Krnov na start

1. cena
 • Autor U / U Studio
 • Team Martin Hrouda, Jiří Kotal, Tomáš Fridrich
 • Praha
Anotace

V současné době sportovní areál nevyužívá svého potenciálu. Území nekoordinovaně umístěných sportovišť v těsné blízkosti centra města, které spolu nekomunikují, tvoří neprostupnou bariéru. Veřejný areál působí izolovaně, bez sociální kontroly a neláká obyvatele k návštěvě. Uživatelé, kteří se dostanou za jeho hradby, se v areálu lehce ztratí. Území se uzavírá do sebe a uvnitř má zmatek. Pro úspěšné znovuzrození areálu navrhujeme oživit jeho základní funkce. V návrhu řešíme jeho vnější a vnitřní nefunkční vazby a čistíme území od bariér. Vznikají základní tepny a místa, které přivádí do areálu život a jasný řád. Navazujeme na urbanistickou osu města, která je nepřirozeně přerušena sportovním areálem. Stanovujeme tři hlavní iniciační místa, která jsou propojena pomocí zpevněných liniových cest do jednoho kompaktního celku. Jedná se o skate/bike park, piazzettu sokolovny a Smetanovy sady. Tím areál aktivujeme.

Hodnocení poroty

Autoři návrhu logicky a jasné zdůvodňuje navržené řešení, které je komplexní včetně dopravy, zeleně a vodního hospodářství. Situační řešení je jasné, srozumitelné a logické, vhodně je umístěno zázemí pro atletický stadion a sousední sportoviště v místě bývalé brány borců. Stanovením tří hlavních iniciačních míst, která jsou propojena pomocí zpevněných liniových cest do jednoho kompaktního celku, areál aktivují a zapojují do organismu města. První iniciační místo, skate/bike park, rozšiřují na výraznou urbanistickou zónu s bistrem, pod kterým je díky terénní konfigurace možné citlivě umístit zázemí pro sousední tenisové kurty. Tím je zajištěno i optické a hlukové oddělení různě rušných funkcí. Tato zóna nabízí velké množství neorganizovaných aktivit pro všechny vrstvy obyvatelstva. Pro tento cíl není ale nutno stávající zařízení podstatně měnit. Prostor piazzetty sokolovny spolupracuje se stávající budovou a svahem a získává na důležitosti zpevněnou variabilní plochou sloužící pro společenské, kulturní a jiné akce. Stává se tak nejen novým těžištěm nástupní části sportovního areálu, ale i významným bodem na ulici Petrovická. Vytváří se zde pěší zklidněná zóna, která se otevírá k jednomu z největších krnovských sídlišť. Různých výškových úrovní u ulice i tribuny atletického stadionu využívají autoři pro umístění potřebného zázemí, které tvaroslovím některých prvků navazuje na architekturu sokolovny. Řešení tohoto prostoru považuje porota za nejvyšší přínos návrhu.

Předchozí Další
2. cena
 • Autor PLURAL
 • Team Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Maroš Kostelanský, Ján Augustín (Ateliér Divo)
 • Bratislava, Slovensko
Anotace

Areál je místem pro profesionální i rekreační sportovce, pro všechny věkové kategorie, pro intenzivní sportovní zážitek i klidnou procházku. Návrh je založený na představě ostrovů aktivit a sportovišť v hustě zarostlém parku. Všudypřítomný porost stromů poskytuje stín v letním období a má pozitivní dopad na regulaci lokálního mikroklimatu.

Hodnocení poroty

Minimalistický jednoznačný koncept nového městského parku s vloženými stávajícími objekty a novými „ostrovy“ představuje vysoce kvalitní, adaptabilní návrh realizovatelný v dílčích krocích. Na geometrickém komunikačním skeletu je oceňováno logické napojení na okolí, jednoznačný průběh cyklostezky podél Petrovické ulice a materiálová střídmost. Architektonické ztvárnění některých „ostrovů“ je velmi vydařené. Předprostor zimního stadionu, úprava fotbalové tribuny a zejména úprava prostoru skateparku na park městských sportů je navržena citlivě: ukotvení prostoru v zeleni, nová podélná krytá dvorana pro hru a „streetové“ umění, ekonomické využití stávajícího hygienického zázemí vytváří podmínky pro funkční, příjemné a kvalitní veřejné prostranství. Výrazné ozelenění prostoru a přeměna území v park je zásadní a následování hodnou myšlenkou návrhu. Sjednocená šířka osnovy tras v území na 3 metry se však zdá neadekvátní využití území a v rozporu s deklarovanou velkorysostí komunikační páteře. Rovněž nahrazení parkovacích ploch téměř výhradně systémem podélného parkování se zdá být nedostatečné a příliš zjednodušující. Neobjeven zůstává potenciál okolí sokolovny, návrh volného prostranství je zde poddimenzován. Naopak jihovýchodní vstup do areálu s občerstvením a zázemím se zdá být přeceněn, a to zejména s ohledem na nerealizovatelnost jinak zajímavého navýšení počtu tenisových kurtů z důvodu majetkoprávních vztahů.

Předchozí Další
3. cena
 • Autor BY architects
 • Team Markéta Zdebská, Marek Žáček, Michaela Křižáková, Marie Čáslavská
 • Praha
Anotace

Otevření areálu sportovišť veřejnosti považujeme za správné rozhodnutí a bylo naším cílem tuto myšlenku naplnit. Okolí sokolovny přetváříme na všemi směry prostupný park s občerstvením Na Startu (bistro / kavárna), před zimním stadionem jsme vysázeli nepravidelný bosket a umístili lehký atlán. Toto jsou hlavní vstupy do území s veřejným prostorem odpovídajícím důležitosti jejich postavení a rozloze. Stávající architekturu doplňujeme dalšími drobnými objekty, které promlouvají vlastním jazykem, ale v respektu ke stávající architektuře. I přez jejich subtilnost jsou zřetelnou současnou vrstvou, kterou areál potřebuje “jako sůl”. Nad rámec zadání do areálu myšlenkově zahrnujeme také prostor hřbitova, resp. navrhujeme v budoucnu kultivovat ulici Hřbitovní, která je rozhraním rozsáhlé rezidenční čtvrti, jejíž obyvatelé znamenají pro budoucí podobu a užívání areálu velký potenciál. Stejným způsobem napojujeme na vytyčený okruh uživatele zahrádkářských kolonií a část půvabného nábřeží s návazností na koupaliště. Jedná se o širší vztahy, které není možné opomenout.

Hodnocení poroty

Nejkomplexněji pojatý soutěžní návrh včetně dopravy, zeleně a vodního hospodářství. Názorná grafika jasně odůvodňující návrh a myšlenkový postup. Návrh charakterizuje až urputná snaha o vizuální a provozní sjednocení novou vrstvou v jednotném barevném odstínu – v korálově červené. Ačkoliv návrh predikuje etapizaci, k naplnění, čitelnosti myšlenky sjednocení by došlo až v posledních fázích. Otázkou je zbytnost mnohých zásahů, jejich míra a uměřenost. V okolí Bauerovy sokolovny zásahy příliš „zastiňují“ stávající hodnoty. Naopak pozitivně bylo hodnoceno řešení nároží s kruhovým občerstvením umožňující i budoucí řešení kruhové křižovatky. Brána borců je adekvátně připomenuta a využita vzhledem k současnému fungování atletického stadiónu, včetně propojení ochozu pochozí střechou, avšak předprostor nerespektuje majetkoprávní vztahy. Pozitivně je hodnocena snaha o otevření, propustnost řešeného území a propojení světa sportu s městem, zahrádkáři, návštěvníky hřbitova…

Předchozí Další
finalista
 • Autor Martin Duba, Petr Šindelář, Milada Hejdová
 • Ústí nad Labem
Anotace

Návrh se snaží minimálními prostředky transformovat dlouho opomíjený sportovní areál na plnohodnotný veřejný prostor. Na rozmezí městského parku a modernistického sídliště vytváříme soudobou vrstvu racionálních cest a povrchů, obklopených měkkou sítí neformálních veřejných prostorů, plných vzrostlé zeleně. V urbanismu města obnovujeme dvě základní protnuté osy, které vytvoří rámec budoucímu rozvoji. Nehledáme expresivní formy, ale vytváříme přirozeně prostupnou a bezpečnou městskou krajinu, dostupnou každému.

Hodnocení poroty

Návrh je založen na dvou osách, třech hlavních veřejných prostorech a čtyřech částech. Tím výrazně přispívá k čitelnosti a prostupnosti dnes poněkud chaotického sportovního areálu. Jasně definuje, zvýrazňuje a obohacuje centrum areálu v okolí skateparku o přístřešek tak, že se stává skutečným srdcem řešeného území. Celý areál je vhodně řešen jako pěší zóna, ale některé přechody nevhodně pokračují travnatým pásem. Není zřejmé napojení tras pro cyklisty na okolní území. V areálu je na více místech navržena pobytová louka a do ní jsou umisťovány různé prvky. Není však jasné, co je míněno termínem „pobytová louka“. Pravděpodobně jde pouze o nepřesný termín a cílem bylo vytvářet prostory pro volné neorganizované aktivity.

Předchozí Další
finalista
 • Autor Jakub Vašek, Igor Hobza, Nikol Menclová
 • Hlinsko
Anotace

“Axony a neurony”. Systém veřejných prostranství založen na soustavě lineárních komunikačních prvků (axonů) a lokálních měřítkově či obsahově různorodých prostor (neuronů). Tato ,leč nesourodá, síť propojuje a spojuje areál do silnějšího svébytného celku.

Hodnocení poroty

Autoři dobře zareagovali na požadavky města vytvořením tří hlavních iniciačních míst. Jsou logicky propojena do komunikačně funkčního celku s důrazem na návrh jednoduchých, výrazově dominantních objektů. Autoři také citlivě upravují předprostor zimního a fotbalového stadionu. Centrální budově sokolovny ponechávají dostatečný prostor, který jí nyní chybí. Vhodně jsou zvolena místa propojení sportovního areálu se Smetanovými sady a jasná je také definice nové komunikační osy na rozhraní mezi atletickým a zimním stadionem, kterou oživují parkour a workout prvky. V návrhu je dobře pracováno s novou výsadbou stromů. Architektonické ztvárnění brány borců skrývá požadované zázemí, ale působí příliš monumentálně. Neakceptuje současný význam místa a jeho okolí, které je v soukromém vlastnictví. Nejslabším místem návrhu je jihovýchodní prostor u hlavní křižovatky. Snaha doplnit uliční frontu vytvořením krytých volejbalových kurtů se zázemím a ochozem působí celkově roztříštěně a nekoresponduje s dopravním křížením v bezprostřední blízkosti. Navržená konstrukce zde tvoří příliš velkou bariéru kryjící průhledy do areálu a působí neadekvátně k této sportovní aktivitě a místnímu podnebí. Diskutabilní je v této dopravně rušné části také umístění a uspořádání nástupů do areálu, hřiště pro děti a seniory.

Předchozí Další