachází v hale 1.NP, vznikla provizorně na chodbě. Ruch v době oběda ruší přilehlé učebny. Jídelna bude i se zázemím přemístěna na pozemek 294/1.

Instituce školníka v rámci provozů neexistuje. Místo něj existuje správce budovy, zaměstnanec města. Jeho byt, situovaný ve východní části historické budovy 1.NP, bude přemístěn na pozemek 294/1.

ZŠ i gymnáziu chybí skladovací prostory. Krom hlavních skladů mají účastníci zřídit také příruční sklady pro učební pomůcky, které učitelé používají pravidelně ve výuce.

UNDERGROUND CLUB má zůstat v suterénu. Dle slov pana ředitele gymnázium ocení, když bude mít tento klub svůj vlastní vstup.

Následující dotazy padly na prohlídce lokality:

19           Nemá se jeden z provozů, např. gymnázium, z budovy vystěhovat, aby uvolnil prostor tomu druhému, ZŠ?

                Ne, má zůstat v budově.             

20           Je současné rozmístění kabinetů po škole vhodné?

                Ne, zvlášť kabinety, do kterých se vchází ze tříd nejsou vhodné. Každý kabinet by měl mít svůj vlastní vstup. Není potřeba je sdružovat.        

21           Opravdu má být ZŠ rozšířena o dalších pět tříd?

Ano. Vize 5+5 je rozumná. Prognóza do budoucích 12 let je systém dvou paralelních tříd ZŠ. Je potřeba, aby učitelé a vychovatelé ZŠ byly v kontaktu, proto ZŠ preferuje, aby celý její provoz zůstal na pozemcích 314/1+315. Pokud se účastníci rozhodnout k přesunu některé části provozu ZŠ, je potřeba toto rozhodnutí odůvodnit.     

 1. 7. 2018 – 4:06 SELČ

22           I noticed that in the document PP.01, there is only one blank for one participant, so I would like to know whether we should submit more than one PP.01 files, each one represents one participant in our team.

Vyplňte prosím všechna jména účastníků do jednoho dokumentu PP.01. Pro potřeby soutěže je kontakt na jednu osobu z týmu dostačující.             

23           Besides, we were told that the competition is something about reconstruction and expansion of the school; we want to know if we can demolish the existing building totally, or demolish it to a certain extent.

                Odstranění je možné, zadavatel chce zachovat historickou budovu školy a přístavbu tělocvičny v co největší možné míře. Každé odstraňování by mělo být zváženo vzhledem k rozpočtu zadavatele a kvalitě stávajících prostor, kterých se odstranění týká.       

 1. 7. 2018 – 10:11 SETČ

24           Ze zadání vyplývá, že na pozemek 314/315 přibyde zhruba 550 m2. Mohou být nástavbou nebo přístavbou? Co je upřednostňováno?

                Jediný limit, který může ovlivnit preference zadavatele, je doporučený výškový limit Metropolitního plánu, který škole určuje 3 NP. Vzhledem k rozsahu rozšíření, významu Trojské školy v rámci čtvrti a charakteru samotné čtvrti zadavatel preferuje, aby případná nástavba/dostavba zachovávala výškovou úroveň hlavní římsy historické budovy školy do ulice Trojská. 

25           Jaké jsou stavební regulace pozemků?

Stávající škola 

Pro tyto pozemky (314/1 a 315) nejsou určené koeficienty zeleně, zastavěné plochy nebo podlažní plochy. Výšková regulace Metropolitního plánu přisuzuje těmto pozemkům 3 NP (Vzhledem k rozsahu rozšíření, významu Trojské školy v rámci čtvrti a charakteru samotné čtvrti zadavatel preferuje, aby případná nástavba/dostavba zachovávala výškovou úroveň hlavní římsy historické budovy školy do ulice Trojská). Strukturou je Metropolitní plán zařazuje mezi zahradní města:

Článek 46

(06) struktura zahradního města

(1) Strukturou zahradního města je urbánní struktura samostatných budov, zpravidla rodinných domů a vil, umístěných ve vlastních zahradách.

(2) V lokalitě struktury zahradního města jsou stanoveny tyto zásady prostorového uspořádání:

 1. a) uliční čára je určena zpravidla oplocením,
 2. b) stavební čára ustupuje od uliční čáry a je zpravidla otevřená,
 3. c) nezastavěné části stavebních bloků jsou soukromými zahradami,
 4. d) výškové uspořádání je ustálené a je možné pouze jeho doplňování.

Pozemek 294/1

Pravděpodobně dojde ke změně územního plánu, současné regulace jsou:

 

OV – všeobecně obytné

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ          KPP        KZ           PODLAŽNOST    KZP        TYPICKÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY

SMĚRNÁ ČÁST INFORMATIVNÍ ČÁST

D             0,8          0,35        <= 2       0,4          kobercové RD, stavby pro podnikání

                               0,5          3             0,27       viladomy, stavby pro podnikání

                               0,55        4             0,2          činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu

                               0,55        5+           0,16       činžovní vily, rozvolněná zástavba městského typu

 

Metropolitní plán v tomto případě doporučuje 2 NP.

 

V Praze platí nařízení č. 10/2016 Sb. (pražské stavební předpisy)  

26           Please explain in more detail what the grammer school is. Is it a pre-school, in between primairy & high school, for different age children? Or, is it a more exclusive school for same age children but preparing for elite (harvard etc) schooling? Is the grammer school a seperate entity? Controlled by different director/board, or part of the same organisation? Please clarify further.

Jak funguje školní provoz v Čechách je popsáno na straně 7 Soutěžního zadání (příloha P.01), odstavec 3.9. Víceleté gymnázium nahrazuje druhý stupeň základní školy a střední školy. Obecně platí, že na gymnáziu se žáci připravují na vysokoškolské studium. Základní školu zřizuje městská část, gymnázium je soukromé. Tyto dva provozy jsou na sobě nezávislé.               

 1. 7. 2018 – 10:35 SETČ

27           Which building parts can be possibly deconstructed?

Viz Odpověď na otázku 23.        

28           Požadavek na bezbariérový vstup do gymnázia. Co je nevyhovující na současném stavu?

Pokud účastníci navrhnou řešení měnící současné rozmístění provozů a vstupů do nich, je třeba dbát na bezbariérovost vstupů. Přidáváme schéma (viz pdf) bezbariérovosti hlavního přístupu dnes, neboť nám slovní vysvětlení v otázce přijde nejednoznačné.

 1. 7. 2018 – 12:23 SETČ

29           Ktoré budovy môžu byť búrané a do ktorých môže byť zasahované čiastočne?

Viz odpověď na otázku 23.         

30           V zadaní je požiadavka na vstup pre ZŠ a vstup pre gymnázium z verejného priestoru. Myslí sa tým ulica Trojská, Na Kazance alebo Nad Kazankou alebo aj vstup z dvora?

Odkazujete-li se na větu v odstavci 3.2: „Každý z nich (myšleno provoz ZŠ a gymnázia) bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru.“, je důležité, aby vstupy byly logicky orientované k veřejnému prostoru a „snadno“ dostupné ve smyslu, že jsou viditelné z ulice, ke vstupům vede pokud možno přímá cesta bez překážek. Kam je účastníci budou orientovat záleží na jimi zvoleném konceptu.

31           Je možné použiť kus parcely /trávnatý porast pri križovatke Trojská-Na Kazance/,ktorá nie je riešeným územím ako verejný priestor na vstup k parcele 294/1?

Ne. Tento pozemek není majetkem města, hospodaří s ním Diplomatický servis.          

 1. 7. 2018 – 16:08 SETČ

32           Je možné přemístit jednu ze škol na nový pozemek nebo je preferováno, aby zůstali v současné budově?

Mají zůstat na současné parcele. Viz odpověď 19.          

33           What is the function of the empty space below the basketball court/gym? Can it be used for extensions to the current building?

„Prázdný prostor pod tělocvičnou“ jsou pravděpodobně základy. Pod tělocvičnou se nachází šatny a malá tělocvična. Žádný prázdný prostor tam není.    

34           How many pupils does each school has and how many do they expect to have in the following years? What does changing up to 180 and changing up to 300, stands for?

ZŠ chce mít maximálně 180 žáků, gymnázium 300.         

35           Co znamená 3×20 a 5×20 v bodě 3.4?

3x prostory pro 20 žáků

                5x prostor pro 20 žáků 

36           in 3.6: are there new requierements for the caretaker apartment? Or does it mantain the 2 bedrooms, living room, corner kitchen scheme?

Nejsou žádné nové požadavky na byt správce.

37           Můžete prosím upřesnit, co znamená „čistý a špinavý provoz“, abychom zkontrolovali, že to správně chápeme?

Špinavý provoz – člověk přijde zvenčí v botách, převlékne se v šatně.

                Poté, ve sportovní obuvi, jde sportovat do tělocvičny – Čistý provoz.   

38           Potřebuje ZŠ novou aulu o rozměrech 120 m2 a jestli ano, má být v nové budově nebo ve staré? Mohou používat tu velkou aulu o 600 m2 místo toho?

Jak je vidět v Provozním schématu 3.7. ZŠ požaduje svou vlastní aulu pro potřeby svého provozu na stávající parcele. Nová, velká hala slouží nejen školám, ale i městské části. Odpověď 21 souvisí s tímto dotazem.          

 1. 7. 2018 – 11:39 SETČ

39           Můžeme změnit doporučované rozmístění mezi parcelami 314/1+315 a 294/1?

                Toto rozmístění zadavatel považuje za ideální. Provozy přímo navázané na výuku by měly zůstat na stávajícím pozemku, provozy související volně (viz 3.7 Soutěžního zadání) se mohou umístit na pozemek 297/1. Pokud se účastníci rozhodnout pro jiné rozmístění provozů, je potřeba toto rozhodnutí odůvodnit.    

40           Můžeme posunou existující hřiště?

                Ano.     

41           Můžeme přemístit stávající hřiště na pozemek 294/1?

                Ano.     

42           Máme navrhovat parkování?

Ne.       

43           Jaké jsou povinné odstupy v ČR?

 • 28, 29 č. 10/2016 Sb. (pražské stavební předpisy)

44           Můžeme změnit pozici obou pomníků na pozemcích 314/1+315?

Ano.     

45           Můžeme porazit existující stromy nebo je máme ochránit?

Je jasné, že stávající stromy mají hodnotu. Zda je zachovat záleží na uvážení účastníků.             

46           Jaká je hladina spodní vody?

                Oba pozemky se nacházejí v přirozené zátopové oblasti. Díky postaveným valům po roce 2002 je oblast chráněna. Hladina spodní vody je vysoká.         

47           Geodetické zaměření pozemků

 1. 7. 2018 – 12:07 SELČ

48           Prosím o upřesnění, zda má být velká aula (600 m2) multifunkčním prostorem s rovnou podlahou a nebo zda má sál mít elevaci.

Aula 1 má být multifunkčním prostorem s rovnou podlahou a variabilním uspořádáním stolů a židlí. V bodu zadání 3.8 je zmíněno, že se má jednat o „multifunkční prostor, který by sloužil i pro obecní společenské akce“.

 1. 7. 2018 – 14:21 SELČ

49           Jaký je přesný účel auly (600 m2), která má být umístěna na pozemku 294/1? Má být navržena jen pro výstavy nebo I pro koncerty, divadlo, má zde být zázemí pro účinkující? Kolik lidí ji bude užívat? Má být úplně oddělená od ostatních školních aktivit nebo bude užívaná i školami?

Viz odpověď 48.

            Zadavatel uvažuje o kapacitě sálu 250 osob.

            Aula by měla být napojená na zázemí jídelny. Jak je napsáno v zadání, bude užívaná základní školou, gymnáziem i městkou částí. Proto by měl být její provoz oddělený od běžného školního provozu. Minimální zázemí pro účinkující je vhodné.

50           Můžeme navrhnoutměstský nábytek nebo zeleň mimo pozemky 314/1 & 315 and 294/1, především na cestě mezi těmito pozemky podél ulice Trojská?

Hlavním úkolem je uspořádat a vyřešit stavební program na zadaných pozemcích.

51           Přeložení schémat anglického zadání http://cceamoba.cz/wp-content/uploads/trojskaskola/TROJSKA%20SKOLA_BRIEF_full%20english.pdf

7. 8. 2018 – 14:53 SELČ
52           Jaké jsou nejmenší prostorové nároky na družinu a pro kanceláře a sborovnu (v m2)?

                Min. plocha na žáka 2 m2 pokud je družina součástí provozu školy, jinak musí mít vlastní prostory pro odkládání svršků. Vyhláška 410/2005 SB

            Min. plocha na pracovníka v kanceláři je 2 m2, šíře volné plochy pro pohyb nesmí být nikdy zúžena pod 1 m. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, § 48

7. 8. 2018 – 18:11 SELČ
53           Zadané pozemky 314/1+315 a 184/1 musí být propojené nebo ne? Jestli ano, mají být propojeny podzemí nebo nadzemí?

                Nemusí být propojené žádnou konstrukcí.

8. 8. 2018 – 13:18 SELČ
54        Je dovoleno odevzdat dva sešity, každý pro jednu parcelu? S množstvím informací, které produkují oba pozemky, se zdá, že 15 stránek portfolia nestačí na sdělení našeho návrhu.

            Prosím pošlete jen jeden sešit. Pro porotu je přehlednější, když má právě jeden sešit pro každý soutěžní návrh. Uvedený rozsah je předpokládaný, ne závazný.

8. 8. 2018 – 15:59 SELČ
55       Dobrý den máme dotaz na kapacitu AULY. Určitě jste se nespletli? Aula pro 600 osob má půdorys při sezení v řadách 600m2. Někdy se počítá 0,9m2 na osobu. Pro 240 osob stačí 300m2. Kapacita Nové scény ND je 400 míst. Národní má 900 míst, Společenský prostor (sál divadla) pro 50ti tisícové město je cca 600 míst. K tomu se nabalují všechny strojovny, vzduchotechnika zázemí atd.

                Pro zadavatele je důležité získat multifunkční sál o kapacitě 250 osob (odpověď 49), uvedená plocha je hrubým odhadem. Řiďte se požadovanou kapacitou Auly. Mějte prosím na paměti, že zadavatel chce v AULE pořádat i události typu ples (odpověď 48)

12. 8. 2018 – 16:52 SELČ
56 Domníváme se, že propojení školy s jídelnou přes komunikaci je nevhodné z hlediska bezpečnosti. Dotaz zní: Je umístění školní jídelny na pozemku 294/1 v návaznosti na aulu 1 závazné? Bude umístění školní jídelny na pozemku 315 posuzováno jako nevyhovění soutěžním podmínkám a důvod k vyloučení ze soutěže?

                Umístění jídelny na pozemek 315 není důvodem k vyloučení – nejedná se o porušení soutěžních podmínek. Zadavatel nicméně v bodu zadání 3.6 jasně stanovuje, že: „Jídelna se přemístí na pozemek 294/1. … Zadavatel si představuje, že se jídelna bude využívat i pro různé události konané ve velké aule, která bude nově zřízena na pozemku 294/1.  … “

A v bodě 3.8: „Zadavatel za nejvhodnější řešení považuje přestěhování celého provozu (jídelny), který je náročný na prostor, do nové budovy.“

Umístění školní jídelny na pozemku 294/1, nebo 315, je na uvážení soutěžícího. Přání zadavatele je jednoznačné.

 

13. 08. 2018 – 11:38 SELČ
57 Dobrý den,
poskytnutý model ve formátu .dxf není po načtení kompletní. Je možné poskytnout model v obecných formátech .obj nebo .3ds s ověřením jeho kompletnosti?

                Model nelze poskytnout v jiném formátu. Přeuložený souboru by neměl být chybový.

 

13. 08. 2018 –19:05 SELČ
58 Chci vědět, zda má Plakát a Sešit omezený počet stránek. Máme odevzdat jen jeden Plakát formátu A2?

                Ano, odevzdejte jeden Plakát velikosti A2 a jeden Sešit. Více informací k Sešitu naleznete nejen v Soutěžních podmínkách, ale i v bodě 54 Dodatečných informacích.

 

14. 08. 2018 –11:38 SELČ
59 Chcela by som sa spýtať či jedáleň a hala, ktoré budu postavene na vedľajšom pozemku číslo 294/1, môže byť ta istá miestnosť? Alebo to musia byť zvlášť dva oddelene priestory?

                Bylo by dobré, aby tyto dva prostory mohly fungovat paralelně a nezávisle na sobě. Tj. může se stát, že se v jídelně budou stravovat žáci a v aule bude nějaký jiný program.

18. 08. 2018 –11:23 SELČ

60 Pro první stupeň se navrhuje pouze sborovna. Učitelé nemají samostatné kabinety. „Záměrem vedení školy je vytvořit plnohodnotné zázemí s okny pro 10-15 učitelů s příručním skladem, do kterého se ukládají učební pomůcky, které se ve výuce používají pravidelně.“  Soutěžní zadání 3.4, třetí odstavec, strana 5

61 Jak je napsáno v soutěžním zadání, provoz ZŠ i gymnázium mají zůstat na pozemcích 314/1+315, na pozemek 294/1 se má přesouvat jen provoz, který s výukou souvisí nepřímo. Toto rozmístění si přeje zadavatel.

62 Rozmístění tříd gymnázia je na rozhodnutí soutěžícího. Přání zadavatele je jednoznačné.

19. 08. 2018 – 17:50 SELČ

63 Horizontální orientace panelu A2 je upřednostňována.

64 Horizontální orientace SEŠITU A3 je upřednostňována.

65-67 odpovědi obsahují obrazovou přílohu, otevřete si proto pdf soubor (odkaz je výše Dodatečné informace 7)

22. 08. 2018 18:32 SELČ
68 Hodnota následné zakázky je uvedena v korunách nebo v eurech?

          Předpokládaná hodnota následné investice je uvedena v korunách českých.

22. 08. 2018 18:39 SELČ
69 Dobrý den,

je nutné dodržet současné koeficienty (KPP,KZ) v regulaci na pozemku 294/1 viz otázka 25?

          Vzhledem ke změně plochy dojde pravděpodobně i ke změně KPP a KZ. Jejich překročení je na uvážení účastníků.

27. 08. 2018 15:31 SELČ
70 Poloha Undrgroudn Clubu viz pdf soubor Dodatečné informace 8

27. 08. 2018 16:11 SELČ
71 Současné rozmístění kabinetů se nemusí zachovávat. Více ke kabinetům gymnázia v Dodatečných informacích 2, odpovědi 18– zápis z prohlídky školy, odstavec 21, strana 2 dole: „Kabinety v 2.NP vznikly zmenšením tříd, vstupuje se do nich přes třídu. Každý kabinet má mít svůj vlastní vchod z chodby nebo haly. Kabinety nemusí být umístěné sdruženě.“
A otázka 20: „Je současné rozmístění kabinetů po škole vhodné?“ odpověď: „Ne, zvlášť kabinety, do kterých se vchází ze tříd nejsou vhodné. Každý kabinet by měl mít svůj vlastní vstup. Není potřeba je sdružovat.“

28. 08. 2018 16:11 SELČ
72 Potvrzujeme, že je možné přemístit učebny PC kvůli novému rozvržení a oddělení provozu ZŠ a Gymnázia.

31. 08. 2018 4:57 SELČ
73 Označení pozemku 294/1 v podkladu P.02 vychází z katastrální mapy. Cílem DI47 je poskytnout soutěžícím, co nejlepší informace o terénu. Je možné, že se v současnosti oplocení nachází za katastrální hranicí pozemku. Držte se prosím hranice souboru P.02

5. 9. 2018 14:14 SELČ
74 Rozmístění šaten záleží na konkrétním soutěžním řešení. ZŠ si přeje, aby žáci do hlavního prostoru ZŠ vstupovaly přezutí. Šatny na oblečení u jednotlivých tříd jsou určitě možné.

6. 9. 2018 18:20 SELČ
75 Aula sloužící pouze základní škole má mít podobné rozměry jako stávající hala ZŠ (viz body 3.4 a 3.7 Soutěžního zadání). Vzhledem k tomu, že má sloužit i pro divadelní představení a besídky, by bylo dobré, aby ji bylo možné oddělit od ostatních provozů.

9. 9. 2018 10:51 SELČ

76 Věta: “Vedení školy oceňuje velikost a umístění ředitelny a sekretariátu, které se v současnosti nachází v 2.NP vpravo od hlavního schodiště,” neznamená, že ho soutěžící nesmí přemístit nebo pozměnit. Věta pouze říká, že vedení školy ocěňuje stávající stav a umístění.

Soutěžní úkol
Úkolem soutěže je optimalizovat stávající program a doplnit jeho kapacity dle potřeb provozovatelů. Důraz je kladen na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Každý z nich bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru. Kromě stávajícího pozemku č. 314/1 (s budovou pod č. 315) má škola nově k dispozici městský pozemek č. 294/1, na který je možné umístit provozy, které jsou na výuku navázány volněji (jídelna, aula, školní psycholog a preventista). O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části. Všechny navrhované provozy musí mít adekvátní sociální zařízení. Zadavatel počítá s investicí 50 miliónů Kč bez DPH. V této částce není zahrnuta cena vybavení interiéru. Při návrhu je nutné dbát i na poměr mezi návrhem a rozpočtem v rovině investiční i provozní.
Harmonogram

14. 9. 2018, 15: 00 SEČ konečná lhůta pro odevzdání viz záložka „ODEVZDÁNÍ” a bod 6.2 Soutěžních podmínek.
Dotazy

Soutěžní dotazy zasílejte na e-mail senior@cceamoba.cz s předmětem “TROJSKÁ-DOTAZ”. Ty budou zodpovězeny písemně dle bodu 5.4 Soutěžních podmínek a odpověď na ně naleznete zde a na profilu zadavatele.

Registrace

Registrace je bezplatná, na jejím základě budou poskytnuty soutěžní podklady a nezavazuje k odevzdání návrhu. Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na adresu cceamoba@cceamoba.cz s předmětem „TROJSKÁ – REGISTRACE”.
E-mail bude obsahovat:
Název / jméno účastníka
Kontaktní údaje kontaktní osoby: jméno, e-mail, korespondenční adresu a telefonní čísloRegistrací účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů*

Nezávislí členové

Markéta Zdebská
byarchitects.cz

Zakladatelka ateliéru BY architects absolvovala pracovní stáž v ateliéru Ing. arch Josefa Pleskota, spolupracovala s ateliérem M1 architekti. 2 semestry působila jako pedagog na ČVUT. Její práce byla mj. nominována na Českou cenu za architekturu 2017.

Štěpán Valouch (předseda)
ov-a.cz
Společně s Jiřím Opočenským tvoří od roku 2007 pod značkou ov-a. Absolventi FA ČVUT stojí za rekonstrukcí Spolkového domu ve Slavonicích nebo současnou podobou Vinohradského pivovaru.

Matěj Draslar
agps.ch
Absolvent ETH Curych se po studiích věnoval navrhování v Čechách a Švýcarsku. Roku 2013 nastoupil do AGPS architecture ltd., kde v současnosti vede tým zabývající se urbanismem a architektonickými soutěžemi. Vyučuje a přednáší na profesuře Marca Angélila na ETH Curych.

Martin Neruda (náhradník)
martineruda.cz

Absolvent FSV ČVUT a FA ČVUT, který má ve svém portfoliu několik studií školek, kulturních center a mnoho realizací rodinných domů a interiérů.

Závislí členové

Tomáš Bryknar (místopředseda)

Starosta městské části Praha 7 – Troja

Kateřina Tůmová

zástupkyně ředitele ZŠ Trojská
Radim Jendřejas (náhradník)

Ředitel Trojského gymnázia

Tomáš Drdácký (náhradník)

zástupce starosty městské části, předseda komise pro výstavbu a dopravu

Čechova škola se nachází na křížení ulic Na Kazance a Trojská v sousedství s usedlostí Kazanka. V současné době se v budově nachází první stupeň základní školy a osmileté gymnázium. Významným, památkově chráněným bodem areálu je pomník Jana Husa sochaře Viléma Amorta z roku 1926. Pozemek 294/1 využívá Sokol Troja jako autocamp

.

Zašlete prosím své návrhy do 14. 9. 2018, 15:00 SEČ e-mailem s předmětem „TROJSKÁ-NÁVRH“ na cceamoba@cceamoba.cz(viz. Soutěžní podmínky, 6.2 Náležitosti obsahu a uspořádání návrhu).

PLAKÁT pdf, 300 dpi, A2 horizontálně:hlavní grafické vyjádření návrhu = nadhledové perspektivní nebo axonometrické zobrazení návrhu zahrnující oba pozemky 314/1+315 a 294/1 (lze požít nadhledové fotografie z podkladu P.06 Fotodokumentace pro případný zákres)

SEŠIT pdf, 300 dpi, A3 horizontálně, obsahující:titulní stránku;
anotaci návrhu v rozsahu 500 znaků vč. mezer;
popis zvoleného architektonického, provozního, urbanistického a dopravního řešení v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;
popis zvoleného konstrukčního a technologického řešení s přihlédnutím k efektivitě provozu v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;
situaci širších vztahů (1:1000)
celkovou situaci areálu s půdorysem 1.NP a s vyznačenými vstupy a vjezdy (1:500);
půdorysy všech podlaží (1:250);
2 charakteristické řezy areálem (1:250);
libovolně zvolené exteriérové zobrazení nejlépe popisující návrh;
libovolně zvolené interiérové zobrazení nejlépe popisující návrh;
vyplněnou tabulku bilancí základních ukazatelů stavby (podklad P.07).

ID pdf = scan vyplněných a podepsaných dokumentů:podklad PP.01 Identifikační údaje
podklad PP.02 Čestné prohlášení
podklad PP.03 Nezávazná nabídková cena

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮProhlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů o zpracování údajů (dále jen „GDPR“)Údaje budou zpracovány za účelem organizace Soutěže. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátorem, osobní údaje však pro Organizátora mohou zpracovávat i třetí strany uvedené v podmínkách soutěže. Tyto údaje budou zpracovány maximálně po dobu 10 let.Registrací udělujete souhlas společnosti MOBA Studio s.r.o., se sídlem Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 IČ: 61459712, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28202 (dále jen „Organizátor“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto údaje a také osobní údaje potřebné pro registraci účastníků soutěže, bod 9.3 soutěžních podmínek; případně další osobní údaje uvedené v soutěžních dokumentech jako je: jméno/název všech autorů a spolupracujících osob, adresa, IČO, e-mailová adresa, datová schránka, telefon, číslo účtu.Poučení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně tyto údaje jsou nutné pro běh Soutěže, a podle Nařízení máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Dále lze požadovat po zpracovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, dále výmaz těchto osobních údajů a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.