Modřice rekonstrukce - Muzeum, knihovna a infocentrum

1. cena
  • Autor Janosch Welzien, Štěpánka Úlehlová, Ivona Náterová, Filip Hermann
  • Země Česko / Germany
  • Město Praha, Znojmo, Český Krumlov / Mnichov
Anotace

Nové kulturní a společenské centrum Modřice. Měšťanský dům s rozsáhlou stavební historií dostává nový nádech. Uvnitř je očištěn od necitlivých dostaveb, vnitřní prostor budovy je přizpůsoben pro potřeby muzea, výstavních prostor, infocentra a kavárny. Vnější podoba měšťanského domu zůstává téměř netknutá. K rozsáhlé stavební historii přibývá současná vrstva. Naproti muzeu navrhujeme nový objem knihovny, který přes veřejný dvůr vytváří s muzeem dialog. Muzeum je s knihovnou propojeno a zároveň funkčně odděleno dvěma krytými průchody, vstupy do dvora. Knihovna se do dvora otevírá, s ulicí komunikuje dvěma velkými otvory, skrz které kolemjdoucí do dvora prohlédnou. Dvoupatrová hmota je mírně odsunuta a láká dvůr prozkoumat a do budovy vstoupit. Vytváříme jasný kontrast mezi historickou a novou částí objektu. Nová část budovy objekt dotváří v jeden celek a objímá tak prostor dvora. Dostavba odkazuje k dnešní uzavřenosti dvora zdí, neklade si ambice ubírat pozornost historické části domu, rovněž ale nerezignuje na snahu přidat objektu prvek současné architektury.

Hodnocení poroty

Návrh nejvyšší měrou vyhověl kritériím, dalším požadavkům zadání a rovněž nejvyšší měrou naplnil očekávání zadavatele. Návrh vychází z historického kontextu uzavřeného dvora, který doplňuje stavbou současného charakteru a propojuje jednotlivé historické vrstvy do jednoho celku. Navazuje tak na genius loci uzavřené hmoty původních objektů a zachovává původní historickou uliční čáru. Současnými prvky, jako je například velkoryse pojednané propojující okno, zdůrazňuje otevřenost objektu a institucí občanům. Dvůr je prostupný z několika stran a ulic, předpokládá se bezpečné komunitní místo k setkávání. Původní historické a nové navrhované je citlivě propojeno. Doporučení poroty – předpokládá se dopracování soutěžního návrhu již ve studii se zadavatelem, dotčenými orgány a platnou územně plánovací dokumentací. Dále porota doporučuje: propracovat řešení dvora, zvážit umístění depozitářů a badatelen v patře a výstavních prostorů v suterénu, zvážit konstrukční provedení, případně se zkusit lépe přizpůsobit okolní zástavbě, zvážit nutnost ubourat část stájí kvůli pravidelné dispozici, v dalších fázích dbát na citlivé zpracování detailů stavby a pracovat s charakterem omítky.

Předchozí Další
2. cena
  • Autor Karel Filsak, Zdeněk Rothbauer, Vendula Bážová
  • Země Česko
  • Město Praha
Anotace

Pro rekonstrukci a adaptaci budovy volíme princip kontrastu nového a starého, princip vkládání. Barokní budovu očišťujeme na její konstrukční krásu. Původní detaily opravujeme či replikujeme. Nové vstupy do stávajících konstrukcí vkládáme pomocí samostatných kvádrů, které minimalizují zásah do stávajících konstrukcí. Modřice mají dnes již minimum dochovaných historických staveb. Proto nám přijde důležité přistoupit k návrhu citlivě ve snaze zachovat historickou hodnotu jedné z posledních dochovaných staveb.

Hodnocení poroty

Návrh velmi vysokou měrou vyhověl kritériím, dalším požadavkům zadání a rovněž velmi vysokou měrou naplnil očekávání zadavatele. Návrh reflektuje historické danosti a minulost. Dispozičně je jednoduchý a vyvážený a propojuje dobře jednotlivé funkce do fungujícího celku. Nový objekt knihovny je pojat v konzervativním duchu. Všechny objekty jsou propojeny šikmými střechami v jednom materiálu. Dvůr nabízí příjemné pobytové místo vesnického charakteru. Doporučení poroty: Zapracovat do návrhu koncept důležité instituce a současný přístup. Propojit jednotlivá patra bezbariérově. Upřesnit vstup do knihovny. Zvážit osvětlení důležitých prostorů (knihovna, přednáškový sál) – pouze střešní osvětlení instituce není dostatečně přesvědčivé. Bez kvalitně zpracovaných stavebních detailů a interiéru může být vyznění stavby banální.

Předchozí Další
3. cena
  • Autor KOGAA
  • Země Česko
  • Město Brno
Anotace

Návrh veřejného kulturního centra je veden vizí a myšlenkou poskytnout propojení mezi návštěvníky a občany Modřic s jeho kulturní scénou a platformou pro literaturu, umění, vzdělávání, ale i zábavu a spontánní setkávání různých skupin a generací. Objem hlavní budovy je zachován a renovován z důvodu historického významu pro urbanistický výraz města Modřice. Urbanistickým otevřením zahrady/dvoru mezi knihovnou a muzeem lze vytvořit kvalitní veřejný prostor plně vymezený kulturním aktivitám města, které dokáží snoubit veřejnost s návštěvníky těchto institucí a prohloubit kvalitu kulturního života sídla. Navržené funkce objektu se zde navzájem prolínají a koexistují. Centrum města tak dostává nový obraz otevřené knihy, kde jsou všichni vítáni.

Hodnocení poroty

Návrh vysokou měrou vyhověl kritériím, dalším požadavkům zadání a rovněž vysokou měrou naplnil očekávání zadavatele. Návrh představuje přístup polootevřeného dvora s nově tvarovanou dostavbou knihovny a dostavbou sálu. Prací se štítovými stěnami do ulice předkládá zajímavé řešení v souladu s charakterem okolní zástavby. Vestavba přednáškového sálu i novostavba však není dostatečně přesvědčivá. Návrh dvora doporučujeme případně přepracovat.

Předchozí Další