Příměstský park Soutok

 • Vítězný návrh

  EMF + NORMA + PARETO / Norma: Jana Moravcová, Kristýna Zechmeisterová, Vanda Kotková, Anna Lochmanová, Alexandra Sypeňová, Jan Vacek; EMF landscape architects: Martí Franch Batllori, Carla Coromina‐Cabecera, Andrea Díaz‐Lacalle, Alexis Perrocheau, Carla Vilà‐Muñoz; Pareto Paysage: Héloïse Boujou, Simon Gabillard; spolupráce: Kateřina Koňata Dolejšová (grafika, vizuální styl), Jan Albert Šturma (ekologie), Jan Hraba (HKR advokátní kancelář ‐ právo), Lukáš Krejčí (Envicons – vodní hospodářství), Lukáš Makovský (urbánní ekonomie), Michaela Vrbková (umění a řemesla)

 • Zadavatel

  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 • Typ soutěže

  Užší soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  26.4.2023

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  800.000 Kč - 500.000 Kč - 300.000 Kč + skicovné 1x 200.000 Kč; 1.fáze: skicovné 6x 350.000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  TENDER ARENA Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

SOK

Projekt Soutok směřuje k založení a životaschopné existenci Příměstského parku Soutok, který zajistí koordinovaný rozvoj území v rovině ekonomické, ekologické i kulturní a sociální.

Předmětem soutěže byla krajinářsko-urbanistická koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže byla rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

Z 13 žádostí o účast vybrala porota šest týmů, které zpracovaly návrhy v první fázi soutěže:

 • 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL
 • bauchplan ).(
 • Bureau B+B & gogolák+grasse
 • EMF + NORMA + PARETO
 • Mandaworks
 • Office Ou & Turenscape Company
  Na svém prvním hodnotícím zasedání vybrala 4 návrhy, jejichž autoři návrhy dopracovali na základě doporučení a komentářů poroty. Těmto udělila tři ceny a jedno skicovné.
IPR Praha získal finanční prostředky z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt „Příměstský park – nástroj adaptace na změnu klimatu“. Tato iniciativa přispěje k plánování příměstského parku Soutok, který bude prvním svého druhu v České republice.
Porota

Michael Schwarze-Rodrian

Předseda poroty

Je německý urbanista a krajinářský architekt, který od konce 80. let plánoval a realizoval park v severním Porúří „Emscher Landschaftspark“ - projekt regionální spolupráce s cílem vytvořit ucelený systém parků. Od roku 2012 je EU zástupcem ve Sdružení Porúří „Ruhr Regional Association“ (RVR), kde se jeho práce zaměřují na integraci územních, environmentálních a hospodářských strategií. Schwarze-Rodrian má velké zkušenosti s řízením projektů a regionální, meziobecní i místní moderací v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionů.

Jana Plamínková

Místopředsedkyně poroty

Zastupitelka hlavního města Prahy a náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a infrastruktury.

Maike van Stiphout

Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na univerzitě Wageningen v Nizozemsku a na Royal Melbourne Institute of Technology. Je spoluzakladatelkou kanceláře zahradní architektury DS landschapsarchitecten v Amsterdamu. Od září 2014 je také vedoucí oboru krajinářské architektury na Akademii architektury v Amsterdamu. Jejím cílem je postavit most nejen mezi zahradní architekty, architekty, odborníky na ekologii a na biologii, ale také k výrobcům stavebních materiálů. V roce 2019 vydala knížku s názvem „First Guide to Nature Inclusive Design“, ve které poskytuje stavitelům měst praktické rady pro vytvoření projektů zahrnující přírodu.

Teresa Pastor

Je bývalou koordinátorkou Fedenatur, Evropské asociace příměstských parků, která byla 2016 začleněna do federace EUROPARC. V současnosti má na starosti mimo jiné dokumentaci k příměstským parkům nebo koordinaci několika projektů a programů, jako je Evropská charta udržitelného cestovního ruchu v chráněných územích. Má doktorát z biologických věd se zaměřením na ochranu druhů a do ředitelství EUROPARC přináší rozsáhlé znalosti v oblasti ochrany přírody a mořských záležitostí.

Jana Tichá

Teoretička a kritička architektury. Zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině. Je šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a stejnojmenného časopisu, zaměřeného na moderní a současnou architekturu. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM a od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

Martin Rusina

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

Zuzana Vejvodová

Stavební inženýrka a starostka městské části Praha - Zbraslav

Petr Kalina

Ředitel Odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Martin Vanko

Radní městské části Praha - Lipence

Eliška Černá

náhradnice

Vystudovala krajinářství a zahradní tvorbu na ČZU v Praze. Absolvovala roční stáž na Wacheningen University (NL) obor Landscape Architecture and Planning. Během studia se věnovala projektům a happeningům zaměřeným na veřejný prostor měst v rámci sdružení K světu. Později externě spolupracovala s IPR Praha. Od roku 2015 pracuje v drážďanském atelieru Rehwaldt Landscape Architects (D). Od roku 2017 vede jeho pražskou pobočku. V roce 2018 se spolupodílela na tvorbě Generelu ekosystémových služeb příměstského parku Soutok.

Milota Sidorová

náhradnice

Urbanistka a autorka ve službách spravedlivého města. Vystudovala krajinnou architekturu a dnes je ředitelkou Kanceláře participativního plánování Městského institutu Bratislava (MIB). Jejím cílem je vylaďovat nevládní, veřejné ale i soukromé projekty ve střední a východní Evropě. Chce aby dobré městské projekty byly strategičtější, spravedlivější, lépe argumentované.

Petr Hlaváček

náhradník

Je český historik kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, filosof, editor a publicista. Zabývá se problematikou národního mesianismu a evropské identity. V roce 2008 založil a jako koordinátor vede Collegium Europaeum – Výzkumnou skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR v Praze. V roce 2015 se habilitoval na Univerzitě Karlově v oboru české dějiny a byl jmenován docentem, zároveň byl zvolen mezi fellows Centra medievistických studií AV ČR a UK.

Petr Hlaváček

náhradník

Architekt a urbanista. Zastupitel hl. m. Prahy za uskupení Spojené síly pro Prahu a 1.náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Tomáš Veselý

náhradník

Zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro sekci rozhodování o území

Filip Kořínek

náhradník

Starosta Černošic a místopředseda svazku obcí Region Dolní Berounka

Marek Zděradička

náhradník

Zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy pro odbornou činnost - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Předchozí Další