[TRO]

Otevřená architektonická projektová soutěž o návrh na řešení
DOSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY & GYMNÁZIA TROJSKÁ

Soutěže se zúčastnilo 28 týmů z Evropy, což představuje práci nejméně 90 profesionálů, kteří na návrzích společně odvedli přes 20 000 hodin práce.

Zadavatel soutěže

MČ Praha 7 – Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7 – Troja
IČ: 45246858
Zplnomocněný zástupce zadavatele:
Ing. Tomáš Bryknar
starosta MČ Praha 7 – Troja

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.
+420 222 222 521

Porota

Štěpán Valouch, předseda
Markéta Zdebská
Matěj Draslar
Martin Neruda, náhradník

Tomáš Bryknar, místopředseda
Kateřina Tůmová
Radim Jendřejas, náhradník
Tomáš Drdácký, náhradník

Ceny a odměny
1. cena 275 000,- Kč
2. cena 200 000,- Kč
3. cena 100 000,- Kč
Odměny 50 000,- Kč

Harmonogram
Vyhlášení soutěže: 11. 7. 2017
Odevzdání návrhů: 14. 9. 2018
Zasedání poroty: 20. – 21. 9. 2018
Vyhlášení výsledků: 18. 10. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM V PRAŽSKÉ TROJI ZNÁ SVOU BUDOUCÍ PODOBU

Náročného zadání rozšíření Trojské školy se zhostilo 28 soutěžních týmů z celé Evropy. Porota složená ze zastupitelů, zástupců škol a odborníků během dvoudenního zasedání vybrala ze zaslaných návrhů tři, které ocenila, a jeden, kterému udělila odměnu.

Vítězem se stal návrh italského studia Ravagnani Vecchi Architects autorů Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi; Řím, u kterého porota ocenila zejména citlivý přístup k místu i charakteru celé trojské čtvrti, uměřenost zvoleného řešení a kultivované fasády, které dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce.

Druhou cenu získal český tým MH architects ve složení Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach a Dmytro Matviishy; Praha a třetí cenu dánský tým MAS architects; Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius; Kodaň.

více v tiskové zprávě:

Tisková zpráva: Základní škola a gymnázium v pražské Troji zná svou budoucí podobu

„Mě osobně velice potěšilo a mile překvapilo veliké množství soutěžních návrhů, jejich rozmanitost a fantazie autorů, se kterou přistupovali k řešení zadaní na rozšíření naší školy. Velice kladně bych chtěl ohodnotit také odbornou část poroty za její nejen profesionální, ale i praktický přístup při posuzování jednotlivých návrhů soutěže – za mne jim patří obrovský dík.“

řekl o průběhu soutěže Tomáš Bryknar,
starosta městské části

„Průběh soutěže hodnotím velmi pozitivně. Pro mne bylo velkým přínosem spolupracovat s vybranými architekty v porotě, kteří mi dokázali přiblížit obsah jednotlivých soutěžních návrhů. Proces vyhodnocování návrhů byl v přátelské a milé atmosféře a moc jsem si ho užila. Překvapila mne drtivá převaha zahraničních návrhů. S vítězným návrhem jsem velmi spokojená. Těším se a doufám v jeho realizaci.“

řekla o soutěži Kateřina Tůmová,
zástupkyně ředitele

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. cena

Ravagnani Vecchi Architects / Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi, Řím – Itálie

Sešit návrhu

Autoři o návrhu
Konceptuální přístup k projektu ztělesňuje představu školy orientované do budoucna jako set nástrojů; otevřenou, flexibilní strukturu. Hlavní strategie jsou založeny na realizaci jednoduchých, ale expresivních budov, které podporují flexibilitu a udržitelnost, definují atraktivní venkovní prostory. Měřítko a materialita jsou harmonicky vetkány do urbánního kontextu. Dva zásahy nacházejí propojení v rovnováze jejich zelených prostor, do kterých jsou směřovány všechny vstupy. Materialita a barevnost jsou hlavním tématem pro realizaci obou staveb, s podobným postojem, různými výsledky, ovlivněny městským kontextem a kontextem zelených prostorů.

Hodnocení poroty
Návrh citlivým způsobem rozvíjí stávající stavební strukturu místa. Rozšíření odpovídá charakteru rezidenční čtvrti, městských vil v zahradách. Základní prostorové schéma nabízí jasnou orientaci v domě a umožňuje variabilitu funkcí dle potřeb základní školy nebo gymnázia.

Řešení fasád vyzařuje skromnou kultivovanost a dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce. Stavbu je možné částečně provádět za provozu školy. Přístavba je uměřená možnostem městské části Troja.

Porota doporučuje v dalším práci na návrhu dopracovat vnitřní dvůr školy a zaměřit se na jeho větší přehlednost. Lépe zapojit nové schodiště a cestu školáků do základní školy v přístavbě, alternativně také do scénáře společných prostor.

Návrh společenského domu přináší do místa silný názor instituce jako lehkého přízemního pavilonu, který využívá potenciál zahrady. Dispoziční schéma je základní a přehledné. Porota doporučuje dopracovat vztah společenského domu k vyvýšené ulici Trojská s důrazem na veřejný prostor ulice a předprostorů domu.

Návrh nejvyšší měrou naplnil očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Investor s architektem mohou s programem dále velmi dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

2. cena

mh architects / Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach, Dmytro Matviishyn; Praha – Česko

Sešit návrhu

Autoři o návrhu
Studie předkládá řešení rekonstrukce, dostavby původní budovy a nového objektu Trojské školy. Návrh staré školy rozšiřuje kapacitu díky nově vzniklému křídlu. To svou vizuální podobou a tvarem respektuje stávající stav. Přirozeně dotváří půdorysný a objemový charakter. Organizace vnitřních prostor umožňuje logický systém obou provozů škol. Celá koncepce utváří plnohodnotný soukromý parter pro volnočasové aktivity. Nová budova, na dalším pozemku, je navržena s ohledem na množství umístěných programů. Základní hmota kvádru obsahuje boxy, které jsou naplněny konkrétními funkcemi, zelení a interaktivními plochami. Návrh obou staveb zprostředkovává originální přístup k pojetí školního prostředí formou příjemné, moderní a reprezentativní architektury.

Hodnocení poroty
Návrh porotu zaujal hlavně jednoduchostí a samozřejmostí, se kterou přistupuje k zadání soutěže. Usazuje hmotu přístavby na západ stávající budovy a rozšiřuje školu o nové křídlo, které přirozeně dotváří prostor školního dvoru. Rozšíření poskytuje nový hlavní vchod základní školy z ulice Trojská, čímž škola získává adekvátní vstup. Nový objem školy má přiměřené dimenze a vytváří robustní dispozici, která dokáže flexibilně reagovat na vývoj potřeb školy. Směrem na sever je umístěna komunikace, která se velkoryse otevírá k prostoru za školou. Návrh dále přesvědčuje skrze řadu citlivých intervencí v interiéru stávající budovy.

Nový objekt na pozemku 294/1 je členěn jako konglomerát objemů či „boxů“, čímž reaguje na měřítko vilové čtvrti. Program je v této prostorové struktuře logicky poskládán a doplněn novými funkcemi, které dodatečně budovu aktivují.

Přepracovaní by vyžadovala zejména západní fasáda přístavby, která není vyhovující pro učebny a také je nejasný její konstrukční princip. Citace diplomatické čtvrti u fasády nové budovy se zdá, s ohledem na jinou funkci, příliš doslovná, možná zbytečná. Porota do budoucna doporučuje projekt prezentovat pomocí čitelnějších plánů. Návrh vysokou měrou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

3. cena

MAS Architects / Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius; Kodaň – Dánsko

Sešit návrhu

Autoři o návrhu
Cílem návrhu je integrovat rozšíření školy do struktury zahradního města, zesílení vyvýšení ulice a zachování zeleně a zároveň zajištění dvou samostatných vstupů do škol a sportovní haly. Existující sportovní hřiště je kreativně začleněno do návrhu. Budova s novou aulou je formována způsobem, který zdánlivě kopíruje tvar terénu. Obě budovy představují kompaktní, robustní konstrukce s ikonickými prvky.

Hodnocení poroty
Návrh předkládá komplexní názor a přesvědčivé zpracování úkolu. To porota velmi oceňuje. Zároveň si je vědoma úskalí, která jsou s prezentovaným přístupem spojena.

Z hlediska urbanismu jsou nové objemy příliš rozlehlé, zejména s ohledem na odstupy od hranic pozemků v případě přístavby školy, i od okolní zástavby. Těsná blízkost budovy u ulice Nad Kazankou ze západní strany je problematická. V případě dopracování je dle názoru poroty nutno tuto poznámku do návrhu zapracovat. Práce s terénem je přirozená v případě novostavby kulturního centra. Nicméně u přístavby školy je otázkou, zda je umělé vytvoření roviny pod domem, návazně pak svahu od nového objektu k ulici Trojská, adekvátní a zda by nebylo možné tento prostor využít efektivněji.

Fasády s ohledem na prezentovaný detail působí přesvědčivě. V případě školy bude nutné jejich dopracování s ohledem na program budovy. Komunikační krček elegantně obaluje problematickou dvorní fasádu stávajícího objektu, což je v koncepční rovině velmi přínosné, v konkrétní podobě bude nutné prokázat bezproblémovost tohoto prvku. Vstup do základní školy se zdá být na první pohled přesvědčivý. Jeho odsunutí do ulice Nad Kazankou však komplikuje přesun menších dětí do jídelny.

Přestože návrh vykazuje provozní i objemové nepřesnosti, vnímá porota výraznou schopnost autorů hovořit kultivovaným architektonickým jazykem, což potvrzuje mj. rozsah a úroveň odevzdané práce. Návrh značnou mírou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.

Odměna

MCA atelier / Miroslav Cikán, Pavla Melková, spolupráce: Radek Novotný, Jiří Opl; Praha – Česko

Sešit návrhu

Autoři o návrhu
Vše na jednom místě, bezpečném, bez přesunů, bariér, obytném za každého počasí.
Cílem je využití rezerv svažité terénní situace a vytvoření centrálního obytného dvora s hřištěm, prostorovost a hospodárnost, pobyt na 3 propojených úrovních, bezbariérový vstup a maximální kontakt interiéru se zahradou.
Forma nové školy je důstojným současným dořečením historické situace.
Na 2. pozemku je cílem nepromarnit místo špatným rozhodnutím.
Je zde příležitost pro vytvoření silného centra Troje.

 Hodnocení poroty
Porota návrhu udělila mimořádnou odměnu, protože v něm oceňuje odvážné a velkorysé umístění veškerého školního provozu na stávající pozemek a nástin řešení v širších urbanistických souvislostech. Koncepční uvažování nad přístavbou, novostavbou a jejich okolí jako o jednom kulturním, společenském a vzdělávacím celku porota vnímá jako velice přínosný podnět pro další rozvoj celého území.
Velkorysý autorský přístup nicméně přesahuje finanční možnosti městské části. Zbourání tělocvičny, která stojí cca 20 let, znamená značný vícenáklad a ohrožuje celý záměr z hlediska realizovatelnosti, ekologie i projednání s veřejností. Nevýhodou je rovněž přerušení provozu školy po dobu výstavby.

EArquitetos / Bruno Cassol, Estevan Barin, Jenifer Vescia, Jonas Rossi, spolupráce: Thaís Saccol; Santa Maria – Brazílie, Velká Británie

Tecto Arhitectura / Sabrina Ene-Butnariu, Sergiu Cátálin Petrea, Sebastian Apostol, Dan Rosu, Tania Báncilá, Cristina Petrea; Bukurešť – Rumunsko

Stefano Corbo; Itálie

Station – D Architects / T. J. C. van Belikering, R. Heykant, L. Hoogewerf; Delft – Nizozemsko

Teo Hidalgo Nacher, Castellón – Španělsko

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI / Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Katarzyna Kasza, Wiktor Martin, Marcin Osak, Oskar Szymańczyk; Katovice – Polsko

Ubicuo Studio / José María Calvo Martínez-Aldama, Francisco Blázquez García; Londýn – Velká Británie

Paul Esombi, Ekema; Peekplan Architects; Hamburk – Německo

Pedro Quero Arquitectos SLP; Oviedo Asturias – Španělsko

Martin Feistner, Jiří Hůrka, spolupráce: Radana Feistnerová, Martin Řehák; Praha – Česko

Arno Löbbecke, Kosharna Hanna, Andrian Sokolovskyi; Berlín – Německo

2H Projekt / Štěpánka Hušková, Zuzana Lukasová, Veronika Hušková, spolupráce: Petr Hušek; Praha – Česko

OCA architects / Hernan Lleida Ruix, Bernardo Garcia Morales, Joan Lluc Pinya; Barcelona – Španělsko

FADW / Jan Fousek, Daniel Pexa, Tomáš Martínek, Viktor Johanis, Jan Nerud; Praha – Česko

Alexander Kader Architektbüro, AMPOPS / Cheng-Yi Lin, Diaa Hassan, spolupráce: Marcos Gasc; Berlín – Německo

LAB & Studio Most / Jonathan van der Stel, Julia Mok, Gemawang Swaribathoro; Hong Kong – Čína

Donghua Chen and Partners, UAB Unitectus / Donghua Chen, Shaoyi Liang, Povilas Cepaitis; Vilnius – Litva

INDO / Marcin Mikos, Jacek Michalik, Weronika Lubaś, Ewelina Kuciel, Ewelina Turek; Krakov – Polsko

Huang Dong; Rotterdam – Nizozemsko

Endless Space Architects; Peking – Čína

M&DB architecten / Michael Daane Bolier, Dorus Meurs; Haag – Nizozemsko

Tomáš Pína, Peter Mosio, Lucie Mrlinová, Denisa Mikulincová, Daniel Tasch, Monika Baršová, Helena Šuláková, Livia Čellárova; Praha – Česko

mackovič architecture / Jan Mackovič, Ivona Náterová, Cyril Pederencino, spolupráce: Barbora Kolesárová, Tomáš Voříšek; Praha – Česko

Matthieu Boustany + Atelier Lancelin Architects / Anna Bakhlina, Matthieu Boustany, Julien Lancelin, spolupráce: Peeraya Suphasidh, Benoist Desfonds; Paříž – Francie

Cílem soutěže je optimalizovat stávající program a doplnit jeho kapacity dle potřeb provozovatelů. Důraz je kladen na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Každý z nich bude mít samostatný, bezbariérový vstup logicky orientovaný k veřejnému prostoru.

Kromě stávajícího pozemku č. 314/1 (s budovou pod č. 315) má škola nově k dispozici městský pozemek č. 294/1, na který je možné umístit provozy, které jsou na výuku navázány volněji (jídelna, aula, školní psycholog a preventista).

O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části. Všechny navrhované provozy musí mít adekvátní sociální zařízení. Zadavatel počítá s investicí 50 miliónů Kč bez DPH. V této částce není zahrnuta cena vybavení interiéru. Při návrhu je nutné dbát i na poměr mezi návrhem a rozpočtem v rovině investiční i provozní.