Škola Smíchov

1. cena
 • Autor Office Ou / Inostudio
 • Země Canada
Anotace

Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé i o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální správcovství mezi studenty, také by měla být centrem komunity, která na sebe vzájemně působí se svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí různorodé příležitosti, jak se zapojit do světa, který je obklopuje.

Hodnocení poroty

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala. Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

2. cena
 • Autor Škarda architekti
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity.Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje. Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám.Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti.Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.

Hodnocení poroty

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání poroty. Návrh nabízí velice silné propojení s veřejným prostorem města. Urbanistické zpracování je velice komplexní a přínosné pro své okolí a snaží se nabídnout nové příležitosti užívání školní budovy. Porota oceňuje velkorysost velikostí tříd a učeben a pokus o racionální rozvržení vnitřního prostoru. Porota v 1. fázi oceňovala konzervativní přístup jako jednu z možností řešení školního provozu v kombinaci s odvážnějším objemovým konceptem. Tato forma „otevřené městské pevnosti“ může být odpovědí na otázku povahy moderní školní instituce a hrát roli symbolu místní komunity. Návrh ovšem nedoznal výraznějšího posunu mezi 1. a 2. fází a nenaplnil přesvědčivě tento potenciál konzervativní a zároveň velkorysé základní školy. Dle názoru poroty je největší překážkou v návrhu ne zcela intuitivní pohyb a orientace v budově pro učitele, veřejnost a žáky, což se nejvíce projevuje v umístění vertikálních komunikací. Obdobně působí také uspořádání vnitřního dvora se systémem venkovních schodišť, jejichž využití není, s ohledem na bezpečnost vstupu do budovy i stálý dozor nad žáky, zcela jasné. Důsledné dodržování tektonického rázu fasády je v rozporu s objemovým řešením, které cílí na lehkost výrazu budovy. Umístění atletického oválu na střechu školy, které umožňuje svobodnější využití školního pozemku, považuje porota na jednu stranu za přínos návrhu, na druhou stranu však porotu nepřesvědčilo o jeho funkčnosti – zejména s ohledem na nedostatek stínu, zázemí pro sport a údržbu a nemožnost umístění značného počtu potřebných technologií, nebo alespoň jejich vyústění na střechu školní budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako druhý nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k výraznému narušení konceptu.

3. cena
 • Autor IND [INTER.NATIONAL.DESIGN]
 • Země Netherlands
Anotace

Projekt se opírá o 2 návrhové směry. Obálka budovy maximalizuje svou stopu a je zarovnána s pěší cestou a parkem na severu. Nicméně obálka díky svému otevření v severním a jižním směru vytváří víc otevřený charakter školy. Tyto otevřené prostory slouží hlavním aktivitám: knihovna se sportovní halou na severu, přestávkový prostor a terasa na jihu. Přízemí je velmi propustné a napomáhá komunikaci školy s jejím okolím.

Hodnocení poroty

Návrh vysokou měrou naplnil požadavky zadání a poroty. Autoři návrhu předložili radikální řešení se silným názorem na to, jak má budova objemově a výrazově reagovat na své okolí. Návrh nabízí velice racionální přístup k hierarchizaci prostorů s ohledem na „veřejné/neveřejné“ a s ohledem na kontakt s okolním městem. Samotný návrh je dle názoru poroty poměrně striktní (až sterilní), což ne zcela odpovídá představě o cíleném charakteru v základní škole, ale koresponduje spíše s pojetím střední nebo vysoké školy. Porota oceňuje odvážnější koncept tvaru budovy, jejíž forma vytváří systém míst a prostorů při zachování racionálního vnitřního uspořádání a programové náplně. Tento koncept s sebou nicméně nese nízkou míru flexibility. V porovnání s ostatními oceněnými návrhy předložili autoři schematičtější řešení fasád, které po dořešení může výrazně změnit celkovou podobu školy. Za nejasné porota považuje řešení stínění budovy a zejména poměr prosklených a neprosklených ploch fasády. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako optimální. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že návrh může mít dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k významnému narušení konceptu, až po výrazném dopracování podle připomínek zadavatele.

Finalista
 • Autor Martin Neruda
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Budoucí městská čtvrť sází na blokovou zástavbu proříznutou pěším bulvárem, který se v srdci území otevírá do parků. Zde se nachází místo pro školu vybízející k reprezentativní veřejné investici adekvátní svému významu. Kompaktní dům s krytým parterem vnese do veřejného prostoru novou kvalitu. Přízemí, sloužící mimo výuku veřejnosti, spojí školu společensky s městem. Interiér provazujeme s okolím skrze střešní terasu a venkovní ochozy. Návrhem areálu vytváříme přívětivý celek, který přispěje k rozvoji komunitního života nové čtvrti s předpokladem ekonomického provozu.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu ocenila jasný a srozumitelný systém fungování školy. Možnost případných budoucích úprav je pozitivem tohoto návrhu, jelikož zvolenou jednoduchou typologii lze dále rozvíjet. Dle názoru poroty návrh dosáhl fungujícího propojení veřejných prostorů a školy, ale jednotlivá podlaží a školní stupně spolu již komunikují poměrně slabě. Autoři pracují s relativně striktním oddělením „světů“ prvního a druhého stupně (dva vchody, dvě schodiště, delegovaná patra), které ale ve výsledku spojuje atrii nesoucími s sebou řadu otázek, zejména akustické a provozní komplikace. Navrhovaná forma budovy s podélnými terasami kolem celého jejího obvodu, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou zejména ve vztahu k provozu školy diskutabilní. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.

Finalista
 • Autor ESC Architects
 • Země Portugal
Anotace

Škola hrou, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce; některé z nejznámějších děl Jana Ámose Komenského, které položily základy pro moderní pedagogiku. Inspirováni jeho inovativním způsobem myšlení věříme, že jedině současná architektura může sloužit současnému vzdělávání. Kromě školy, nový Smíchov bude reprezentovat nový pražský maják vzdělávání.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu považovala za slibnou zvolenou originální formu budovy. Objekt školy se sice umístěním velkoryse řešeného hlavního vstupu pro žáky „staví zády“ k veřejnému prostoru pěší zóny, ale nově nabídl alespoň sekundární vstup pro družinu a pro veřejnost do společenské a sportovní části školy přímo z pěší zóny. Hmotové řešení také přineslo pobytové terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas. Forma návrhu představovala pro porotu v 1. fázi silný potenciál. Autoři však v 2. fázi nepředložili návrh, který by dostatečnou měrou reflektoval komentáře a doporučení poroty a forma budovy tak nepřinesla očekávaný užitek vnitřnímu řešení školy. Řešení komunikačních jader spolu s chodbami limitních šířek není pro porotu zcela přesvědčivé a nepřispívá k jednoduché orientaci a pohybu žáků, učitelů a veřejnosti v budově. Z pohledu energetického konceptu, investičních a provozních nákladů a nároků na potřebnou technickou vybavenost je návrh dle názoru poroty podhodnocen (nedostatek ploch pro gastro, technologie i sklady). Nepřesvědčivé je také umístění a velikost komunikačních a technologických jader budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje kvalit oceněných návrhů.

Finalista
 • Autor TRI.ŠTRNÁSŤ architekti
 • Země Česko, Slovensko
Anotace

Labyrint světa a ráj mysli – Nová škola v samotném srdci moderní čtvrti Smíchov City zaujímá výsadní postavení na hlavním pěším bulváru se vstupem v ose parku. Stavba doplňuje městskou strukturu typickým tvarem kompaktního bloku s vnitřním dvorem. Přesto se neuzavírá sama do sebe, ale komunikuje s okolím systémem výukových teras nejen vizuálně, ale také funkčně. Tradičně pojatá hmota se propisuje do současného pojetí funkčního provozu, který reflektuje moderní potřeby vzdělávání svou rozmanitostí, podnětností i adaptabilitou.

Hodnocení poroty

Návrh přináší velkorysou vstupní halu – vnitřní „veřejný“ prostor. Školní budova urbanisticky zapadá do svého okolí a její celkový výraz generuje pocit sounáležitosti s komunitou. Dalšími pozitivy jsou dle názoru poroty vytvoření adekvátního, viditelného hlavního vstupu a společné terasy, kde by žáci mohli bezpečně trávit svůj volný čas. Oddělení prvního a druhého stupně je jasné a čitelné. Programové řešení náplně školy a organizace prostoru však dle poroty nevytváří dostatečně silné vazby prioritních funkcí, ani žádoucí propojení vnitřního a vnějšího provozu školy. Orientace a pohyb v budově mohou být pro učitele, veřejnost a žáky nesnadné (až matoucí) – zejména moment, kdy je hlavní pohyb žáka mezi výukou, volným časem a sportováním veden po třech různých interiérových schodištích a chodbách nebo přes venkovní terasy a točitá schodiště. Toto komplikované řešení demonstruje dle poroty nedostatečné porozumění chodu školy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, nedosahuje tento návrh kvalit oceněných návrhů. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil, stejně jako ostatní, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které by muselo být dále rozpracováno.