Nová brána Olbrachtova

1. cena
  • Autor BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS
  • Nizozemí
Anotace

Hodnocení poroty

Rozhodli jsme se udělit tomuto projektu první místo v soutěži, protože se jedná o prostorově perspektivní koncept, který nejlépe nabízí potřebný základ pro rozvoj projektu ze všech hledisek. Návrh nejpřesněji vystihuje zadání a jeho efekt. Do budoucna však očekávejte velmi náročné rozpracování projektu.

Předchozí Další
2. cena
  • Autor querkraft architekten
  • Rakousko
Anotace

Hodnocení poroty

Velmi oblíbené schéma, které vzbuzuje velká očekávání. Jeho finalizace však nebyla natolik přesvědčivá, aby byl projekt vybrán jako spolehlivý základ pro další spolupráci. Objevily se pochybnosti o obtížnosti pokračování (neuspořádaná základní geometrie tří modulových sítí, neurčité využití prostoru v 1. patře v souvislosti s výstupem z metra, vztah k uličním liniím atd.) Nebyla nám jasná efektivita využití ploch a veřejných prostranství v třípodlažním soklu. Bujné členění fasád a nepřesvědčivé umístění zeleně na konstrukcích, které neodpovídá jejímu umístění v dokumentaci (řezy, výškové úrovně neodrážejí tloušťku půdy, tj. dopad na celkový dojem), neposkytlo porotě dostatek informací k doporučení konceptu.

Předchozí Další
3. cena
  • Autor UNK architects
  • Ruská federace
Anotace

Hodnocení poroty

Tento koncept nejlépe vystihuje část zadání týkající se požadavku na městskou dominantu. Cenou za jeho splnění je jednoznačná strohost zvoleného řešení, které prakticky neumožňuje předvídatelné úpravy projektu bez narušení jeho podstaty. Dva výrazné solitérní objekty tvoří dominantu pro celou destinaci, výrazně se uplatňující na horizontu této části Prahy. Porota oceňuje zajímavé řešení amfiteátru / výstupu z metra / centrálního náměstí. Kontinuita navržených veřejných prostranství v bezprostředním kontextu je však velmi křehká. Z hlediska realizace koncept předpokládá vysokou kvalitu provedení a použití vybraných materiálů, téměř v konečném důsledku bez možnosti reagovat na případné změny na trhu s nemovitostmi. Stejná poznámka platí i pro latentní potřebu typologické přizpůsobivosti návrhu v čase.

Předchozí Další