Škroupovo náměstí Česká Lípa

1. cena
 • Autor M2AU
 • Země Česko
 • Město Brno
Anotace

Autoři: Linda Boušková, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Norbert Obršál, David Helešic // Návrh vychází z historického vývoje náměstí, jeho pozice v blízkosti náměstí T. G. Masaryka a současných potřeb. Škroupovo náměstí vnímáme jako protiváhu otevřenému kamennému Masarykovu náměstí. Prostor náměstí navrhujeme jako funkční celek s třemi odlišnými charaktery. Centrální prostor vhodný pro pořádání trhů s abstrahovaným kostelem, který je na západní straně doplněný příjemným prostorem pod korunami stromů. Po obvodu náměstí je vytvořen prostor pro zahrádky kaváren, vináren a restaurací.

Hodnocení poroty

Porota výslovně kladně hodnotí dobře využitelný, dostatečně velký víceúčelový prostor v rovinaté části náměstí a kvalitní výtvarné zachycení historické stopy kostela, zvonice a děkanského domu. Doporučuje zároveň doplnit náměstí o výraznější vodní prvek a další mobiliář včetně laviček s opěrkami. Koncepčně správné dopravní řešení náměstí by se mělo přepracovat tak, aby ulice Prokopa Holého fungovala obousměrně. Porota dále oceňuje jednoduché materiálové řešení a dobrý přístup k modrozelené infrastruktuře. Schodiště u ulice Jindřicha z Lipé je vhodně doplněno o dvojici platanů. Pro následující dopracování porota dále doporučuje zvážit zachování stávajících hodnotných stromů a revidovat umístění nových s ohledem na archeologické vykopávky, stejně jako jejich druhový výběr tak, aby potvrdily pobytový ráz náměstí.

Předchozí Další
2. cena
 • Autor Rehwaldt Landscape Architects
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Autoři: Till Rehwaldt, Eliška Černá, Richard Labanc, Garth Woolison, Markéta Kupková, Eliška Nováková // Škroupovo náměstí prošlo v minulosti významnými proměnami. Stál zde kostel, později stromová skupina, z níž zbyly už jen relikty. Cílem revitalizace je podpořit komorní charakter náměstí, který vhodně vyvažuje otevřený prostor hlavního náměstí TGM. Navrhujeme obnovit původní výsadbu stromů v místech, kde dříve stál kostel sv. Petra a Pavla. Kmeny a koruny stromů tak připomenou původní hmotu kostela, aniž by byla omezena jeho celistvost a využitelnost. Pod korunami stromů se mohou konat tradiční trhy či kulturní akce komornějšího charakteru. Díky množství laviček se plocha pod stromy stane přirozeným místem setkáváním a odpočinku. Plocha náměstí je scelena jednotnou dlažbou a nabízí dostatečný prostor pro rozvoj živého obchodního parteru a umístění předzahrádek. Stejně tak je řešena ulice Prokopa Holého, v jejímž profilu sdílené komunikace je možné kombinovat, jak motorovou dopravu, tak i cyklisty a pěší. U budov s parterem je vyhrazen prostor pro malé předzahrádky.

Hodnocení poroty

Porota vnímá vhodné rozmístění funkcí, vegetace a ploch vůči okolním vazbám a terénu. Zdůraznění původní hmoty kostela v nejvyšším místě náměstí vytváří pomyslnou akropoli – vymezuje se tak prostor rušný a zklidněný. Materiálově je náměstí jasně definováno. Dalším pozitivním přínosem je zachování stávajících stromů na dožití a jejich případná obnova v čase tak, aby nebyl narušen koncept. Porota vnímá značné riziko proveditelnosti v konfliktu s archeologickým nalezištěm v prostoru kostela a také vytýká sníženou multifunkčnost prostoru mezi kmeny stromů. Diskutabilními jsou návrh „pódia“ s květinovým záhonem i multifunkční lavičko-stánek.

Předchozí Další
3. cena
 • Autor Helena Hlávková, Iva Erlebachová, Kateřina Tomanová, Pavel Schneider, Milan Koloušek
 • Země Česko
 • Město Liberec
Anotace

Škroupovo náměstí je místem v samém středu města. I přes svou těsnou návaznost na náměstí T. G. Masaryka a hlavní obchodní třídu ve městě si ale zachovává svou komorní a poklidnou atmosféru. Cílem návrhu je oživení prostoru, který budou mít obyvatelé města důvod navštívit a setrvat v něm. Je to vytvoření podmínek k aktivnímu využívání náměstí v podobě trhů či kulturních akcí, ale i zkvalitnění prostředí pro odpočinek v podobě posezení ve stínu pod stromy či osvěžení u vody, či zatraktivnění prostorů pro předzahrádky kaváren. To vše s vědomím bohaté historie místa a s respektem k ní.

Hodnocení poroty

Návrh respektuje nálezovou situaci archeologických terénů, vkládá informace o místě do struktury dlažeb. Ponechává volné prostranství na nejvyšším místě svahovitého prostoru, kde akceptuje jako dominantu vzrostlý perspektivní javor. Pracuje citlivě se stromy, vytváří příjemné stinné prostředí rostlé vícedruhové skupiny javorů. Zaparkovaná auta rozmělňuje mezi různě utvářené situace a tím příznivě ovlivňuje jejich nenápadnost. Kladem je umístění jednoduché nerušící fontány, která poutá pohled chodce z uličky od náměstí TGM. Prostorová kompozice nabízí příjemná samostatná prostranství. Při severní straně správně vysazuje stromořadí stínící pobytovou situaci kaváren a jejich předzahrádek, z kterých lze přehlížet náměstí. Dobře volená je materialita náměstí. Negativem návrhu je nerespektování svahové situace v pobytové oblasti a umístění nestabilních mlatů do svažitého terénu. Nevhodné je rovněž podsvícení mobiliáře a kašny i tělesa veřejného osvětlení, která nezajišťují světelné podmínky v celé ploše náměstí, a především ve vybraných situacích. Poněkud zavádějící je líbivost prezentace, která ohrožuje reálné řešení v historickém centru města.

Předchozí Další
Mimořádná odměna
 • Autor Jiří Žentel, architektonický atelier
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Autoři: Jiří Žentel, Jiří Vala, Marek Vilášek // Někdejší podoba Škroupova náměstí dnes leží dávno zapomenutá, pohřbena pod nánosy asfaltové mozaiky. Čedičová obruč semkne Škroupovo náměstí a navrátí mu ztracenou identitu. Měkká křivka jako spojnice všech os a úhlů vytváří pomyslnou aktivní hranici, na které dochází k interakci městského parteru a vnitřního prostoru – zadního dvorku města. Prostor náměstí je protkaný zlatou nití kovových akcentů tvořících zastřešení podia, vodní prvek v městské oáze a zvýrazňující spojnici Škroupova a Masarykova áměstí.

Hodnocení poroty

Porota udělila návrhu mimořádnou odměnu, protože ji zaujal svou výjimečnou odvahou nekonvenčního přístupu. V soutěži ojedinělé řešení, přestože se nepotkalo s preferencemi zadavatele, porota vyzdvihuje i vzhledem k tomu, že návrh je kompozičně i výtvarně promyšlený, kompaktní a zároveň nepopírá zadání.

Předchozí Další