Lesopark V Zátiší

  • ZadavatelVodňany
  • Rok soutěže2014
  • Umístění3. cena
  • TýmIgor Kovačević, Yvette Vašourková, Karin Grohmannová, Marco Marinelli, Elena Donnini, Barbora Slavíčková, Petra Holubová, Eliana Fischer, Iva Tomková, Cristiano Zanello
LVZ

Pro lesopark je hlavní prioritou zavedení systému hodnot a postupů vedoucí k jeho častějšímu užívání obyvateli Vodňan. Do stavební struktury lesa vkládáme lesní náměstí, jakožto novou formu veřejného prostoru. Lesní náměstí jsou propojená zásobovací cestou a sítí pěšin, které navazují na stávající lesní cesty. Poznávací trasy v okolí nově přivádíme i do Zátiší.
Lesní náměstí jsou slavnostní pokoje města ležící mimo jeho vystavěnou strukturu. V lesních náměstích je zakódovaný duch a historie samotného Radčického kopce: ovocné sady, stejně jako louky, dříve pastviny. Přírodní veřejné prostory jsou vestavěny do lesa tak, aby se v nich mohly odehrávat veselice, svatby, přednášky, představení, hostiny, soukromá pohoštění - život. Pracujeme s akupunkturami v krajině, které ji zpřístupňují, oživují a přibližují člověku, aniž by se musel nutně zříct komfortu městského života. Lesní náměstí a pěší cesty jsou pobytová místa v přírodě, která po svém návštěvníkovy nevyžadují, aby se oblékl do trekingového nebo sportovního oblečení, ale vítají ho i v civilu.

Zelená infrastruktura
Na tento náš koncept porota reagovala několika doporučeními, s kterými se ztotožňujeme a předkládáme návrh, kde je původní koncept dopracován do podrobnějšího měřítka a se zapracovaným doporučením poroty. Kromě toho jsme se soustředili i na chápání návrhu jako součásti zelené infrastruktury, která je dnes aktuálním tématem na poli architektury. Zelenou infrastrukturu považujeme za nástroj pro důkladnější propojení a pochopení vzájemných vztahů mezi zastavěným a nezastavěným územím. Máme pocit, že legislativa posunula naše vnímání přírody do něčeho, co v sobě nezahrnuje homo sapiens a na druhou stranu barikády postavila město (zastavěné území), které je bráno jako protipól všeho živého kromě člověka. Lesopark V Zátiší v tomto kontextu vidíme jako ideální místo, kde můžeme příkladně ukázat užití zelené infrastruktury v malém měřítku a přispět k opětovnému chápání přírody a města jakožto celkového ekologického i ekonomického systému, do kterého patří vše, tedy i člověk.

Vazby s městem
Abychom rozvedli výše uvedené myšlenky, zpracovali jsme analýzu současného stavu vzrostlých stromů, které se vyskytují v městském ringu Vodňan. Navrhujeme doplnění těchto stromů tak, aby vznikl zelený pás okolo městského jádra, a to zejména v místech, kde dnes dominují předimenzované asfaltové plochy (roh Zeyerové a Elektrárenské ulice u autobusového nádraží nebo Tylova ulice). Zároveň navrhujeme pokračovat v zelené ose vedoucí Tyršovou ulicí hlouběji dále skrze centrum až do ulice Holečkovy. Tímto dojde ke zdůraznění barokní osy od Lázně k Radčickému vrchu. Tato koncepční úvaha se sice odehrává mimo řešené území, ale vzhledem k tématu soutěže - jak více propojit město a krajinu - je důležitá pro způsob práce se zelení jako nástrojem. Výsledkem bude nejen silnější propojení, ale i zřetelnější a krásnější kompozice města a krajiny.

Entreé lesoparku
V rámci komunikace města a krajiny se zelená osa a pás okolo centra pohybují v rovině doporučení a zamyšlení. V předkládaném návrhu se ovšem tématu věnujeme podrobněji. Plně respektujeme síť naučných stezek a v řešeném prostoru tyto trasy navádíme na obnovené nebo nové cesty v lesoparku a okolo něj. Do lesoparku je možné vstoupit z mnoha míst, za hlavní vstup ovšem považujeme osu z centra města po Tyršově ulici, která vede mezi Malou a Velkou Podvinicí. Tato stěžejní osa je kompozičně nejsilnějším vstupem, zároveň se jedná o nejlépe přístupný bod z města, ať pěšky, na kole, autem či MHD.

Věříme, že se lesopark stane atraktivním místem pro obyvatele Vodňan i širšího okolí, a to zejména nabídkou jedinečné kombinace věcí, které se V Zátiší potkávají. Především je to rybářská škola a fakulta, které by měly vystoupit ze školských prostor a více působit ve svém okolí. Tomuto napomáháme novým auditoriem, ve kterém mohou probíhat veřejné přednášky i výuka. Kromě toho očekáváme, že nové informační centrum s kavárnou značící hlavní vstup se stane zajímavým bodem, kde bude in situ prezentován lesopark a jeho program a spolu s ním i rybářská tradice Vodňan. Víme, že příprava zadání této soutěže probíhala v blízké spolupráci města a škol. Předpokládáme proto, že přesný program fungování informačního centra bude otázkou dalších jednání a dohody mezi nimi. Zátiší by se tak mělo stát cílem častějších návštěv a cest za poznáním tradic jihočeského kraje. K těm neodmyslitelně patří jak chov ryb, tak kulturní krajina ve své základní formě: lesní cesty, pěšiny, mýtiny, vyhlídky. Právě tyto elementy jsou základem našeho návrhu. Zcela záměrně se neuchylujeme k pestrobarevným atrakcím a multigeneračním hřištím dnes rozsévaným po hrstech. Spoléháme se na jedinečnou sílu přírody.

Předchozí Další