Smíchov School

1. cena
  • Author Office Ou a Inostudio
    Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala, Oliver Green
  • Country Kanada a Polsko
Annotation

Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé i o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální správcovství mezi studenty, také by měla být centrem komunity, která na sebe vzájemně působí se svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí různorodé příležitosti, jak se zapojit do světa, který je obklopuje.

Jury Evaluation

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala. Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

Previous Next
2. cena
  • Author Škarda architekti
    Václav Škarda, Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Viktor Kirschner, Ondřej Šorm, Ondřej Hlaváček
  • Country Česká republika
Annotation

Představujeme současný městský palác vzdělávání a her pevně zakořeněný do urbanistické mřížky nového Smíchova, který se stane svým uspořádáním a synergií se ZUŠ centrem nové komunity.Návrh pracuje s protiklady, které vyváženě dávkuje. Kompaktní blok školy je porušen velkým vstupním prostorem, který vztahuje budovu k okolním dominantám.Přísná a důstojná budova ukrývá ve svém nitru živý svět různorodosti a hravosti.Spodní otevřené hmoty určené i pro veřejnost doplňuje horní uzavřený prstenec učeben.

Jury Evaluation

Návrh velmi vysokou měrou naplnil požadavky zadání a očekávání poroty. Návrh nabízí velice silné propojení s veřejným prostorem města. Urbanistické zpracování je velice komplexní a přínosné pro své okolí a snaží se nabídnout nové příležitosti užívání školní budovy. Porota oceňuje velkorysost velikostí tříd a učeben a pokus o racionální rozvržení vnitřního prostoru. Porota v 1. fázi oceňovala konzervativní přístup jako jednu z možností řešení školního provozu v kombinaci s odvážnějším objemovým konceptem. Tato forma „otevřené městské pevnosti“ může být odpovědí na otázku povahy moderní školní instituce a hrát roli symbolu místní komunity. Návrh ovšem nedoznal výraznějšího posunu mezi 1. a 2. fází a nenaplnil přesvědčivě tento potenciál konzervativní a zároveň velkorysé základní školy. Dle názoru poroty je největší překážkou v návrhu ne zcela intuitivní pohyb a orientace v budově pro učitele, veřejnost a žáky, což se nejvíce projevuje v umístění vertikálních komunikací. Obdobně působí také uspořádání vnitřního dvora se systémem venkovních schodišť, jejichž využití není, s ohledem na bezpečnost vstupu do budovy i stálý dozor nad žáky, zcela jasné. Důsledné dodržování tektonického rázu fasády je v rozporu s objemovým řešením, které cílí na lehkost výrazu budovy. Umístění atletického oválu na střechu školy, které umožňuje svobodnější využití školního pozemku, považuje porota na jednu stranu za přínos návrhu, na druhou stranu však porotu nepřesvědčilo o jeho funkčnosti – zejména s ohledem na nedostatek stínu, zázemí pro sport a údržbu a nemožnost umístění značného počtu potřebných technologií, nebo alespoň jejich vyústění na střechu školní budovy. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako druhý nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh dobrou možnost dosáhnout uživatelné podoby, aniž by došlo k výraznému narušení konceptu.