Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje v Bystřici

1. cena
  • Autor Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch
  • Brno
Anotace

Zásadním cílem návrhu je vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat roli obou bystřických náměstí a navrhnout adekvátně prostorné volné plochy pro hromadné společenské aktivity i atraktivní místa pro komorní setkání ve stínu stromů. Znovuoživení a zatraktivnění centra města chceme dosáhnout dostavbou chybějících funkčních městských domů v prolukách, důvtipným prostorovým konceptem, použitím kvalitních kamenných dlažeb, výběrem vhodných stromů a doplněním veřejného prostoru atraktivními akcenty a prvky mobiliáře.

Hodnocení poroty

Přesvědčivé, komplexní a sjednocující řešení obou částí náměstí, hmotové dořešení chybějících objemů (citlivá dostavba špalíčku), adekvátní náplň jednotlivých prostor, domyšlená topografie. Koncepce zeleně je profesionálně založená, potvrzuje stávající kvalitní vzrostlé stromy a zakládá novou krajinářskou kompozici. Šťastné je rovněž nové umístění sochy Sv. Jana Nepomuckého. Je nám sympatická práce s detailem kompozičního členění dlažby. Funkčně je potřeba vyzdvihnout dopravní řešení, realistickou akceptaci dopravní zátěže silnicí II. třídy, chytré řešení dopravy v klidu, pohyb pěších a cyklistů. Oceňujeme axonometrická schémata variant využití, kterými je návrh prověřen z pohledu prostorové organizace a graficky dobře prezentován. Z pohledu stavebně technického řešení je možné vyzdvihnout nakládání s dešťovou vodou. Povrchy jsou navrženy z kvalitních materiálů, poměr zpevněných a nezpevněných ploch je optimální.

2. cena
  • Autor BY architects
  • Team Markéta Zdebská, Marek Žáček, Michaela Křižáková, Marie Čáslavská
  • Praha
Anotace

Základem návrhu je přímočará vize přetvoření prostoru náměstí v přehledný a jasně uchopitelný celek. Jedná se zejména o vymístění tranzitní dopravy, kterou není možné novými investicemi fi xovat. Za samozřejmou považujeme budoucí dostavbu špalíčku a předláždění prostoru náměstí až k upravené hranici parku. Nově vysazená stromořadí lemují spolu s parkem městský prostor a vytváří příjemné zelené podloubí pro pohyb obyvatel i návštěvníků obce. Sjednocenému prostoru, po kterém se můžeme volně a bezpečně pohybovat, říkejme Ješutovo náměstí. Toto náměstí s výhodou disponuje otevřenou zpevněnou plochou, ale i klidnou zónou – Parkem II. odboje. Ať žije!

Hodnocení poroty

Konzervativní, solidní a detailně propracovaný projekt, přesto, bohužel, z jistého pohledu méně reálný. Hlavním kamenem úrazu je zrušení tranzitní dopravy hned v první etapě. Oceňujeme nobilitaci původního obrazu náměstí pomocí kvalitních a ověřených řešení, a to jak po stránce materiálové, tak kompoziční i krajinářské. Určitou slabinou se zdá být formální řešení parku na Ješutově náměstí, které nutí uživatele pohybovat se a využívat náměstí pouze určitým způsobem. Velmi pěkné je řešení dostavby špalíčku.

3. cena
  • Autor Jakub Popela, Alena Popelová
  • Praha
Anotace

Rekonstrukci n áměstí chápeme jako příležitost vymezit centrum Bystřice a pozvednout ho ze současného dopravního uzlu na hlavní obytný prostor města, plný aktivit a služeb. Do řešeného území navrhujeme zahrnout celou ulici Syllabovou a její napojení až k potoku za kostelem. Propojením vytváříme plynulý veřejný prostor s měnícím se charakterem a měřítkem, různým způsobem užívání a mírou dopravy – od čistě městského kamenného náměstí přes park a pěší třídu připomínající náves po posezení u vody.

Hodnocení poroty

Citlivý návrh, který se bohužel nepodařilo zcela dotáhnout. Dopravní řešení je poměrně vhodné, ale odsouvá problém mimo dané území. Chybí dopravní obslužnost náměstí II. odboje. Materiálové řešení je zajímavé, ale ve výsledku překombinované a ne vždy vhodně použité. Hierarchie prostorů Ješutova náměstí je svobodně komponovaná, naopak na náměstí II. odboje je navržená kompozice nesrozumitelná, což se mj. projevuje v nejednoznačném návrhu altánu/zastávky. Krajinářské řešení je citlivé v zachování kvalitní vzrostlé zeleně a doplnění nových stromů.