NÚKIB: Černá pole

První cena
 • Autor AllesWirdGut Architektur
 • Země Austria
 • Město Vienna
Anotace

NÚKIB Campus je koncept budovy, který pracuje s atmosférou sídel internetových korporací a zároveň zachovává serióznost národního úřadu. Rozsáhlé parkové úpravy spoluvytváří reprezentativní prostředí hodné mezinárodně uznávané instituce a rovněž nabízí kvalitní pracovní prostředí. Z centrálního jádra domu vyrůstají tři křídla, která rozdělují území do čtyř hlavních zahrad. Každá zahrada má svůj vlastní charakter, který odpovídá daným provozům v přízemí. Vstupní zahrada je vymezena ulicí Mathonovou a východním křídlem domu s agorou. Zahrada se skládá z veřejného edukativního předprostoru, prostoru s parkovacími plochami a z dočasnéh(image: 13_kib-panely-2_stranka_1.jpg)o parku u agory. Konferenční zahrada je umístěna na severovýchodě a je propojena s modulárním sálem a velkou konferenční místností. Relaxační zahrada s biotopem orientovaná na severozápad je hlavním odpočinkovým prostorem pro zaměstnance, kde je situována také jídelna. Herní zahrada na jihozápadě je z větší části určená pro děti, sloužící jako zahrada firemní školky, a z menší části pro lezecké aktivity na boulder zdi. Pátou zahradou je vegetační střecha domu s výhledem na panorama Brna, která je zcela vyhrazena ke sportovním činnostem zaměstnanců.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje celkové architektonické řešení a umístění hlavní budovy co nejvíce směrem do ulice Mathonova, čímž většinu pozemku věnuje zahradě využívané zaměstnanci úřadu. Návrh pracuje obratně s vstupem pro pěší, který komunikuje s okolní zástavbou a je pěším pokračováním Krkoškovy ulice. Zásobování a parkování je řešeno dle požadavku na jihu pozemku. Porota ocenila provozní schéma a schopnost logického rozšiřování objektu, aniž by při rozšiřování došlo k narušení původního konceptu. Rozšiřování je možné provést v několika verzích s možností až zdvojnásobení současného objektu. Jako diskutabilní se jeví objekt parkovacího domu, který je v rozporu s deklarovanou otevřeností a i přes zelenou fasádu definovanou jako předzahrádka málo napomáhá svému okolí a je nutné ho oživit i jinou funkcí. Zahrada není řešena v detailu, ale má jasnou hierarchii prostor, kde jednotlivé části plní svoji funkci a umožnují rozšíření modulárního sálu ven nebo využití venkovního prostoru pro některé aktivity během konferencí. Klíčovým prostorem celého návrhu je foyer, na které jsou navázané jednotlivé funkční celky a které se v horních patrech stává aktivní sociální zónou, kde jsou vytvořeny prostory zajišťující náhodná a plánovaná setkávání s dostatečným soukromím jednotlivých aktérů. Návrh přináší odvážný pohled na uspořádání kanceláří – toto prostorové šetření umožnuje vytvořit velice kvalitní prostředí jednotlivých pracovišť se zaručením denního osvětlení pro většinu pracovišť umístěním podél fasády.

Předchozí Další
Druhá cena
 • Autor M2AU / JIKA-CZ
 • Země Česko
 • Město Brno
Anotace

NÚKIB Campus je koncept budovy, který pracuje s atmosférou sídel internetových korporací a zároveň zachovává serióznost národního úřadu. Rozsáhlé parkové úpravy spoluvytváří reprezentativní prostředí hodné mezinárodně uznávané instituce a rovněž nabízí kvalitní pracovní prostředí. Z centrálního jádra domu vyrůstají tři křídla, která rozdělují území do čtyř hlavních zahrad. Každá zahrada má svůj vlastní charakter, který odpovídá daným provozům v přízemí. Vstupní zahrada je vymezena ulicí Mathonovou a východním křídlem domu s agorou. Zahrada se skládá z veřejného edukativního předprostoru, prostoru s parkovacími plochami a z dočasného parku u agory.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje architektonické,urbanistické a krajinářskéřešení, kde hvězdicovitýmuspořádáním vznikly na parcelevelice kvalitní venkovní prostory,které máji svůj jedinečný charaktera funkci. Dále porota ocenila kvalitnířešení venkovních prostor, a to nejen kolem domu ale i samotnéhoparkoviště. Porota ocenila celkovýarchitektonický jazyk a způsob jak jeprovoz podrobně nastudován a jak searchitektonický tým seznámil sprovozem instituce a specifikem jakýmje modulární sál, fungováníjednacích místností ve stupnizabezpečení T a dalším. Možnostdostavby je přesvědčivá, i když byznamenala značný zásah dostávajících objektů v místěnapojení. Porota návrhu vytýká malouvnitřní otevřenost a omezenouvizuální propojenost oddělení,která nejsou ve stejném patře. Jemálo využita vnitřní vizuálnípropojenost a komunikace ve středu,která je ve většině pater náročnápro orientaci a snižujme srozumitelnostjednotlivých prostor. Porota nebylapřesvědčena o variabilitějednotlivých prostor a možnostizvětšovat či zmenšovat jednotliváoddělení a tak reagovat na dynamickýrozvoj úřadu. Zvolená konstrukční atechnologická řešení i opatřenítýkající se snížení energetickénáročnosti jsou pro fázi soutěžeadekvátní a jejich některé úpravy vdalších fázích dopracováníprojektu nenaruší koncept návrhu. Dleporoty by návrh ovšem obtížně uneslzásahy do programu, které můžounastat v dalších fázích projektu.

Předchozí Další
Třetí cena
 • Autor DKLN
 • Země Česko
Anotace

Koncentrace 152 parkovacích míst na 1,8 hektarech pozemků v jedné lokalitě by vytvořila dominantní dlážděnou plochu z ulice Mathonova. Proto je design parkovacího prostoru rozdělen na menší jednotky. Navrhovaná budova se nachází s ohledem na studie pohybu chodců, ale také předpokládaný budoucí vývoj celého vojenského komplexu. Z téměř optimálního, racionálního tvaru pozemku vzniká ortogonální koncept objektu s oběhem funkcí a pohybů kolem hlavního atria, do kterých se většinou soustředí místnosti a prostory pro socializaci zaměstnanců. Zelené Atrium ovlivňuje mikroklimatické podmínky budovy a spojuje jej s venkovními sportovišti.

Hodnocení poroty

Porota ocenila umístění objektu, co nejblíže ulice Mathonova a umístění pomocného objektu s kavárnou a kolárnou. Ovšem řešení parkování z obou stran objektu vytváří pocit, že se objekt nachází na parkovišti a jen jednou fasádou komunikuje se zahradou. Navíc budoucí dostavba nahrazuje zahradu a po dostavbě dojde k ztrátě kvality venkovních prostor, na které si klient zakládá. Dispoziční řešení založené na středové chodbě je generické řešení kancléřských budov a v druhé fázi soutěže nedošlo k přesvědčivému vývoji dispozic. Navíc konstrukční systém s osovou vzdáleností 8,1 m se ve vyšších patrech nevhodně propisuje do zasedacích místností. V návrhu je velice málo živelných zákoutí, zón schopných vytvořit kvalitní kancelářské prostory.

Předchozí Další
Finalista
 • Autor Fránek Architects
 • Země Česko
 • Město Brno
Anotace

Účel budovy je zakódován v jeho designu. Vzhledem k povaze provozu budovy je navržena, i přes její velikost a jistou nediskutabilnost, jako nenápadná s prvky utajení a neviditelnosti. Stejně jako produkty a zařízení navržené k zajištění státu. Budova by měla sloužit jako trezor pro informace. Budova je navržena vzadu, v rozšířené části pozemku kvůli většímu prostoru a potřebě rozšíření aktivit kolem hlavní budovy. I z hlediska urbanistického je lépe chráněna před hlavní silnicí parkovacím prostorem, kde tato vzdálenost zvyšuje pravděpodobnost splnění požadovaných parametrů, jako je bezpečnost, hierarchie funkcí a operací, plánovaná expanze atd. Vnější plášť budovy je vytvořen jako jemný zigzag, který je navržen tak, aby vytvořil pocit částečné nebo totální neviditelnosti (podle úhlu pozorování), vážnost instituce, mírnost, nerušitelnost, ale i pevnost. K tomuto účelu se používají materiály jako vyleštěné nerezavějící ocelové fólie a zasklení závěsových stěn. Na leštěné nerezavějící oceli se zrcadlí okolní zeleň a navzdory své komplexnosti je tak částečně neviditelná. Tento systém je propisuje v blízkém i dalekém výhledu. Budova je uspořádána kolem vnitřního atria, který zajišťuje intimitu a bezpečnost, spolu s vysoce kvalitním interním pracovním prostředím, které navrženo pro maximální pracovní vytížení. To umožní nepřerušený provoz, nacházející se v již bezpečném prostoru budovy, na čerstvém vzduchu, v přímém kontaktu s přírodou, která má významný dopad na psychiku zaměstnanců a pohodlí pracovního prostředí.

Hodnocení poroty

Porota ocenila kompaktní tvar objektu, propracovaný návrh zeleně. Porota ocenila umístění mateřské školky mimo hlavní budovu a jasnou orientaci a umístění budovy v zadní časti pozemku, ovšem popisovaná interakce s veřejným prostorem nebyla dodatečné rozvinuta a parkingem, který odděluje budovy od ulice Mathonova, nebyla porota přesvědčena. Jako velice problematickou porota vnímá dostavbu, která by po realizaci spotřebovala většinu zahrady, což by po dostavbě snížilo atraktivitu a tím i konkurenceschopnost NUKIBu, vůči jiným zaměstnavatelům v Brně. Dostavbou by došlo k ztrátě zahrady a krajinných prvku, kterým je v návrhu věnovaná veliká pozornost. Velmi přehledná dispozice s logickým rozdělní na zónu obslužnou a odpočinkovou s výhledem do atria je dobře řešena bohužel za cenu velikých ploch které připadají na komunikace. Umístění místností pro rychlý spánek a telefonních hovoren do středu komunikačních prostor budou mít za následek minimální užívaní těchto prostor, navíc atrium pod drobnohledem ostatních nepřispívá k příjemné atmosféře. Za nedostatečný považuje navržené komunikační řešení budovy - přístup k výtahům je dosažitelný jen přes nedostatečně dimenzované chodby, což se u 6 podlažní budovy nejeví jako provozuschopné řešení. Dobré jednoduché konstrukční řešení ovšem nenapomohlo snížení nákladů, jelikož velká část ploch připadá na komunikace.

Předchozí Další
Finalista
 • Autor G-Energy
 • Země Česko
Anotace

Nové sídlo mladého úřadu NÚKIB, které má být postaveno uprostřed areálu černopolských kasáren v Brně, je naprosto unikátním zadáním. Přemýšlíme nad tím, nakolik potřebuje mladá instituce silné místo, se kterým se identifikuje, které ji umožní růst. Fascinuje nás dualita a vrstevnatost zadání, kde na jedné straně podvědomě navrhujeme otevřenou a přístupnou budovu, na straně druhé musíme zabezpečit chod uvnitř uzavřeného areálu. V domě budou pracovat lidé na projektech a problémech ve virtuálním světě, přesto chceme navrhnout dům, který se snaží iniciovat lidský kontakt a využíváme maxima analogových prvků. Tyto a mnohé další paradoxy pak prostupují celým návrhem a postupně ho tvarují do naprosto jedinečného řešení. Nenavrhujeme dům, navrhujeme platformu. Platformu určenou ke sdílení zkušeností, i zkoumání nových výzev. Platformu pro práci i odpočinek. Platformu, která pomůže mladé instituci najít silný hlas a stát se leaderem v oboru.

Hodnocení poroty

Porota u tohoto návrhu ocenila experiment s nosnou konstrukcí, která vytvářela možnost zastřešit veliký rozpon atria. Dalším kladem je orientace pracovních míst ven a zajištění kvalitních průhledů, přičemž jsou zasedací místnosti orientované do středu a nepotřebují takové množství denního světla. U urbanistického řešení porota velice vysoce ocenila umístění kavárny a auditoria na hranu pozemku směrem do ulice. Tímto by vznikla srozumitelná a přátelská komunikace mezi úřadem a okolní zástavbou. Prostor velkého atria neodpovídá úřadu, který chce přilákat IT experty, ale spíše odpovídá centrále bankovní instituce. Prostor atria je málo iniciační a je těžké si v něm představit spontánní denní život. Jde spíš o prostory, jež je nutné programovat a zajištovat akce, aby plnil místo setkávání. Budoucí dostavba prezentovaná ve variantách mini a midi, se jeví jako těžko proveditelná. V případě varianty maxi dostavby jde o narušení prvotního konceptu pod jednou střechou.

Předchozí Další