MĚNÍME HLAVNÍ: Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

1.cena
 • Autor FRIS architekti
 • Team Katarzyna Jursa Pieleszová, Adam Jursa, Kateřina Hojdyszová, odborní konzultanti: Adam Jung, Rudolf Klus, Michaela Štroufová, Roman Čechák, Marek Gąsior
 • Český Těšín
Anotace

Těšínská Hlavní třída je dlouhou ulicí jednoznačně vymezenou uličními frontami. Není však ulicí jednotvárnou. V každém úseku žije jiným životem, potřebuje plnit jinou funkci a nabízí jiné možnosti. Tři části, jež svým životem předurčují 3 rozdílné typy ulice. Sebevědomé stromořadí uprostřed města. Nový veřejný prostor na půli cesty mezi českým a polským náměstím. Tam, kde jej nikdo nečekal. Variabilita a základ pro budoucí rozvoj ulice. Propojení dvou parků a vtažení zeleně do ulice. Nové příležitosti pro cyklisty a bezpečné a široké trasy pro chodce. Použití historické dlažby v místě, kde to dává smysl. Propojení celkové koncepce zpevněných ploch mezi Českým Těšínem a Cieszynem. Takový je náš návrh.

Hodnocení poroty

Porota ocenila kreativní přístup k návrhu při současném respektování zavedeného dopravního systému. U ulice Nádražní bylo příznivé přijaté členění uličního koridoru, jak z pohledu funkce, tak použitím povrchových materiálů. Rovněž ocenila návrh inovativního dopravního systému u ústí ulice u mostu a vstup do České republiky. Spolu s tvůrčím přístupem propojení veřejného prostoru a nábřežím řeky Olše. Projekt úspěšně řeší propojení systému ulic z pohledu chodce. Porota ocenila reálnost nákladů a rozumné snižovaní nákladů, použití asfaltu pro vozovku nejen jako levnějšího, ale i méně hlučného povrchu.

Předchozí Další
2.cena
 • Autor MAAUS
 • Team Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolína Langnerová, Miroslava Zadražilová
 • Brno
Anotace

Ulice Hlavní se stane živou městskou třídou s výrazným stromořadím, s důrazem na pěší pohyb a pobytovou funkci. Z mostu Přátelství tvoří vstupní bránu do území důstojné veřejné prostranství a nová dominanta na nároží. Reorganizace dopravy umožní zklidnění ulice a lepší pěší propojení k nádraží a na nábřeží. V uličním profilu je navržen variabilní pás, ve kterém se hospodaří s dešťovou vodou a kde se střídá stromořadí s jinými funkcemi - parkování, záhony, zahrádky restaurací, mobiliář. Tyto funkce lze snadno měnit dle aktuálních potřeb a charakteru služeb v parteru domů.

Hodnocení poroty

Návrh ze všech předložených nabízí nejodvážnější řešení v oblasti dopravy a aktivního napojení na park a nábřeží. Oceňujeme inovativní dopravní řešení, které se nesmiřuje s pouhým převzetím předložené dopravní studie. Naopak prověřuje i jiné možnosti, přičemž počítá s vizí dopravního rozvoje města a odklání tranzitní dopravu z jeho centra. Kompoziční práce s nábřežím a parkem zvyšuje možnosti dalšího rozvoje - práce jasně prokazuje nedostatky současného stavu a potenciál propojení rekreačních ploch s Hlavní třídou. Myšlenka náhrady objektu stávající celnice novým objemem se může stát novým urbánním impulsem. Kladně hodnotíme podporu charakteru jednotlivých částí ulice jejím zónováním. Návrh veřejného prostoru je komplexně, odpovědně zpracovaný a vyvážený z hlediska využitých prvků a přístupů, včetně práce s vegetací a dešťovou vodou. Investiční náklady jsou reálné. Provozně funkční řešení a provozní náklady jsou navrženy dobře.

Předchozí Další
3.cena
 • Autor Jakub Vašek
 • Team Igor Hobza
 • Hlinsko
Anotace

Ulice. Městská ulice. Hlavní třída. Zanedbána. Rozmanitá stavební substance otupělá zubem času a lidskou nečinností. O pár let později. Kvalitní, důstojné, reprezentativní prostředí hodné svému historickému a kulturně společenskému významu. Předpoklad pro přirozenou kultivaci prostoru, jak po stránce materiality, tak po stránce sociální či obsahové.

Hodnocení poroty

Velmi profesionální projekt, se kterým se dá dále pracovat. Navrhované řešení ovšem nemá velmi racionální a nadčasový přístup. Do jisté míry tolik nevyniká invenčním pohledem, což však při bližším studiu může být považováno za dlouhodobě akceptovatelné. Jistá míra strohosti návrhu neodpovídá aktuálním trendům v architektuře. Použití dražších materiálů v celém profilu a délce vozovky se jeví jako ekonomická hrozba pro realizaci projektu.

Předchozí Další
Finalista
 • Autor ofschem architekti
 • Team Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab
 • Brno
Anotace

Zásadním cílem návrhu je vytvořit příjemné liniové centrum v prostoru Hlavní třídy s adekvátně prostornými komfortními plochami pro pěší, navrhnout atraktivní místa pro příjemný pobyt ve stínu stromů a zároveň nevylučovat možnost zaparkovat. Znovuoživení a zatraktivnění centra města chceme dosáhnout důvtipným konceptem, použitím kvalitních kamenných dlažeb, výběrem vhodných stromů a doplněním veřejného prostoru atraktivními akcenty a prvky mobiliáře. Náš návrh si klade za cíl zejména optimálně vybalancovat proporce požadavků uživatelů veřejného prostoru.

Hodnocení poroty

Návrh se dle poroty nerozvinul od první fáze soutěže a i přes slušné zpracování a řadu zajímavých prvků, zejména na poli modrozelené infrastruktury, návrh nepřinesl krajinářsko- architektonické řešení, které odpovídá soudobým požadavkům na veřejná prostranství. Schématické umístění stromů je obohaceno o měnící se podobu parteru, ovšem použité materiály nebyly pro porotu přesvědčivé. Investiční náklady jsou reálné, ovšem porota není přesvědčená o celkových provozních nákladech jako optimálních pro ulici. Některé prvky a výsadba mají parkový charakter.

Předchozí Další
Finalista
 • Autor MS plan
 • Team Michal Šourek, Elžbieta Hřebecká, Pavel Hřebecký, Jakub Mazur, Martin Jandera, Anna Goncharenko
 • Praha
Anotace

Citlivou revitalizací a doplněním jedné z klíčových tepen města jsme v návrhu vytvořili atraktivní pobytový bulvár, ve kterém ožívá jeho historie. Rezidenty města i jeho návštěvníky přivítá svou sympatickou atmosférou připomínající období první republiky se současnými prvky architektury a intervencemi, které z Hlavní třídy v Českém Těšíně vytvoří přitažlivý veřejný prostor pro všechny věkové kategorie a vyhledávané místo k setkávání odpovídající nárokům 21. století.

Hodnocení poroty

Soutěžní návrh se dobře vypořádal s technologickým řešením. Výsadba stromů, není schematicky osazená, i když respektuje stávající podmínky. I přesto že návrh reaguje na stávající ulici Nádražní a používá větší desky jako spojovací prvek se stávajícím veřejným prostorem města. Použití dlažby- červeného porfyru, se zdá být příliš kontrastní s velkoformátovou dlažbou. Porota pochybuje o dostatečném množství materiálu. Stávající materiál, červený porfyr, není dostatečně vysvětlen, tj. odkud pochází, pokud je stávající. Z tohoto důvodu porota pochybuje o ekonomické výhodnosti návrhu.

Předchozí Další